نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 هیات علمی دانشگاه ارومیه

4 گروه علوم دامی - دانشگاه ارومیه

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره‌های زود شیرگیری شده‌ی قزل انجام شد. 20 رأس بره ماده قزل بعد از 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به 4 گروه 5 رأسی تفکیک و بعد از 2 هفته عادت‌پذیری ، به مدت 2 ماه با استفاده از جیره‌آزمایشی با نسبت کنسانتره به علوفه 90:10، حاوی 3 درصد نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع (روغن کتان، تیمار1؛ روغن سویا، تیمار 2؛ روغن ماهی، تیمار 3) تغذیه شدند. به‌منظور تقلید شرایط پرورش سنتی، گروه شاهد تا پایان ماه سوم بعد از تولد، فقط از شیر مادر تغذیه کردند. بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در گروه نمک کلسیمی روغن کتان مشاهده شد. علاوه بر تأثیر معنی‌دار تیمارها بر ویژگی‌های بیومتری، بیشترین مقدار گوارش‌پذیری الیاف نامحلول در شوینده‌ی خنثی و اسیدی، پروتئین‌خام و ماده‌ی آلی در گروه نمک کلسیمی روغن کتان مشاهده شد. گوارش‌پذیری چربی خام تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نداشت. مقدار تولید و الگوی اسیدهای چرب فرار و pH شکمبه در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نداشت، ولی بیشترین تعداد پروتوزآ در تیمار کتان مشاهده شد. پروتئین تام خون کاهش معنی‌داری در گروه دریافت کننده روغن ماهی نسبت به شاهد نشان داد. میزان کلسترول و گلوکز خون کاهش معنی‌داری در همه‌ی تیمار‌های آزمایشی نسبت به گروه کنترل داشت ولی میزان تری گلیسیرید و آلبومین تفاوت معنی‌داری نسبت به شاهد نداشت. به‌طور کلی، نتایج آزمایش نشان داد که زود از شیرگیری و استفاده از 3 درصد نمک کلسیمی روغن کتان سبب بهبود عملکرد بره‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different unsaturated fat supplement in starter diet on performance and metabolic parameters of early weaned Ghezel lambs

نویسندگان [English]

  • Mina Hajilu 1
  • Rasoul Pirmohammadi 2
  • Hamed Khalilvandi-Behroozyar 3
  • Behzad AsadNejad 4

1 Department of Animal Science, Urmia University

2 Department of Animal Science, Urmia University

3 Department of Animal Science, Agriculture Faculty, Urmia University

4 Department of Animal Science, Urmia University

چکیده [English]

Abstract
the experiment was conducted to investigate the effect of different fat sources in the starter diet on the growth and health of early weaned Ghezel lambs. Twenty female lambs after 4 weeks of breastfeeding was randomly divided into 4 groups and consumed starter diets containing 3% calcium salt of unsaturated fatty acids (flaxseed oil, soybean oil and fish oil) for 2 month after 2 weeks of adaptation. The control group were only breast fed. Dietary inclusion of protected flaxseed oil significantly increased DMI and weight gain. Dietary treatments significantly affect the biometric characteristics and the highest amount of NDF, ADF, CP and OM digestibility coefficients were observed in protected flaxseed oil fed lambs, with no effects on fatty acid digestibility. Concentration and molar ratios of VFA and ruminal pH did not affect by dietary treatments. Total blood protein levels significantly decreased in fish oil group compared to control. Cholesterol and blood glucose levels, also decreased significantly in all treatments compared to those of breast-fed lambs, but triglyceride and albumin levels did not differ significantly. In conclusion, the experimental results showed that early weaning and inclusion of flaxseed calcium salts in starter diet improves the growth performance of Ghezel lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early weaning
  • و Essential fatty acids
  • Linolenic acid
  • Starter Diet
  • EPA
  • DHA