برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

 به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی بزهای نژاد مهابادی، مدل‌های آماری گوناگون برازش شدند. بدین منظور از 1665 رکورد درخصوص صفات تولید شیر، درصد چربی، مقدار چربی، درصد پروتئین، مقدار پروتئین، درصد لاکتوز، و SNF و 833 رکورد مربوط به وزن بدن که به‌صورت روزانه از 123 بز در طی سال‌های 1391-1392 جمع‌آوری شده بودند، استفاده شد. به‌منظور انتخاب بهترین مدل از معیار‌های ضریب تبین، آمارۀ دوربین‌ـ‌واتسون، انحراف معیار مانده‌ها، و معیار اطلاع آکایک استفاده شد. در بین توابع استفاده‌شده در مطالعۀ حاضر، تفاوتی در برازش منحنی تولید شیر و مقدار ترکیبات آن وجود نداشت. لیکن توابع علی و شفر و نارشین تاکمای 1 در برازش منحنی درصد چربی و SNF و همچنین، توابع چندجمله‌ای معکوس و گمپرتز در برازش منحنی درصد پروتئین و لاکتوز، در مقایسه با توابع دیگر نتیجۀ بهتری داشتند (ضریب تبین بالا و انحراف استاندارد مانده‌ها پایین). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، طی دورۀ شیردهی، وزن بدن بزهای موجود در این تحقیق، روند کاهشی داشت. در بزهای بررسی‌شده، میانگین تولید روزانه، 1 کیلوگرم در روز، زمان رسیدن به اوج تولید شیر، 22 روز پس از زایش، مقدار تولید در زمان اوج تولید، 22/1 کیلوگرم در روز، کل تولید شیر در یک دورۀ 120روزه، 120 کیلوگرم، و تداوم شیردهی، 59/5 برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lactation curve modeling for milk production traits in Mahabadi goat breed

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rezagholivand Lahroud 1
  • Mohammad Moradi Shahrebabak 2
  • Abbas Pakdel 3
1 MSc. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associated Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this research, in order to describe milk production traits lactation Mahabadi goat breed, seven statistical functions were fitted using 1665 milk production traits records and 833 body weight records. The milk production traits were milk yield, fat percent, fat yield, protein percent, protein yield, lactose percent and SNF percent. These records have been recorded on 123 goats during years of 2012-2013. Based on results, there was not considerable difference in curve fitting of milk production and its composition yield among used functions. However, Ali and Schaeffer and Narushin-Takma functions in fat and SNF percentage, and inverse polynomial and Gompertz functions in protein and lactose percentage had higher goodness of fit in comparison with other function. Average daily milk production, days to peak production, milk production in peak, lactation period, and milk persistency were estimated 1 kg, 22 days, 1.22 kg, 120 days, and 5.59, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fat- protein
  • lactation functions
  • Mahabadi goat
  • milk persistency