دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-209