تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین ترکیبات ارزش غذایی علف مورچه ( (Cressa creticaبا روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، تعیین قابلیت هضم در شرایط درون‌تنی، و تعیین مقادیر تجزیه‌پذیری با روش کیسه‏های نایلونی، در سه مرحلۀ فنولوژیکی (رویشی، گل‌دهی، و بذردهی) بود. مقدار پروتئین در مرحلۀ بذردهی به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (01/0P<). اما مقادیر الیاف نامحلول در شویندۀ خنثی و الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی در مرحلۀ بذردهی افزایش یافت (01/0P<). با پیشرفت در مراحل فنولوژیکی رشد، میزان تجزیه‌پذیری مادۀ خشک و بخش سریع‌تجزیۀ (a) و کند‌تجزیۀ (b) مادۀ خشک کاهش یافت (01/0P<). در مرحلۀ بذردهی تولید گاز در مقایسه با مرحلۀ رویشی و گل‌دهی افزایش یافت (01/0P<). میزان گوارش‌پذیری ظاهری مادۀ آلی در شرایط برون‌تنی برای سه مرحلۀ فنولوژیکی رویشی، گل‌دهی، و بذردهی به‌ترتیب 34/56، 04/58، و 44/58 درصد و انرژی قابل دگرگشت به‌ترتیب 40/8، 71/8، و 69/8 مگاژول در کیلوگرم بود (01/0P<). گوارش‌پذیری ظاهری الیاف نامحلول در شویندۀ خنثی و الیاف نامحلول در شویندۀ اسیدی این گیاه با افزایش لیگنینی‌شدن دیوارۀ سلولی در مرحلۀ گل‌دهی و بذردهی در گوسفند ازنظر عددی کاهش یافت. نتایج این پژوهش تأثیر معنی‌دار مراحل گوناگون رشد بر ارزش غذایی علف مورچه را نشان داد. با توجه به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در ارتباط با ترکیب شیمیایی، میزان تولید گاز، و آزمایش گوارش‌پذیری ظاهری، مرحلۀ رویشی علف مورچه ارزش غذایی بالاتری در مقایسه با مراحل گل‏دهی و بذردهی دارد. با وجود این لازم است علاوه بر بررسی میزان مواد ضد تغذیه‌ای این گیاه، مرحلۀ اقتصادی برداشت، و تأثیر روش‏های گوناگون مصرف بر ارزش غذایی این گیاه در پژوهش‌های آتی تعیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining ofnutritive value of Cressa Cretica plant in different phenological of growth stageswith in vitro, in vivo and nylon bag methods in Sistan

نویسندگان [English]

  • Taghi Najafi 1
  • Mohammad-reza Dehghani 2
  • Mostafa Yousef-elahi 2
1 niversity of zabol
2
چکیده [English]

The aim of this research was determination of nutritive value of Cressa Cretica with gas test method, in vivo digestibility and degradability with nylon bag method in three phenological stages. The amount of crude protein decreased significantly in seeding stage. But the amount of NDF and ADF increased in seeding stage. The degradability of dry matter and rapid and slowly degradable fractions decreased in development of phenological stages. The gas production increased in seeding stage compared to vegetative and flowering stage. The amount of organic matter digestibility for three phenologic stages was %56.34, %58.04 and %58.44 respectively and metabolizable energy was %8.4, %8.71 and %8.69 MJ/kg respectively (P<0.01). The apparent digestibility of NDF and ADF of this plant decreased numerically in sheep with increasing of lignifications of cell wall in flowering and seeding stage. The result of this experiment showed significant effect of different stages of growth on nutritive value of Cressa cretica. With regards of results of chemical composition and apparent digestibility vegetative growth of Cressa cretica had higher nutritive value compared to flowering and seeding stage. Nevertheless in addition survey of antinutrient of this plant, economy stage of harvest and effect of different use on nutritive value of this plant is determined in future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cressa Cretica
  • Degradability
  • digestibility
  • Gas production
  • Phenological stages