نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

صفت کمّی وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا هنگام ازشیرگیری با وراثت‌پذیری 15/0 و 3/0 و همبستگی‌های فنوتیپی، ژنتیکی، و محیطی بین دو صفت 5/0 شبیه‏سازی شدند. فایل‌های داده‌شده و شجره با درصد‌های متفاوت شجرۀ پدر گمشده با مدل حیوان دوصفتی تجزیه و تحلیل شدند.
با حذف تصادفی 10 درصد شمارۀ پدرها، میانگین ارزش اصلاحی برای صفت وزن ازشیرگیری از 61/1 به 55/0 کیلوگرم و برای صفت افزایش وزن روزانه از 48/69 به 68/24 گرم تقلیل یافت. این در حالی است که در روش حذف متوالی، میانگین ارزش اصلاحی این دو صفت به 47/1 و 67/63 تقلیل یافت. کاهش روند ژنتیکی صفت افزایش وزن روزانه در حالت حذف تصادفی و متوالی 10 درصد شمارۀ پدرها، به‌‌ترتیب 32/61 و66/0 درصد بود. این کاهش برای صفت وزن ازشیرگیری به‌‌ترتیب 43/63 و صفر درصد به دست آمد. نقصان شجرۀ پدری تأثیر زیادی بر برآورد ارزش اصلاحی و روند ژنتیکی دارد و برحسب میزان نقصان شجره‌ بخشی از دقت در پیش‌بینی ارزش اصلاحی از دست می‌رود. از این رو روندهای ژنتیکی برآورد‌شده از داده‌های واقعی باید با توجه به میزان کامل‌بودن شجرۀ پدر تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of incomplete sire pedigree on prediction of breeding value and estimation of the genetic trend of weaning weight and average daily gain in sheep

نویسنده [English]

  • Mokhtar-Ali Abbasi

Associated Professor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

In order to study on the effect of incomplete sire's pedigree on the prediction of breeding value and estimation of genetic trend, two quantitative traits such as weaning weight and average daily gain with heritabilities 0.15 and 0.30 were simulated. Phenotypic, genetic and environmental correlations were assumed 0.5. Resulted data files with different proportion of missed sire pedigree (0-100) were analyzed using bivariate animal model. Breeding value means for WW and ADG reduced from 1.61 to 0.55 and 69.48 to 24.68 with 10 percent random deletion of sire pedigree. This parameter was also decreased to 1.47 and 63.67 for WW and ADG respectively, with 10 percent sequential deletion of sire pedigree. Decreasing genetic trend of ADG were 61.32 and 0.66 percent for 10 percent random and sequential deletion of sire pedigree, respectively. This reduction for WW was also 63.43 and 0 percent. Generally, the incompleteness of sire pedigree affected the accuracy of breeding value prediction and genetic trend and based on the rate of sire pedigree deletion, the part of accuracy of breeding value prediction were lost. Then, the genetic tend estimated using real data should be analyzed based on the rate of completeness of sire pedigree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer simulation
  • genetic gain
  • missed sire pedigree