نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار و محقق بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

به منظور بررسی تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی، از 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، هشت تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. منابع سلنیوم مورد استفاده شامل سلنیت سدیم و سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بودند که در دو سطح 50 و 100 درصد جایگزین شدند. سلنیوم آلی با کشت جلبک اسپیرولینا و غنی سازی با سلنیوم تولید شد. میزان سلنیوم موجود در تیمارهای مختلف با روش طیف‌سنجی جرمی انتشار پلاسما از طریق تزویج القایی اندازه‌گیری شد. در این آزمایش، فراسنجه‌های مصرف خوراک و افزایش وزن بدن بصورت هفتگی اندازه‌گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. در سن 42 روزگی، از هر تکرار یک قطعه پرنده کشتار و وزن لاشه آماده طبخ اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری pH و مقدار سلنیوم ذخیره شده، از گوشت سینه نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد، در بین تیمارهای مختلف از لحاظ صفات عملکردی و درصد لاشه آماده طبخ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. تفاوت معنی‌داری از نظر pH عضله سینه در صفر و 24 ساعت بعد از کشتار، بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. مقدار سلنیوم ذخیره شده در عضله سینه پرندگانی که از سلنیوم آلی تغذیه کردند نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<). بطور کلی، نتایج این پژوهش نشان دادند که جایگزینی 100 درصدی سلنیت سدیم با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بدون کاهش در عملکرد پرنده منجر به افزایش مقدار ذخیره سلنیوم در عضله سینه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of inorganic selenium replacement with organic selenium from Spirulina algae on performance and breast meat quality of broilers

نویسندگان [English]

  • omid nouri 1
  • Mojtaba Zaghari 2
  • hosna hajati 3

1 university of tehran

2 Professor in Poultry Nutrition Department of Animal Science University of Tehran Karaj - IRAN

3 Animal Science Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of inorganic selenium replacement with organic selenium from Spirulina algae on performance and breast meat quality of broilers, a total of 160 one-day-old broilers were used in a completely randomized design with four treatments, eight replicates and five birds per each replicate. The sources of selenium used included sodium selenite and organic selenium from Spirulina algae which were replaced at two levels of 50 and 100 percent. The organic selenium was produced by the culture of Spirulina algae and its enrichment with selenium. The selenium content of different treatments was measured by ICP-Mass method. In this experiment, the feed intake and body weight gain parameters were measured weekly and feed conversion ratio was calculated. At 42 day of age, one bird was slaughtered from each replicate and the weight of carcass ready to cook was measured. The breast meat was sampled for measurement of pH and selenium storage. The results showed that it was not observed any significant difference in performance traits and ready to cook carcass percentage among different treatments. There was no significant difference in breast muscle pH at 0 and 24 hours after slaughtering. The amount of selenium deposited in breast muscle of birds fed organic selenium had significant increase when compared with other treatments (P<0.05). Generally, the results of this study showed that 100% replacement of sodium selenite with organic selenium from Spirulina algae led to increase in breast muscle selenium deposition without reduction in bird performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina algae
  • Sodium selenite
  • Performance
  • Breast meat quality
  • Broilers