اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی میزان بیان ژن آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف میوه‌ بلوط انجام شد. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتی با جیره شاهد (بدون میوه بلوط) و جیره‌های حاوی 15 و 20 درصد میوه بلوط تغذیه شدند. در پایان دوره‌ آغازین و پایانی، از هر تیمار آزمایشی، 6 قطعه جوجه به‌طور تصادفی انتخاب و نمونه‌گیری از بافت پانکراس و کبد انجام شد. جهت آنالیز بیان ژن از نرم‌افزارهای ­REST وSAS  استفاده شد. از نرم‌افزار 2004Bestkeeper نیز به‌منظور بررسی پایداری بیان ژن Actin-β استفاده شد. نتایج نشان داد که ژن Actin-β تحت تأثیر عوامل جنس، سن و تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، بنابراین از آن به‌منظور نرمال ‌‌سازی داده‌های بیان ژن استفاده شد. در سن 21 روزگی، سطح mRNA ژن آمیلاز پانکراس در جوجه‌های گوشتی تیمار 15 درصد نسبت به گروه شاهد، به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (05/0P<). در سن 42 روزگی، اختلاف معنی‌داری از نظر میزان بیان ژن آمیلاز کبد و پانکراس مشاهده نشد (05/0P>) همچنین، تغذیه جوجه‌ها با جیره‌ حاوی 20 درصد میوه‌ بلوط، موجب افزایش وزن نسبی پانکراس شد (05/0P<). به‌طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد بیان ژن آمیلاز پانکراس در گروه تغذیه شده با جیره‌ حاوی 15 درصد میوه‌ بلوط در سن 21 روزگی افزایش معنی‌داری را نشان داد. در سایر موارد، بیان ژن‌ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a Phenolic compounds-rich feedstuff on expression of amylase and β-Actin genes in liver and pancreas tissues of broilers

نویسندگان [English]

 • Asma Moradalipour 1
 • Mostafa Muhaghegh-Dolatabady 2
 • Mohammad Houshmand 2
 • Mousa Zarrin 3
1 Former M.Sc. Student, Faculty of Agriculture Science, University of Yasouj, Yasouj, Iran
2 Assocaite Professor, Faculty of Agriculture Science, University of Yasouj, Yasouj, Iran
3 Assistnat Professor, Faculty of Agriculture Science, University of Yasouj, Yasouj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the amylase gene expression in liver and pancreas tissues of broiler chicks fed with two levels of oak acorn(OA) fruit. A total of 264 broiler chicks were fed a control diet (without oak) and diets containing 15 and 20% OA. At the end of starter and finisher period, 6 birds from each treatment were randomly selected and Tissue samples were taken from their pancreas and liver. REST and SAS software were used to analyze gene expression. The 2004 Bestkeeper software was also used to determine the sustainability of β-Actin gene expression. Results showed that β-Actin gene was not affected by sex, age and experimental treatments. Thus, it was used to normalize the gene expression data. At 21d of age, the level of mRNA of the pancreatic amylase gene was significantly higher in broilers fed with 15% OA compared to the control group (p<0.05). On d 42, significant differences in expression of liver and pancreas amylase gene were not observed (p>0.05). Also, feeding birds with diet containing 20% OA increased the relative weight of pancreas (p<0.05). In conclusion, the results showed that amylase gene expression in birds fed diets containing 15% OA significantly increased at 21d of age. In other cases, genes expression was not influenced by experimental treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • age
 • Amylase
 • β-actin
 • mRNA
 • Oak acorn
 1. Adetunji, A. I., Khoza, S., de Kock, H. L. & Taylor, J. R. N. (2013). Influence of sorghum grain type on wort physico-chemical and sensory quality in a whole-grain and commercial enzyme mashing process. Journal of the Institute of Brewing, 119, 156-163. 
 2. Barrett, A., Ndou, T., Hughey, C. A., Straut, C., Howell, A., Dai, Z. & Kaletune, G. (2013). Inhibition of α-amylase and glucoamylase by tannins extracted from cocoa, pomegranates, cranberries, and grapes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 1477-1486.
 3. Bouderoua, K., Mourot, J. & Selselet-Attou, G. (2009). The effect of green oak acorn (Quercus ilex) based diet on growth performance and meat fatty acid composition of broilers. Asian Australasian Journal of Animal Science, 6, 843-848.
 4. Brannon, P. M. (1990). Adaptation of the exocrine pancreas to diet. Annual Review of Nutrition, 10, 85-105.
 5. Bravo, L. (1998). Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. Nutrition Reviews, 56(11), 317-333.
 6. Bustin, S. A. (2000). Absolute quantification of mRNA using realtime reversetranscription polymerase chain reaction assays. Journal of Molecular Endocrinology, 25, 169-193.
 7. Croom, W. J. J.r., Bull, L. S.  & Taylor, I. L. (1992). Regulation of pancreatic exocrine secretion in ruminants: A review. Journal of Nutrition, 122, 191-202.
 8. De Sales, P. M., Souza, P. M., Simeoni, L. B., Magalhaes, P. O. & Damaris, S. (2012). α-Amylase inhibitors: A review of raw material and isolated compounds from plant source. Journal of Pharmaceutical Sciences, 15, 141-183.
 9. Griffiths, D. W. & Moseley, G. (1980). The effect of diets containing field beans of high and low polyphenolic content on the activity of digestive enzymes in the intestine of rats. Journal of the Science of Food and Agriculture, 31, 255-259.
 10. Gueguen, J., Van Oort, M. G., Quillien, L. & Hessing, M. (1993). The composition, biochemical characteristics and analysis of proteinaceous antinutritional factors in legume seeds. Publication-European Association for Animal production, 70, 9-9.
 11. Han, L. Q., Yang, G. Y., Zhu1, H. S., Wang, Y. Y., Wang, L. F.,  Guo, Y. J., Lu1, W. F., Li, H. J. & Wang, Y. L. (2010). Selection and use of reference genes in mouse mammary glands. Genetics and Molecular Research, 9(1), 449-456.
 12. Janovick-Guretzky, N. A., Dann, H. M., Carlson D. B., Murphy, M. R., Loor, J. J. & Drackley, J. K. (2007). Housekeepinggene expression in bovine liver is affected byphysiological state, feed intake, and dietary treatment. Journal of Dairy Science, 90, 2246-2252.
 13. Jiang, Z., Zhou, Y., Lu, F., Han, Z. & Wang, T. (2008). Effects of different levels of supplementary alpha-amylase on digestive enzyme activities and pancreatic amylase mRNA expression of young broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 21, 97-102.
 14. Kumar, V., Elangovan, A. V., Mandal, A. B., Tyagi, P. K., Bhanja, S. K. & Dash, B. B. (2007). Effects of feeding raw and reconstituted high tannin red sorghum on nutrient utilization and certain welfare parameters of broiler chickens. British Poultry Science, 48, 198-204.
 15. Kumari, M. & Jain, S. (2012). Tannins: an antinutrient with positive effect to manage diabetes. Research Journal of Recent Sciences, 1(12), 1-8.
 16. Lehmann, U. & Robin, F. (2007). Slowly digestible starch- its structure and health implications: a review. Journal of Food Science and Technology, 18, 346-355.
 17. Lindemann, M. D., Cornelius, S. G., El Kandelgy, S. M., Moser, R. L. & Pettigrew, J. E. (1986). Effect of age, weaning and diet on digestive enzyme levels in the piglet. Journal of Animal Science, 62(5), 1298-1307.
 18. Lo Piparo, E., Scheib, H., Frei, N., Williamson, G., Grigorov, M. & Chou, C. J. (2008). Flavonoids for controlling starch digestion: structural requirements for inhibiting human α-amylase. Journal of Medicinal Chemistry, 51(12), 3555-3561.
 19. Longstaff, M. A. & McNab, J. M. (1991). The effect of concentration of tannin-rich bean hulls (Vicia faba L.) on activities of lipase (EC 3.1. 1.3) and α-amylase (EC 3.2. 1.1) in digesta and pancreas and on the digestion of lipid and starch by young chicks. British Journal of Nutrition, 66(01), 139-147.
 20. Macri, A., Parlamenti, R., Silano, V. & Valfre, F. (1977). Adaptation of the domestic chicken. Callus Domesticus, to continuous feeding of albumin amylase inhibitors from wheat flour as gastro-resistant microgranules. Poultry Science, 56, 434-441.
 21. Mahmood, S., Smithard, R. & Sarwar, M. (1997). Effects of salseed (Shorea robustal) tannins, restricted feed intake and age on relative pancreas weight and activity of digestive enzymes in male Broilers. Animal Feed Science and Technology, 65(1), 215-230.
 22. Manach, C., Scalbert, A., Morand, C., Remesy, C. & Jimenez, L. (2004). Polyphenols: food sources and bioavailability. American Journal of clinical nutrition, 79, 727-747.
 23. McDougall, G. J., Shpiro, F., Dobson, P., Smith, P., Blake, A. & Stewart, D. (2005). Different polyphenolic components of soft fruits inhibit α-amylase and α-glucosidase. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 2760-2766.
 24. Mocharla, H., Mocharla, R. & Hodes, M. E. (1990). α-Amylase gene transcription in tissues of normal dog. Nucleic Acids Research, 18, 1031-1036.
 25. Moradalipour, A., Muhaghegh-Dolatabady, M. & Houshmand, M. (2019). Effects of Different Levels of oak acorn in the diet on Pancreatic Weight and expression of pancreatic Charboxypeptidase gene in Broiler Chickens. Journal of Animal Science (Pajuhesh and Sazandegi), 31(121), 39-52. (In Farsi).
 26. Moran, E. T. (1985). Digestion and absorption of carbohydrates in fowl and events through perinatal development. Journal of Nutrition, 115, 665-674.
 27. Mueller-Harvey, I. (2006). Unravelling the conundrum of tannins in animal nutrition and health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86, 2010-2037.
 28. National Research Council. (1994). Nutrient requirements of poultry. (9th Ed.). National Academy Press. Washington, DC.
 29. Pfaffl, M. W., Horgan, G. W. & Dempfle, L. (2002). Relative expression software tool (REST) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic Acids Research, 30(9), 36-36.
 30. Pfaffl, M. W., Tichopad, A., Prgomet, C. & Neuvians, T. P. (2004). Determination of stable housekeeping genes, differentially regulated target genes and sample integrity: BestKeeper–Excel-based tool using pair-wise correlations. Biotechnology letters, 26(6), 509-515.
 31. Radonic, A., Thulke, S., Mackay, I. M., Landt, O., Siegert, W. & Nitsche, A. (2004). Guideline to reference gene selection for quantitative real-time PCR. Biochemical and Biophysical Research Communications, 313, 856-862.
 32. Rakic, S., Povenovic, D., Tesvic, V., Simic, M. & Maletic, R. (2006). Oak acorn, polyphenols and antioxidant activity in function food. Journal of Food Engineering, 74, 416-423.
 33. Rezaei, M. & Semnaninejad, H. (2016). Effects of Different Levels of Raw and Processed Oak Acorn (Quercus castaneifolia) on Performance, Small Intestine Morphology, Ileal Digestibility of Nutrients, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chickens. Poultry Science Journal, 4(2), 127-138.
 34. Santos-Buelga, C. & Scalbert, A. (2000). Proanthocyanidins and tanninlike compounds nature, occurrence, dietary intake and effects on nutrition and health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1094-1117.
 35. SAS Institute [computer software]. (2003). SAS User’s Guide. Version 9.1. Cary, NC: SAS Institute Inc.
 36. Sell, D. R. & Rogler, J. C. (1983). Effects of sorghum grain tannins and dietary protein on the activity of liver UDP-glucuronyltransferase. Experimental Biology and Medicine, 174, 93-101.
 37. Swanson, K. C., Matthews, J. C., Matthews, A. D., Howell, J. A., Richards, C. J. & Harmon, D. L. (2000). Dietary carbohydrate source and energy intake influence the expression of pancreatic α-amylase in lambs. Journal of Nutrition, 130(9), 2157-2165.
 38. Verma, A. S. & Shapiro, B. H. (2006). Sex-dependent expression of seven housekeeping genes in rat liver. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 21, 1004-1008.
 39. Wang, X. B., Ogawa, T., Suda, S., Taniguchi, K., Uike, H., Kumagai, H. & Mitani, K. (1998). Effects of nutritional level on digestive enzyme activities in the pancreas and small intestine of calves slaughtered at same body weight. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 11, 375-380. 
 40. Wen, C., Wang, L. C., Zhou, Y. M., Jiang, Z. Y. & Wang, T. (2012). Effect of enzyme preparation on egg production, nutrient retention, digestive enzyme activities and pancreatic enzyme messenger RNA expression of late-phase laying hens. Animal Feed Science and Technology, 172, 180-186.
 41. Xu, M., Yao, J. H., Wang, Y. H. & Wang, F. N. (2006). Influence of rumen escape starch on α-amylase activity in pancreatic tissue and small intestinal digesta of lambs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences,19, 1749-1754.
 42. Yamada, H., Chen, D., Monstein, H. J. & Hakanson, R. (1997). Effects of fasting on the expression of gastrin, cholecystokinin, and somatostatin genes and of various housekeeping genes in the pancreas and upper digestive tract of rats. Biochemical and Biophysical Research Communications, 231, 835-838.
 43. Yang, F., Lei, X., Rodriguez-Palacios, A., Tang, C. & Yue, H. (2013). Selection of reference genes for quantitative real-time PCR analysis in chicken embryo fibroblasts infected with avian leukosis virus subgroup. BMC research notes, 6(1), 1.
 44. Yoon, J. H. (1983). The effect of phytic acid on in vitro rate of starch digestibility and blood glucose response. American Journal of Clinical Nutrition, 38, 835-842.