مقاله پژوهشی
مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

فاطمه شاکرمی؛ مرتضی چاجی؛ موسی اسلامی؛ طاهره محمدآبادی؛ محمد بوجارپور

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 297-308

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54343

چکیده
  این مطالعه به منظور مقایسة قابلیت هضم پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده توسط قارچ‌ها و کل میکروارگانیسم‌های شکمبة گاو و گاومیش انجام شد. قابلیت هضم مادة خشک (DM)، الیاف‌ نامحلول در شویندة خنثی (NDF) و الیاف ‌نامحلول در شویندة اسیدی (ADF) پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده توسط کل میکروارگانیسم‌ها و قارچ‌های شکمبة گاو و گاومیش به روش هضم دو مرحله‌ای، تکنیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم

امید وثوق شریفی؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوبفر؛ قدرت الله میرزاده؛ فیروز عسکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 309-316

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54344

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جلبک، در پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع 100 قطعه مرغ سویه‌های لاین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس

کوروش صوفیه؛ حامد رضایی؛ حمید کهرام

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 317-325

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54346

چکیده
  یکی از محدودیت‌ها در تلقیح مصنوعی گوسفند ساختار ویژة سرویکس گوسفند است که دارای تفاوت‌های چشمگیری است. موفقیت در تلقیح مصنوعی با مورفولوژی سرویکس گوسفند ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این پژوهش مطالعة ساختار آناتومی سرویکس و مقایسة آن در گوسفندهای نژاد ماکویی، کردی و افشاری است. در این پژوهش 300 دستگاه تولید مثلی گوسفند ماده از نژادهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس‌های بالغ لگهورن سکوم‌برداری‌شده

حسین جانمحمدی؛ حسن نصیری‌مقدم؛ ابوالقاسم گلیان؛ جواد پور رضا؛ محسن دانش مسگران

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 327-334

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54348

چکیده
   تراکم اسیدهای آمینة 6 نمونه پودر گوشت و استخوان به روش کروماتوگرافی تبادل یونی و قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه به روش تغذیة دقیق سیبالد تعیین شد. متیونین با 35/0 و لوسین با 29/2 درصد کمترین و بیشترین مقدار اسیدهای آمینه را در بین نمونه‌های پودر گوشت و استخوان نشان دادند. میانگین مقادیر هریک از اسیدهای آمینه، مجموع اسیدهای آمینة ضروری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب

فردین فرهادی؛ ارمین توحیدی؛ ملک شاکری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 335-342

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54350

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسة اثر افزودن سطوح متفاوت روی به رقیق‌کنندة منی بر ویژگی‌های حیاتی اسپرم پس از انجماد در گاو بود. اسپرم‌گیری از چهار گاو نر هلشتاین هفته‌ای دو بار انجام شد و سپس نمونه‌های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه‌های اسپرم (در پنج تکرار) به چهار گروه شامل سطوح صفر، 50، 100 و 150 میکرومول روی (Zn-0, Zn-50-Zn-100, Zn-150) اختصاص داده و منجمد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ محمد جواد ضمیری؛ فاطمه غازیانی؛ علی رضایی رودباری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 343-351

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54353

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر پیوگلیتازون بر کنش تخمدان و کاهش برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن بود. تعداد هشتاد گاو شیری هولشتن به‌صورت تصادفی در چهار گروه تیماری (20n=) با آرایش فاکتوریل 2×2 قرار گرفتند. تغذیة پیوگلیتازون از 14 روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا 21 روز پس از زایش انجام شد. تغذیة پیوگلیتازون پیش و پس از زایش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی

شیما حاجی پورده بالایی؛ محسن افشارمنش؛ مسعود سامی؛ حجت الله خباززاده

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 353-361

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54356

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر عملکرد بلدرچین‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل جیرة پایه بدون افزودنی خوراکی یا با 100 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین و سطوح مختلف 1/0 و 2/0 درصد پودر و 100 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 363-374

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54357

چکیده
  در این مطالعه تأثیر سه سطح برگ اکالیپتوس (0، 65/28 و 31/57 میلی‌گرم) که به سه روش هوا، آون و برودت-خشک، خشک شده بودند، بر خصوصیات تخمیر شکمبة گوسفند به روش برون‌تنی و آزمون گاز بررسی شد. مقادیر گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی مادة آلی، شاخص بازده سنتز پروتئین میکروبی (PF) (میلی‌گرم مادة آلی تجزیه‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

فاطمه اصغرزاده؛ محمد حسن فتحی؛ محمد علی بهدانی

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 375-384

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54358

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سیلوکردن و کاربرد کودهای نیتروژن و فسفربر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجریه‌پذیری شکمبه‌ای مادة خشک گیاه گلرنگ Carthamustinctorius L.)) انجام گرفت. گیاه گلرنگ در آذرماه 1388 کشت گردید و در اواخر خرداد 1389 در مرحلة گلدهی برداشت شد، با استفاده از دستگاه خردکن به قطعات 5-3 سانتی‌متری تبدیل و بخشی از آن در سیلوهای آزمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی

ایوب عزیزی شترخفت؛ حسن فضائلی؛ نادر پاپی؛ جواد رضایی

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 385-392

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.54359

چکیده
  این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و نه تکرار روی 36 رأس برة نر مغانی انجام گرفت که در آن چهار جیرة غذایی حاوی سطوح صفر (شاهد)، 7، 14 و 21 درصد کود مرغی فراوری‌شده، آزمایش شد. نتایج نشان داد که مصرف سطوح مختلف کود مرغی درجیره، بر مصرف اختیاری خوراک و افزایش وزن بره‌ها در طول دورة آزمایش اثری نداشت (05/0< P). با افزایش کود مرغی ...  بیشتر