نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه بوعلی

3 استادیار موسسه علوم دامی ایران

چکیده

هدف از این مطالعه جداسازی باکتریهای اسید لاکتیک از دستگاه گوارش زنبور عسل و توان پروبیوتیکی جدایه ها، و تاثیر تیمار آنها بر برخی فراسنجه های عملکردی کلنی ها بود. بدین منظور از زنبورستان با یکصد کلنی ، تعداد 10 کلنی زنبور عسل بصورت تصادفی انتخاب و جهت نمونه گیری استفاده شدند. تعداد 20 زنبور کارگر از هر کندو گرفته و پس از انتقال به ازمایشگاه تحت شرایط کامل آسایش و هوارسانی، با آرامش تحت محیط حاوی دی اکسید کربن، دستگاه گوارش آنها بصورت کامل جدا سازی شد و پس از کشت در محیط MRS کلنی‌های متفاوت انتخاب و کشتهای تناوبی مایع-جامد تا 8 مرحله برای رسیدن به کشت‌های خالص تکرار شد. نهایتا نمونه‌های گرم مثبت و کاتالاز و همولایز منفی جدا شده ومورد آزمون تشخیص فیلوژنی قرار گرفتند. در مطالعات بالینی و مزرعه ایی نیز اثرات مثبت تیمار با جدایه ها به دو روش اسپری بر روی قاب‌ها و کشت در شربت بر تخم ریزی و تولید و رفتار بهداشتی زنبور عسل مشاهده گردید و مقایسه تیمارها با آزمون چند دامنه دانکن (p≤%5) نشان داد همه تیمارهای آزمایشی در فاکتورهای کمی جمعیت و تخم ریزی و صفات کیفی مانند رفتار نظافت گری تفاوت معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشتند، اما تیمار شاهد نسبت به تیمارهای آزمایشی ، تفاوت معنی داری در ذخایر عسل داشت (P<0.05) که می‌ تواند به دلیل تخم ریزی کمتر و مصرف شهد کمتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from bee gastrointestinal tract and their effect on some productive parameters of colonies

نویسندگان [English]

  • alireza moradi 1
  • Naser Tajabadi 3

1 PhD student, Bu-Ali Sina University

3 Assistant Professor of Iranian Institute of Animal Science

چکیده [English]

This study aimed to isolate lactic acid bacteria from gastrointestinal tract of honey bees (Apis mellifera) and assess the probiotic potential of isolates, and their effect on some performance parameters of colonies. Therefor, 10 colonies from the apiary with one hundred bee colonies were randomly selected and used for sampling. Twenty worker bees were taken from each hive and after being transferred to the laboratory under complete comfort and ventilation conditions, their gastrointestinal tract was completely isolated under carbon dioxide flushing and after culture in MRS medium different colonies were selected. Liquid-solid periodic cultures were repeated up to 8 steps to achieve pure cultures. Finally, gram-positive, catalase and hemolysis negative samples were isolated and identified based on phylogenetic analysis. These bacteria were registered in the Gene bank (NCBI) with accession number of MW376601, MW376904, MW376896 and MW405566, respectively. In vivo studies showed the positive effects of treatment with isolates by spraying on frames and bacterial culture mixed in syrup (sugar - water) on spawning, production and hygienic behavior of bees. Comparison of treatments with Duncan's multiple range test (p≤ 5%) showed that all experimental treatments in quantitative population factors and spawning and quality were significantly different from the control treatment. However, the control treatment had a significant difference in honey reserves due to low spawning compared to experimental treatments and less nectar consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honeybees
  • Pediococcus
  • grooming
  • probiotics
  • varroa mites