بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ رشتۀ ژنتیک و اصلاح دام دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه تهران،

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی ایران

چکیده

در مطالعات سال‌های اخیر، ارتباط بین چندشکلی ناحیۀ پروموتور (حذف و درج 23 جفت بازی) و اینترون 1 (حذف و درج 12 جفت بازی) ژن PRNP (ژن کدکنندۀ پروتئین پریون) و حساسیت به جنون گاوی اثبات شده است. درج این جایگاه‏ها مقاومت به جنون گاوی کلاسیک را در گاوها افزایش می‏دهد، در حالی‌که حذف این جایگاه‏ها باعث حساسیت بیشتر به جنون گاوی می‏شود. در این مطالعه فراوانی‌های آللی، ژنوتیپی، و هاپلوتیپی چندشکلی‏های ناحیۀ پروموتور و ناحیۀ اینترون 1 ژن PRNP در 3 نژاد هلشتاین ایران (50=n)، گلپایگانی (62=n)، و سیستانی (60=n) برآورد شد. استحصال DNA به روش استخراج نمکی تغییر‌شکل‌یافته انجام شد. ژن‌های مورد نظر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر، و جایگاه‏های ذکرشده روی ژل پلی‏آکریل‏آمید تعیین ژنوتیپ شدند. داده‏های آللی به روش دقیق فیشر و داده‏های ژنوتیپی و هاپلوتیپی به روش مربع کای آزمون شدند. نتایج این تحقیق نشان داد هر 3 نژاد برای هر کدام از جایگاه‏ها به‌صورت مستقل در تعادل هاردی-واینبرگ بودند. فراوانی‌های آللی و ژنوتیپی هاپلوتیپی پلی‏مورفیسم حذف و درج 12 جفت بازی و 23 جفت بازی بین نژادهای مطالعه‌شده و گاوهای سالم و مبتلای آلمانی مقایسه شد. براساس یافته‏های این تحقیق این نتیجه حاصل شد که گاوهای گلپایگانی، از گاوهای سالم و مبتلای آلمانی مقاومت بیشتری در برابر جنون گاوی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of genetic susceptibility to bovine spongiform encephalopathy among Iranian native and Holstein cattle breeds

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammad Maghsoodi 1
  • Seyed Reza Miraei-Ashtiani 2
  • Hassan Mehrabani Yeganeh 2
  • Mohammad Hossein Banabazi 3
1 MSc. Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran , Karaj, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran , Karaj, Iran
3 Assistance Professor, Department of Biotechnology, Animal Science Research Institution of Iran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In recent years, the relationship between insertion and deletion (indel) polymorphisms in promoter region (23 bp) and intron 1 (12 bp) of PRNP gene (Prion protein coding gene) and their relationship to susceptibility of classical bovine spongiform encephalopathy (BSE) have been reported. Insertions of these two polymorphisms increase resistance to classical BSE, while the deletions of these two polymorphisms cause more susceptibility to classical BSE. In this study DNA of Iranian Holstein (n=50), Golpayegani (n=62) and Sistani (n=60) was extracted by modified salting out method. The genes were amplified using specific primers and the genotypes were detected on polyacrylamide gels. Allelic data were tested by Exact Fisher test and genotypic and haplotypic data were tested using Chi-square test. The results showed that considering locus of three mentioned breeds were in Hardy-Weinberg equilibrium. The allelic, genotypic and haplotypic frequencies of the polymorphism of the mentioned genes were estimated in three Iranian cattle breeds and were compared among breeds under this study and the healthy and BSE-affected group of the German cattle (described by Sander et al., 2004). According to the results of this study, if these two regions are the only regions affecting on the classical BSE, Golpayegani cattle have more resistant than healthy and BSE-affected of German cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic resistance
  • Golpayegani
  • mad cow disease
  • Sistani
  • Polymorphism
  • PRNP