نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

4 استادیار مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان هرمزگان، بندر عباس

5 کارشناس مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان هرمزگان، بندر عباس

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جلبک، در پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع 100 قطعه مرغ سویه‌های لاین w-36، به مدت 12 هفته (23 تا 34 هفتگی) انجام گرفت. استفاده از جلبک در سطوح 10 درصد و بیشتر موجب کاهش تخم‌گذاری و افزایش ضریب تبدیل در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). تودة تخم‌مرغ در پرندگانی که جیرة حاوی سطوح 15 و 20 درصد جلبک را دریافت کردند، کمتر از تیمار شاهد بود (05/0>P). ارتفاع سفیدة تخم‌مرغ در پرندگان تغذیه‌شده با سطوح بیش از 5 درصد جلبک در جیره، کمتر از تیمار شاهد بود (05/0>P). استفاده از سطوح مختلف جلبک در جیره، ضخامت پوسته و وزن مخصوص تخم‌مرغ را به‌طور معنا‌داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (05/0>P). زردة تخم‌های مرغ‌هایی که جیره‌های حاوی جلبک دریافت کردند، مالون دی آلدئید کمتر و ید بیشتری در مقایسه با شاهد داشت (05/0>P). استفاده از جلبک در جیره بر مقدار کلسترول زردة تخم‌مرغ تأثیری نداشت، ولی سطوح 15 و 20 درصد جلبک در جیره، کلسترول سرم را کاهش داد (05/0>P). بر اساس نتایج، می‌توان از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا تا سطح 5 درصد بدون تأثیر منفی بر عملکرد در جیرة مرغ‌های تخم‌گذار استفاده کرد و علاوه بر بهبود ضخامت پوسته و چگالی تخم‌مرغ، محتوای ید در تخم‌مرغ و همچنین مدت زمان انبارداری آن را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of using Gracilariopsis persica in layer hen diet on performance, egg quality and lipids of blood serum

نویسندگان [English]

 • Omid Vosogh Sharifi 1
 • Seyed Davood Sharifi 2
 • Akbar Yaghoubfar 3
 • Ghodratolah Mirzadeh 4
 • Firouz Askari 5

1 . M. Sc. Student, Animal Science Department, Abourihan University College, University of Tehran

2 Associate Professor, Animal Science Department, Abourihan University College, University of Tehran

3 Professor, Animal Science Institute, Karaj, Iran

4 Assistance Professor, Research Center of Hormozgan Jihad Keshavarzi, Bandarabbas, Iran

5 Expert, Research Center of Hormozgan Jihad Keshavarzi, Bandarabbas, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of using Gracilariopsis persica in layer diet on performance, egg quality and lipids of blood serum of layer hens. One-hundred Hy-line W-36 hens were allocated to five dietary treatments (experimental diets containing 0, 5, 10, 15 and 20 percent seaweed) and five replicates and four birds in each for 12 week period (23-34 week of age). The results showed that in the birds fed diets containing more than 5% seaweed, had lower egg production and higher feed conversion ratio (P<0.05). There was significant decrease in egg mass for more than 10% seaweed in experimental diet (P<0.05). Inclusion of Gracilariopsis persica in diets increased egg shell thickness and egg density compared to control diet (P<0.05). The egg that laid by hens fed on diets containing different levels of Gracilariopsis persica had lower concentration of Malonedialdehyde and higher iodine content than those laid by control birds (P<0.05). Using Gracilariopsis persica in diets had no significant effect on yolk cholesterol, however, its inclusion at 15 or 20% in diet, decreased cholesterol concentration of blood serum (P<0.05). These results demonstrated that Gracilariopsis persica can be include up to five percent in layer diets. It improves eggshell thickness and egg density, and also increases iodine content in yolk and the egg durability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gracilariopsis persica
 • layer hens
 • egg quality
 • durability
 • iodine
 1. Aguilera, M. M., Casas-Valdez, M., Carrillo, S., Gonzalez, B. & Pérez-Gil, F. (2005). Chemical composition and microbiological assay of marine algae Enteromorpha spp. as potential food source. Journal of Food Composition and Analysis, 18, 79-88.
 2. Armin, F. (2009). Effect of marine alga and vitamin E on broiler performance and durability of n-3 fatty acids enriched meat. M.sc thesis. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (In Farsi)
 3. ASMAF (affair of shrimp and marine aquatics of fishery). (1389). Planting guidelines, care and harvesting of Gracilariopsis persica. (In Farsi)
 4. Bellorin, A.M., Buriyo, A., Sohrabipour, J., Oliveira, M.C. & Oliveira, E.C. (2008). Gracilariopsis mclachlanii sp.nov. and Gracilariopsis persica sp. Nov. of the Gracilariceae (Gracilariales, rhodophyceae) from the indian ocean. Journal of Phycology, 44, 1022-1032.
 5. Black, W.A.P. (1954). Seaweed as a Poultry Food. Institute of Seaweed Research, Inveresk, Midlothian, Scotland.
 6. Botsoglou, N.A., Florou-Paner, P., Christaki, E., Fletouris, D.J. & Spais, A.B. (2002). Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science, 43, 233-230.
 7. Burtin, B. (2003). Nutritional value of the seaweed. Electronic Journal of Environmental Agricultural and Food Chemistry, 2(4), 498-503.
 8. Carrillo, S., Lopez, E., Casas, M.M., Avila, E., Castillo, R.M., Carranco, M.E., Calvo, C. & Perez-Gil, F. (2008). Potential use of seaweeds in the laying hen ration to improve the quality of n-3 fatty acid enriched eggs. Journal of Applied Phycology, 20, 721-728.
 9. Dvir, I., Chayoth, R., Sod-Moriah, U., Shany, S., Nyska, A., Stark, A. H., Madar Z. & Malis Arad, S. (2000). Soluble polysaccharide and biomass of red microalga Porphyridium sp. alter intestinal morfology and reduce serum cholesterol in rats. British Journal of Nutrition, 84 (4), 469-476.
 10. El-Deek, A.A. & Brikaa, M.A. (2009). Nutritional and biological evaluation of marine seaweed as a feedstuff and as a pellet binder in poultry diet. International Journal of Poultry Science, 8(9), 875-881.
 11. Herber-Mcneill, S. M. & Van Elswyk, M. E. (1998). Dietary marine algae maintain egg consumer acceptability while enhancing yolk color. Poultry Science, 77, 493-496.
 12. Jimenez-Escrig A. & Cambrodon, I.G. (1999). Nutritional evaluation and physiological effects of edible seaweeds. Archive Latinoam Nutrition, 49, 114-120.
 13. Leeson, S. & Summers, J.D. (2008). Commercial Poultry Nutrition. 4th ed., Nottingham University Press, UK.
 14. Macintyre, T.A. & Jenkins, M.H. (1952). Kelp meal in the ration of growing chickens and laying hens. Scientific Agriculture, 32, 559- 563.
 15. Manivannan, K., Thirumaran, G., Karthikai Devi, G., Hemalatha, A. & Anatharaman, P. (2008). Biochemical composition of seaweeds from mandapam coastal regions along southest coast of india. Amarican- Eurasian Journal of Botany, 1(2), 32-35.
 16. Morgan, K.C., Wright, J.L.C. & Simpson, F.J. (1980). Review of chemical constituents of the red alga Palmaria palmata (dulse). Economic Botany, 34, 27-50.
 17. Muramatsu, K., Fukuyo, K. & Hara, Y. (1986). Effect of green tea catechins on plasma cholesterol level in cholesterol fed rat. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 32, 613-622.
 18. Nisizawa, K., Noda, H., Kikuchi, R. & Watanabe, T. (1987). The main seaweed foods in Japan. Proceeding of International Seaweed Symposium, 12, 5-29.
 19. Orhan, O. & Eren, M. (2011). Effect of herbal mixture supplementation to fish oiled layer diets on lipid oxidation of egg yolk, hen performance and egg quality. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58, 33-39.
 20. Saeidnia, S., Permeh, P., Gohari, A.R. & Moradi, A. (2012). Gracilariopsis persica from Persian gulf contains bioactive sterols. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 11, 845-849.
 21. SAS Institute. (1997) SAS/STAT® User’s Guide: Statistics, Version 6.12, SAS Institute Inc., Cary, NC.
 22. Shahryar, H.A., Salamatdoust, R., Chekani-Azar, S., Ahadi F. & Vahdatpoor, T. (2010). Lipid oxidation in fresh and stored eggs enriched with dietary _3 and _6 polyunsaturated fatty acids and vitamin E and A dosages. African Journal of Biotechnology, 9, 1827-1832.
 23. Siti A. B., Sri, R., Djagal. W. M. & Iwan, Y.B. L. (2012). Antioxidant activity of brown algae sargassum species extract from the coastline of Java island. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 7 (3), 337-346.
 24. Vosough Sharifi O, Yaghoub far A, Sharifi SD, Mirzadeh G, Askari F, Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets. Journal of Animal Production, 14, 1-10 (2011).
 25. Yugarani, T., Tan, B.K.H. & Teh M. N.P. (1992). Das. Effects of polyphenolic natural products on the lipid profiles of rats fed high fat diets. Lipids, 27, 265-290.