بررسی اثر استفاده منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره‌های زود شیرگیری‌شده ‏قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این آزمایش به­منظور بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره­های زود شیرگیری شده­ی قزل انجام شد. تعداد 20 رأس بره ماده قزل بعد از تولد و 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به 4 گروه 5 رأسی بصورت تصادفی (4 تیمار با 5 تکرار) به­طوری که میانگین وزن شروع دوره برای هر یک از تیمارها یکسان بود، تفکیک و بعد از طی دو هفته دوره عادت­پذیری با استفاده از ترکیب کنسانتره آغازین و علوفه به مدت 2 ماه تغذیه شدند. جیره­آزمایشی در گروه­های آزمایشی شامل خوراک آغازین با نسبت کنسانتره به علوفه 90:10 دارای 3 درصد نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع از منابع مختلف (روغن کتان، روغن سویا و روغن ماهی) بود. به­منظور شبیه‌سازی شرایط پرورش سنتی گروه شاهد در طول آزمایش فقط از شیر مادر تغذیه کردند. اثر تیمارها بر ماده خشک مصرفی و افزایش وزن بره­ها معنی­دار بود. بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در تیمار استفاده از نمک کلسیمی روغن کتان مشاهده شد. اثر تیمارها بر ویژگی­های بیومتری بره­ها معنـی­دار بود. بیشترین مقدار قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، پروتئین­خام، ماده­ی آلی در تیمار نمک کلسیمی روغن کتان مشاهده شد. قابلیت هضم چربی خام تفاوت معنی­داری در بین تیمارها نسبت به هم نشان نداد. اسیدهای چرب فرّار و pH شکمبه در بین تیمارها تفاوت معنی­داری نشان نداد. بیشترین تعداد پروتزوا در تیمار 3 درصد کتان مشاهده شد. میزان پروتئین تام خون کاهش معنی­داری در تیمار روغن ماهی نسبت به شاهد نشان داد. میزان کلسترول و گلوکز خون کاهش معنی­داری در همه­ی تیمار­ها نسبت به تیماری که از شیر مادر تغذیه کرده‌اند نشان داد، اما میزان تری گلیسیرید و آلبومین تفاوت معنی­داری نسبت به شاهد نشان نداد. به­طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که زود از شیرگیری بره­ها باعث بهبود عملکرد بره­ها می­شود و چون بهترین میزان عملکرد در تیمار تغذیه‌شده با روغن کلسیمی کتان مشاهده شد بنابراین استفاده از سطح سه درصد این روغن کلسیمی در تغذیه بره های زود شیرگیری شده قزل توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using different unsaturated fat sources in starter diet on performance ‎and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs

نویسندگان [English]

 • Mina Hajilu 1
 • Rasoul Pirmohammadi 2
 • Hamed Khalilvandi-Behroozyar 3
 • Behzad AsadNejad 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Urmia University, Urmia, Iran
4 Ph.D. Graduate, Department of Animal Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

the experiment was conducted to investigate the effect of using different fat sources in the starter diet on the growth and health parameters of early weaned Ghezel lambs. 20 female lambs of Ghezel sheep breed after birth and 4 weeks of breastfeeding was randomly divided into 4 groups of 5 heads (4 treatments with 5 replicates) so that the average weight at the beginning of the period was the same for the groups. After two weeks of habituation period, they were fed using a combination of 90:10 concertrate: forage as starter diet for 2 months. The experimental diet in the experimental groups included 3% calcium salt of unsaturated fatty acids from flaxseed oil, soybean oil and fish oil as fat sources. The control group fed only breast milk during the exprimental period. The effect of treatments on dry matter consumption and weight gain is significant. The highest amount of feed and weight gain was observed in the treatment of 3% calcium salt of flaxseed oil. The effect of the treatments on the biometric characteristics of the periods was significant. The highest amount of insoluble fiber digestibility was observed in neutral and acidic detergents, crude protein, and organic matter in the treatment of 3% calcium was salt of flaxseed oil. The digestibility of raw fatty acid did not show a significant difference between the treatments. The volatile fatty acids and ruminal pH did not show a significant difference between the treatments. The highest number of prostheses was observed in the treatment of 3% flaxseed oil. Total blood protein levels showed a significant decrease in fish oil treatment compared to control. Cholesterol and blood glucose levels decreased significantly in all treatments compared to those fed with breast milk, but triglyceride and albumin levels did not differ significantly compare to control group. In general, the experimental results showed that early weaning improves the growth of lambs and because the best performance was observed in the treated feed with 3% flaxseed calcium oil, so using the level of 3% of this oil in starter diet of early weaned lambs might be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DHA
 • Early weaning
 • EPA
 • Essential fatty acids
 • Linolenic acid
 • Starter Diet
 1. (1990). Official Methods of Analysis. (15thed.). Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 2. Al Jassim, R.A.M., Brown, G., Salman, E.D. & Abodabos, A. (2002). Effect of tail docking in Awassi lambs on metabolizable energy requirements and chemical composition of carcasses. Journal of Animal Science, 75, 359-366.
 3. Asadnejad, B., Pirmohammadi,R. & Khalilvandi-Behroozyar, H. ( 2018). Effectsof electron irradiation on nutritional value of red grapepomaceusing in vitroand in situnylon bags techniques. Journal of Ruminant Reserch, 6, 31-48. (In Farsi).
 4. Akbarinejad, V., Niasari-Naslaji, A., Mahmoudzadeh, H. & Mohajer, M. (2012). Effects of diets enriched in different sources of fatty acids on reproductive performance of Zel sheep. Iranian Journal of Veterinary Research, 13, 310-316.
 5. Ascencio, C., Torres, N., Isoard-Acosta, F., Gomez-Perez, F.J., Hernandez-Pando, R. & Tovar, A.R. (2004). Soy protein affects serum insulin and hepatic SREBP-1 mRNA and reduces fatty liver in rats. Journal of Nutrition, 134, 522-529.
 6. Allen, M.C. (2000). Effects of diet on short term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science, 90, 2897-2904.
 7. Boggs, D.L., Bergen, W. G. & Hawkins, D. R. (1987). Effects of tallow supplementation and protein withdrawal on ruminal fermentation, microbial synthesis and site of digestion. Journal of Animal Science, 64, 907-914.
 8. Beauchemin, K. A., Mcginn, S.M. & Petit, H.V. (2007). Methane abatement strategies for cattle: lipid supplementation of diets. Canadian Journal of Animal Science, 87, 431- 440.
 9. Banta, J. P., Lalman, D. L., Krehbiel, C. R. & Wettemann, R. P.( 2008). Whole soybean supplementation and cow age class: Effects on intake, digestion, performance, and reproduction of beef cows. Journal of Animal Science, 86, 1868-1878.
 10. Bottger, J. D., Hess, B. W., Alexander, B. M., Hixon, D. L., Woodard, L. F., Funston, R. N., Hallford, D. M. & Moss, G. E. (2002). Effects of supplementation with high linoleic or oleic cracked safflower seeds on postparrum reproduction and calf performance of primiparous beef heifers. Journal of Animal Science, 80, 2023-2030.
 11. Cranston, L. M., Corner-Thomas, R. A., Kenyon, P. R. & Moris, S. T. (2016). growth of early weaned lambs on a plantain- clover mix compared with lambs suckling their dam on a plantain- clover mix or a grass-based sward. New Zealand Society of Animal Production, 76, 65-68.
 12. Chichlowski, M. W., Schroeder, J. W., park, C. S., Keller, W. L. & Schimek, D. E. (2005). Altering the fatty acid in milk fat by including canola seed in dairy cattle diets. Journal Dairy Science, 88, 3084-3094.
 13. Coleman, D.N., Rivera-Acevedo, K.C. & Relling, A. E. (2018). Prepartum fatty acid supplementation in sheep I. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid supplementation do not modify ewe and lamb metabolic status and performance through weaning. Journal of Animal Science, 96, 364-374.
 14. Church, D. C. (1991). Livestock Feeds and Feeding. Third Edition. Hall International, INC.
 15. Dehority, B. A. (2005). Evaluation of sub sampling and fixation procedures used for counting rumen protozoa. Journal of Applied Environmental Microbiology, 48,182-185.
 16. Drackley, J. K., Klusmeyer, T. H., Trusk, A. M. & Clark, J. H. (1992). Infusion of long-chain fatty acids varying in saturation and chain length into the abomasum of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 75, 1517-1526.
 17. Emsen, E., Yaprak, M., Bilgin, O. C., Emsen, B., Ockerman, H. W. (2004). Growth performance of Awassi lambs fed milk replacer. Small Ruminant Reserch, 53, 99-102.
 18. Eslamizad, M., Dehghan-Banadaky, M., Rezayazdi, K. & Moradi-Shahrbabak, M. (2010). Effects of 6 times daily milking during early versus full lactation of Holstein cows on milk production and blood metabolites, Journal of Dairy Science, 93, 4054-4061, https://doi.org/10.3168/jds.2010-3104.
 19. (2010). Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and Teaching. (3rdrev.ed.). Federation of Animal Sciences Societies Savoy, IL.
 20. Farahpour, M. R., Taghikhani, H., Habibi, M. & Zandieh, M.A. (2011). Wound healing activity of flaxseed line usitatissimum L in rat. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5,2386-2389.
 21. Ferlay, A., Chabrot, J., Elmeddah, Y. & Doreau, M. (1993). Ruminal lipid balance and intestinal digestion by dairy cows fed calcium salts of rapeseed oil fatty acids or rapeseed oil. Journal of Animal Science, 71, 2237-2245.
 22. Grummer, R. R. (1996). Strategies for Successful Fat Supplementation. Advance in Dairy Technology western Canada Dairy Seminar. 8:117. Hungerford, T.G. (1990). Diseases of cattle, pp.34-347. Diseases of Livestock, 9th
 23. Gudla, P., Abu Ghazaleh, A., Ishlak, A. & Jones, K. (2012). The effect of level of forage and oil supplement on biohydrogenation intermediates and bacteria in continuous cultures. Animal Feed Science and Technology, 171, 108-116.
 24. Ghoorchi, T., Gharabash, A.M. & Torbatinejad, N.M. (2006). Effect of calcium salt of long chain fatty acid on performance and blood metabolites of atabay lambs. Asian Journal of Animal Veterinary Advances, 1, 70-75.
 25. Ghoreishi, S. M., Zamiri, M. J. & Rowghani, E. (2007). Effect of a calcium soap of fatty acids on reproductive characteristics and lactation performance of fat-tailed sheep. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10, 2389-2395.
 26. Harrison, J. H., Kincaid, R. L., McNamara, J. P., Waltner, S., Loney, K. A., Riley, R. E. & Cronrath, J. D. (1995). Effect of whole cottonseeds and calcium salts of long-chain fatty acids on performance of lactating dairy cows. Journal Dairy Science, 78, 181-193.
 27. Ivan, M., Neill, L., Forster, R., Alimon, R., Rode, L. M. and Entz, T. (2000). Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodinium, and total fauna on ruminal fermentation and duodenal flow in wethers fed different diets. Journal of Dairy Science, 83, 776–787.
 28. Kashani, S.M.M. & Bahari, M. (2017). The effect of sex and weaning age on growth performance of first-generation lambs derived from crossing romanov and zel. Journal of Animal Reserch Nutration, 2, 24-32.
 29. Khaje aldini, R., Pirmohammadi, R., Khalilvandi-Behroozyar, H. & Asadnezhad, B. (2019).The effects of different levels of protected unsaturated fatty acid supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs. Iranian Journal of Animal Science, 50, 217-228. (In Farsi).
 30. Khalilvandi-Behroozyar, H., Dehghan-Banadaky, M., Ghaffarzadeh, M., Rezayazdi, K., Kohram, H. & AsadNejad, B. (2015). Production and in vitro evaluation of microencapsulated fish oil: Nutritive value and biohydrogenation resistance compared with fish oil ca-salts. Journal of Ruminant Research, 2, 23-50
 31. Krehbiel, C., McCoy, R., Stock, R., Klopfenstein, T., Shain, D. & Huffman, R. (1995). Influence of grain type, tallow level, and tallow feeding system on feedlot cattle performance. Journal of Animal Science, 73, 2916-2921.
 32. Kumar, A., Bhatt, R.S., Balaganur, K., De, K., Mahla, A.S. & Sahoo, A. (2021). Milk replacer and linseed supplementation promotes puberty and semen quality in growing male lambs. Small Ruminant Research, 202, 106457, https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106457.
 33. McAskie, W. (1989). Ruminant Feedstuffs, Their Production and Apparatus for Use Therein. Patent No.4826694, United States Patent.
 34. Mir, Z., Rushfeldt, M.L., Mir, P.S., Paterson, L.J. & Weselake R.J. (2000). Effect of dietary supplementation with either conjugated linoleic acid (CLA) or linoleic acid rich oil on the CLA content of lamb tissues. Small Ruminant Research, 36, 25-31, https://doi.org/10.1016/S0921-4488(99)00087-5.
 35. Oliviera, L. B., Morias, M., Riberio, C. B. & Fernandes, H. J. (2017). Allometric growth of body components in crossbred ewe lambs fed increasing dietary concentrate levels. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, 38, 391-400.
 36. Ottenstein, D. M. & Batler, D. A. (1971). Improved gas chromatography separation of free. Acids C–C in dilute solution. Analytical Chemistry,43,952-955.
 37. Onetti, S. G., Shaver, R. D., McGuire, M. A. & Grummer, R. R. (2001). Effect of type and level of dietary fat of rumen fermentation and performance of dairy cows fed corn silage-based diets. Journal of Dairy Science, 84, 2751-2759.
 38. Popova, T. (2007). Effect of the rearing system on the fatty acid composition and oxidative stability of the M. Longissimus lumborum and M. semimembranosus in lambs. Small Ruminant Research, 71, 150-157.
 39. Schoonmaker, J. P., Cecava, M. J., Fluharty, F. L., Zerby, H. N. & Loerch, S. C. (2004). Effect of source and amount of energy and rate of growth in the growing phase on performance and carcass characteristics of early- and normal-weaned steers. Journal of Animal Science, 82: 273-282.
 40. (2002).Version 9.1 SAS/STAT User’s Guide Statistical Analysis Systems Institute. Cary, NC, USA.
 41. Sukhija, P. S. & Palmquist, D. (1990). Dissociation of calcium soaps of long –chain fatty acids in rumen fluid. Journal of Dairy Science, 73, 1784-1787.
 42. Sabra, H. A. & Hassan, S. G. (2008). Effect of new regime of nutritional flushing on Reproductive performance of Egyptian Barki ewes. Global Veterinaria, 2, 28-31.
 43. Tike, M. & Mahajani, V. (2007). Kinetics of Hydrogenation of Palm Stearin Fatty Acid over Ru/Al2O3 Catalyst in Presence of Small Quantity of Water. Indian Journal of Chemical Technology,14, 52-63.
 44. Tashiro, Y. & Baba, H. (1989). Process for Producing Fat Powder, Patent No.4855157, United States Patent.
 45. Titi, H.H. & Kridli, R.T. (2008). Reproductive performance of seasonal ewes fed dry fat source during their breeding season. New Zealand Journal of Agricultural Research, 51, 25-32.
 46. Van Keulen, J. & Young, B. A. (1977). Evaluation of acid- insoluble ash as an natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44, 282-287.
 47. Van Soest , P. J. (1982). Nutritional ecology of the ruminant. Corvallis OR, USA: Cornell University Press, pp, 253-280.
 48. Van Knegsel, A.T.M., Van den Brand, H., Dijkstra, J., Van Straalen, W. M., Jorritsma, R., Tamminga, S. & Kemp, B. (2007). Effect of glucogenic vs. lipogenic diets on energy balance, blood metabolites, and reproduction in primiparous and multiparous dairy cows in early lactation. Journal of Dairy Science, 90, 3397-3409.
 49. Van Soest, P.J., Roberson, J.B. & Lewis, B. A (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597.
 50. Wachira, A.M., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., Hallett, K., Enser, M. & Wood, J.D. (2000). Rumen biohydrogenation of n-3 polyunsaturated fatty acids and their effects on microbial efficiency and nutrient digestibility sheep. Journal of Agricultral Science, 135,419-425.
 51. Whitlock, L.A., Schingoethe, D.J., AbuGhazaleh, A.A., Hippen, A.R.& Kalscheur, K.F. (2006). Milk production and composition from cows fed small amounts of fish oil with extruded soybeans. Journal of Dairy Science, 89, 3972-3980.
 52. Zitnan, R., Kuhla, S., Nurnberg, K., Schonhusen, U., Ceresnakova, Z. & Sommer, A. (2003). Influence of the diet on the morphology of ruminal and intestinal mucosa and on intestinal carbohydrate levels in cattle. Veterinary Medicine-Czech, 48, 177-182.
 53. Zhang, X. D., Chen, W. J., Li, C.Y. & Liu, J. X. (2009). Effects of protein-free energy supplementation on blood metabolites, insulin and hepatic PEPCK gene expression in growing lambs offered rice straw-based diet. Czech Journal of Animal Science, 54, 481-489.
 54. Zened, A., Enjalbert, F., Nicot, M. C. & Troegeler-Meynadier, A. (2013). Starch plus sunflower oil addition to the diet of dry dairy cows results in a trans-11 to trans-10 shift of biohydrogenation. Journal of Dairy Science, 96, 451-459.