دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، مرداد 1401 

مقاله پژوهشی

اثر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های تحت تنش دگزامتازون

صفحه 69-79

10.22059/ijas.2021.326669.653837

علی اصغر خلیل خلیلی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ حسن مهربانی یگانه؛ علیرضا یوسفی


بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 119-126

10.22059/ijas.2022.333762.653856

محمدرضا افرازنده؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ مختارعلی عباسی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ رسول واعظ ترشیزی