دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 89-184 

مقاله پژوهشی

بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی

صفحه 89-97

10.22059/ijas.2014.51811

صابر محمد مقصودی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد حسین بنابازی