مقاله پژوهشی
بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی

صابر محمد مقصودی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد حسین بنابازی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 89-97

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51811

چکیده
  در مطالعات سال‌های اخیر، ارتباط بین چندشکلی ناحیۀ پروموتور (حذف و درج 23 جفت بازی) و اینترون 1 (حذف و درج 12 جفت بازی) ژن PRNP (ژن کدکنندۀ پروتئین پریون) و حساسیت به جنون گاوی اثبات شده است. درج این جایگاه‏ها مقاومت به جنون گاوی کلاسیک را در گاوها افزایش می‏دهد، در حالی‌که حذف این جایگاه‏ها باعث حساسیت بیشتر به جنون گاوی می‏شود. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسۀ اثر رزماری، آویشن، بره‏ موم، آنتی ‏بیوتیک، و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‏ های گوشتی

مسعود طاهر؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ عباس عاشوری

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 99-106

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51812

چکیده
  به‌منظور مقایسۀ اثر دو نوع عصارۀ گیاهی، آنتی ‏بیوتیک، پروبیوتیک، و بره‏موم بر عملکرد، وزن نسبی اندام‏های داخلی، خصوصیات لاشه، و ریخت‌شناسی رودۀ باریک جوجه‏ های گوشتی چالش‌یافته با سالمونلا انتریتیدیس این آزمایش بر پایۀ طرح کاملاً تصادفی انجام شد. 420 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ نر شامل 7 تیمار با 4 تکرار و 15 پرنده در هر تکرار گروه‏بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 107-115

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51813

چکیده
  در این مطالعه از 32 رأس گاو چندشکم زایش هلشتاین برای بررسی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژیبر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در طول دورۀ قبل و پس از زایش استفاده شد. گاوها با جیرۀ کاملاً مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت آرایۀ فاکتوریل 2×2 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسیدآمینۀ متیونین بر تخمک‏ ریزی در خوکچۀ هندی

رسول کریمی؛ ملک شاکری؛ مهدی ژندی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 117-124

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51814

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی اثر اسیدآمینۀ متیونین بر میزان تخمک‏ریزی در خوکچۀ هندی بود. 60 سر خوکچه در طرح کاملاً تصادفی تحت تأثیر چهار تیمار غذایی ازنظر سطح متیونین قرار گرفتند (تیمارها برحسب صفر، 2، 4 ، و 6 درصد متیونین بر کیلوگرم خوراک در نظر گرفته شد). پس از دو هفته دورۀ تطبیقی به‌مدت دو دورۀ فحلی خوکچه‏ها براساس تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی

رضا مسعودی؛ احمد زارع شحنه؛ آرمین توحیدی؛ حمید کهرام؛ عباس اکبری شریف؛ محسن شرفی؛ وحید زاهدی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 125-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51815

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون‏های استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین (ریلاکسیمول)، و شیاف واژنی پروستاگلندین ای-1 (میزوپروستول) بر بازشدن سرویکس، زمان بازماندن سرویکس، و بهبود درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثل بوده است. در این مطالعه از 80 میش سه تا چهارساله با میانگین وزنی 5/2±55 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند

مختارعلی عباسی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 135-141

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51816

چکیده
  صفت کمّی وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا هنگام ازشیرگیری با وراثت‌پذیری 15/0 و 3/0 و همبستگی‌های فنوتیپی، ژنتیکی، و محیطی بین دو صفت 5/0 شبیه‏سازی شدند. فایل‌های داده‌شده و شجره با درصد‌های متفاوت شجرۀ پدر گمشده با مدل حیوان دوصفتی تجزیه و تحلیل شدند. با حذف تصادفی 10 درصد شمارۀ پدرها، میانگین ارزش اصلاحی برای صفت وزن ازشیرگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان

تقی نجفی؛ محمد رضا دهقانی؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 143-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51817

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ترکیبات ارزش غذایی علف مورچه ( (Cressa creticaبا روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، تعیین قابلیت هضم در شرایط درون‌تنی، و تعیین مقادیر تجزیه‌پذیری با روش کیسه‏های نایلونی، در سه مرحلۀ فنولوژیکی (رویشی، گل‌دهی، و بذردهی) بود. مقدار پروتئین در مرحلۀ بذردهی به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (01/0P<). اما مقادیر الیاف نامحلول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ

زهرا خرمی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش آذرفر؛ اکبر چراغی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 153-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51818

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تزریق روغن زیتون (0 و 7/0 میلی‌لیتر) به درون کیسۀ زرده بر عملکرد تولیدی و افزایش حجم سینه در جوجه‌های گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ (0، 12، 24، 36، و 48 ساعت) اجرا شد. تعداد 800 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار، استفاده شد. وزن زندۀ جوجه‌های متأثر از 24 و 36 ساعت گرسنگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی

سیده سهیلا نوشادی؛ آرش آذرفر؛ داریوش علیپور؛ حشمت‌الله خسروی نیا

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 163-171

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51819

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جایگزینی تفالۀ اسانس‌گیری‌شدۀ مرزۀ خوزستانی به‌جای یونجه در سطوح صفر (تیمار شاهد)، 25، 50، 75، و 100 در جیرۀ برۀ پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی بود. جیره‌های آزمایشی براساس 20 درصد علوفه و 80 درصد کنسانتره تنظیم گردید. جایگزینی تفالۀ مرزه به‌جای یونجه تأثیر معنی‌داری بر تولید گاز در ساعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی

عبداله رضاقلی وند لاهرود؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، صفحه 173-184

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51820

چکیده
   به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی بزهای نژاد مهابادی، مدل‌های آماری گوناگون برازش شدند. بدین منظور از 1665 رکورد درخصوص صفات تولید شیر، درصد چربی، مقدار چربی، درصد پروتئین، مقدار پروتئین، درصد لاکتوز، و SNF و 833 رکورد مربوط به وزن بدن که به‌صورت روزانه از 123 بز در طی سال‌های 1391-1392 جمع‌آوری شده ...  بیشتر