اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه از 32 رأس گاو چندشکم زایش هلشتاین برای بررسی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژیبر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در طول دورۀ قبل و پس از زایش استفاده شد. گاوها با جیرۀ کاملاً مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت آرایۀ فاکتوریل 2×2 (دو منبع انرژی و دو سطح مکمل کروم متیونین) اجرا گردید. منابع انرژی قبل از زایش شامل روغن ماهی و غله، و پس از زایش شامل پودر چربی پالم و روغن ماهی بودند. مکمل کروم‌متیونین در سطح صفر یا 08/0 میلی‌گرم به‌ازای هرکیلوگرم از وزن متابولیکی بدن تغذیه گردید. نتایج نشان داد که در دورۀ قبل از زایش استفاده از روغن ماهی اثری بر مادۀ خشک مصرفی نداشت، ولی پس از زایش استفاده از آن تمایل به کاهش مادۀ خشک مصرفی داشت (1/0P<). مکمل کروم‌متیونین سبب افزایش معنی‌دار مادۀ خشک مصرفی در دورۀ قبل و پس از زایش گردید (p<0.05). شیر تولیدی گاوها تحت تأثیر نوع تیمارها قرار نگرفت. به‌جز درصد چربی شیر که تحت تأثیر استفاده از روغن ماهی کاهش معنی‌داری پیدا کرد (p<0.05)، سایر ترکیبات شیر تحت تأثیر نوع تیمارها قرار نگرفتند. استفاده از مکمل کروم‌متیونین اثری روی قابلیت هضم مواد مغذی در دورۀ قبل یا پس از زایش نداشت. استفاده از روغن ماهی نیز اثری بر قابلیت هضم مواد مغذی در این دوره نداشت، ولی پس از زایش سبب کاهش قابلیت هضم مادۀ خشک، مادۀ آلی، و پروتئین خام شد (p<0.05). نتایج حاصل از این آزمایش بین مکمل کروم و منبع انرژی اثر متقابلی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chromium methionine and energy source on production and nutrient digestibility of Holstein cows in prepartum and postpartum

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eftekhari 1
  • Aboulfazl Zali 2
  • Mahdi Dehghan Banadaki 2
  • Mahdi Ganjkhanlou 3
1 PhD Candidate, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study, 32 multiparous non lactating Holstein cows were used to investigate the effects of chromium-l-methionine (Cr-Met) supplementation and dietary energy source on production and nutrient digestibility during the periparturient period. Cows were fed a total mixed ration from 28 days before anticipated calving through 28 days after calving. The study was designed as a randomized complete block design with 2 (energy sources) × 2 (Cr-Met levels) factorial arrangement. Energy sources in the prepartum were fish oil and grain, and were fish oil and palm fat powder in the postpartum. The Cr-Met was supplemented at dosages of 0 or 0.08 mg of Cr/kg of metabolic body weight. Fish oil Supplementation had no significant effect on prepartum dry matter intake (DMI) but tended to decrease postpartum DMI (P< 0.1). Supplemental Cr-Met increased prepartum and postpartum DMI significantly (P<0.05). The effect of treatments on milk production was not significant. No differences were detected in milk composition except for fat percentage in which cows were fed the fish oil had lower percentage of fat compare to others. Supplemental Cr-Met had no significant effect on nutrient digestibility in the prepartum and postpartum. Use of fish oil had no effect on nutrient digestibility in the prepartum, but decreased digestibility of dry matter, organic matter, and crude protein in the postpartum(P<0.05). Results of this study indicate no significant interaction between chromium supplementation and energy source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • chromium
  • digestibility
  • fish oil
  • Milk