نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی و شیری، دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه جورجیا، ایالات متحده

3 رئیس بخش پژوهش های ژنتیک و اصلاح نژاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از طریق محاسبه‌ی همبستگی رتبه‌ای پیش‌بینی ارزش ارثی گاو‌‌های نر در ایران با پیش‌بینی ارزش ارثی توسط اینتربول بود. از تعداد 2,000,378 رکورد تولید 305 روز شیر، چربی و پروتئین زایش‌های اوّل تا سوّم سال‌های 1383 تا 1400 دختران 9,603 پدر در 3,444 گله استفاده گردید. در مدل اوّل از ارزیابی چند صفتی برای داده‌های تولید شیر، چربی و پروتئین زایش اوّل استفاده شد. در مدل دوّم از ارزیابی چند صفتی برای داده‌های تولید شیر، چربی و پروتئین مربوط به زایش‌های اوّل تا سوّم با مدل تکرارپذیری استفاده شد. از گاوهای نر دارای حداقل 20 دختر در ده گله ایران برای محاسبه همبستگی رتبه‌ای بین ایران و اینتربول استفاده گردید. همبستگی‌ رتبه‌ای ارزش ارثی زایش اوّل با ارزش ارثی اینتربول برای تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب 76/0، 75/0 و 76/0 بود. همبستگی‌ رتبه‌ای ارزش ارثی حاصل از سه زایش اوّل با ارزش ارثی اینتربول برای تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب 48/0، 43/0 و 51/0 بود که نشان دهنده وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط می‌باشد. نتایج نشان داد مقدار همبستگی رتبه‌ای به عنوان یک معیار برای وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر حسب نوع مدل مورد استفاده در پیش بینی ارزش ارثی گاوهای نر متفاوت است. بنابراین به‌دلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، رتبه گاوهای نر در ایران با برآوردهای اینتربول متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction of genotype by environment for milk production traits in Iranian Holstein cows

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Afrazandeh 1
  • Rostam Abdollahi Arpanahi 2
  • Mokhtar Abbasi 3
  • Nasser Emam Jomeh Kashan 4
  • Rasoul Vaez Torshizi 5

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Animal and Dairy Science, College of Agricultural and Environmental Sciences, University of Georgia, Athens, United State

3 Head of animal breeding and genetic department in ASRI

4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Department of Animal Science, Agricultural Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of genotype by environment interaction through calculating the rank correlation between estimated breeding values of bulls in Iran and in Interbull. The data of 2,000,378 records of 305 days of milk, fat and protein production in the first, second and third lactations in years of 2004 to 2021 were used. The records were from daughters of 9603 sires in 3,444 herds. In model one, the breeding value of animals in the multivariate analysis for milk, fat and protein production of first lactation was estimated. In model two, a repeatability model was used to estimate breeding values in the multivariate analysis for milk, fat and protein production from first to third parity. Rank correlation estimated between Iran and Interbull for bulls which had at least 20 daughters in 10 herds. In the single-parity model, the rank correlations between the estimated breeding values in Iran and Interbull for milk, fat and protein were 0.76, 0.75 and 0.76 respectively. In the multiple-parity model, the rank correlations between the estimated breeding values in Iran and Interbull for milk, fat and protein production were 0.48, 0.43 and 0.51 respectively, which shows the interaction of genotype by environment. The results showed different rank correlations for two types of models used. Therefore, due to genotype by environment interaction, the rank of bulls in Iran is different from Interbull estimates

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding Value
  • Interbull
  • Genotype and environment interaction