دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 211-285