بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی و لبنیات، دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه جورجیا، ایالات متحده امریکا

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط از طریق محاسبه همبستگی رتبه‌ای پیش‌بینی ارزش ارثی گاو‌‌های نر هلشتاین در ایران با پیش‌بینی ارزش ارثی توسط اینتربول بود. از تعداد 2,000,378 رکورد تولید 305 روز شیر، چربی و پروتئین زایش‌های اوّل تا سوّم سال‌های 1383 تا 1400 دختران 9,603 پدر در 3,444 گله استفاده گردید. در مدل اوّل از ارزیابی چند صفتی برای داده‌های تولید شیر، چربی و پروتئین زایش اوّل استفاده شد. در مدل دوّم از ارزیابی چند صفتی برای داده‌های تولید شیر، چربی و پروتئین مربوط به زایش‌های اوّل تا سوّم با مدل تکرارپذیری استفاده گردید. از گاوهای نر دارای حداقل 20 دختر در ده گله ایران برای محاسبه همبستگی رتبه‌ای بین ایران و اینتربول استفاده شد. همبستگی‌ رتبه‌ای ارزش ارثی زایش اوّل با ارزش ارثی اینتربول برای تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب 76/0، 75/0 و 76/0 بود. همبستگی‌ رتبه‌ای ارزش ارثی حاصل از سه زایش اوّل با ارزش ارثی اینتربول برای تولید شیر، چربی و پروتئین به ترتیب 48/0، 43/0 و 51/0 بود که نشان دهنده وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط می‌باشد. نتایج نشان داد مقدار همبستگی رتبه‌ای به عنوان یک معیار برای وجود اثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر حسب نوع مدل مورد استفاده در پیش بینی ارزش ارثی گاوهای نر، متفاوت می‌باشد. بنابراین به‌دلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، رتبه گاوهای نر در ایران با برآوردهای اینتربول متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of genotype by environment interaction for milk production traits in ‎Iranian Holstein cattle

نویسندگان [English]

 • Mohamadreza Afrazandeh 1
 • Rostam Abdollahi Arpanahi 2
 • Mokhtar Abbasi 3
 • Nasser Emam Jomeh Kashan 4
 • Rasoul Vaez Torshizi 5
1 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad ‎University, Tehran, Iran
2 Department of Animal and Dairy Science, College of Agricultural and Environmental Sciences, University of Georgia, Athens, USA
3 Associate Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and ‎Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
4 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries, Science and Research Branch, ‎Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of genotype by environment interaction through calculating the rank correlation between estimated breeding values of bulls in Iran and in Interbull. The data of 2,000,378 records of 305 days of milk, fat and protein production in the first, second and third lactations in years of 2004 to 2021 were used. The records were from daughters of 9603 sires in 3,444 herds. In model one, the breeding values of animals in the multivariate analysis for milk, fat and protein production of first lactation were estimated. In model two, a repeatability model was used to estimate breeding values in the multivariate analysis for milk, fat and protein production from first to third parity. Rank correlation were estimated between Iran and Interbull for bulls which had at least 20 daughters in 10 herds. In the single-parity model, the rank correlations between the estimated breeding values in Iran and Interbull for milk, fat and protein were 0.76, 0.75 and 0.76, respectively. In the multiple-parity model, the rank correlations between the estimated breeding values in Iran and Interbull for milk, fat and protein production were 0.48, 0.43 and 0.51, respectively, which shows the interaction of genotype by environment. The results showed different rank correlations for two types of models used. Therefore, due to genotype by environment interaction, the rank of bulls in Iran could be different from Interbull estimates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breeding Value
 • Interbull
 • Genotype by environment interaction
 • milk production traits‎
 1. Amimo, J. O., Wakhungu, J. W., Inyangala, B. O., & Mosi, R. O. (2007). The effects of non-genetic factors and estimation of genetic and phenotypic parameters and trends for milk yield in Ayrshire cattle in Kenya. Livestock Research for Rural Development, 19, 1-7.
 2. Arshi, E., Farhangfar, H., Bashtani, M. (2016). Genetic evaluation of dairy cows in Tehran province based on 305-d milk records in first and second lactations. Livestock Research, 5, 1-15. (In Farsi)
 3. Brochard, M., Minery, S. & Mattalia, S. (2006). Accuracy of international evaluations in predicting French estimated breeding values of foreign Holstein Bulls. Interbull Bulletin. 35, 67-71.
 4. Biffani, S. & Canavesi, F. (2007). International genetic evaluation for fertility traits in dairy cattle. Italian Journal of Animal Science, 6, 47-49.
 5. Council of Dairy Cattle Breeding, CDCB. (2021). from https://queries.uscdcb.com/login/.
 6. Falconer, D. S & Mackay, T. F. C. (1996). Introduction to Quantitative Genetics. (4th Ed). Longman Harrow Essex.
 7. Lynch, M. & Walsh, B. (1998). Genetics and analysis of quantitative traits. Sinauer Associates Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, United States.
 8. Malti Yakhkeshi, H., Abdollahi Arpanahi, R. & Salehi, A. (2018). Comparison of national and international predicted breeding values of imported sperm for the production trait of milk in Holstein cattle. 8th Iranian Congress of Animal Sciences. (In Farsi)
 9. Mulder, H. A. & Bijma, P. (2006). Benefits of cooperation between breeding programs in the presence of genotype by environment interaction. Journal of Dairy Science, 89, 1727-1739.
 10. Misztal, I., Tsuruta, S., Strabel, T., Auvray, B., Druet, T., & Lee, D. (2002). BLUPF90 and related programs (BGF90). Paper presented at the Proceedings of the 7th world congress on genetics applied to livestock production.
 11. Rashidi Changi, H. (2016). The relationship between genetic competence of Holstein bulls and their daughters' performance: a field study in Isfahan province. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture Isfahan University of Technology. (In Farsi)
 12. Razavi, S. M., Vatankhah, M., Mirzaei, H. R., & Rokouei, M. (2008). Estimation of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Markazi province. Animal and Fisheries Sciencese, 20, 55-62. (In Farsi)
 13. Robertson, A. (1959). The sampling variance of the genetic correlation coefficient. Biometrics. 15, 469-485.
 14. Savar Sofla, S. & Bohlouli, M. (2019). Investigation of Genetic Trend of Holstein Dairy Cattle Production in a Function of Temperature-Humidity Index using Random Regression Model. Research on Animal Production, 10, 93-102. (In Farsi)
 15. Venables, W. N., Smith, D. M. & R Core Team. [computer software]. (2021). Notes on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics Version 4.1.1 (2021-08-10).
 16. Yaeghoobi, R., Doosti, A., Noorian, A. M., & Bahrami, A. M. (2011). Genetic parameters and trends of milk and fat yield in Holstein’s dairy cattle of west provinces of Iran. International Journal of Dairy Science, 6 (2), 142-149.
 17. Yousefi-Golverdi, A., Hafezian, H., Chashnidel, Y., & Farhadi, A. (2012). Genetic parameters and trends of production traits in Iranian Holstein population. African journal of Biotechnology, 11 (10), 2429-2435.