نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 دانشیار/ گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 بخش تحقیق، پرورش و تولید حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر تغذیه‌ی سلنیوم آلی (oSe) بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های مادر گوشتی تحت چالش با دگزامتازون(Dexa) بود. تعداد پنجاه قطعه خروس مادر گوشتی (سویه راس 308) در سن 64 هفتگی به‌طور تصادفی به 5 گروه (10 خروس در هر گروه) تقسیم شدند و طی 10 هفته متوالی، با یک جیره خوراکی استاندارد حاوی سطوح مختلف سلنیوم آلی تغذیه شدند. به‌منظور القای تنش، تزریق دگزامتازون (2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) طی هفته‌های 4 تا 6 آزمایش به‌صورت یک روز در میان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره خوراکی فاقد مکمل سلنیوم آلی و دگزامتازون (شاهد منفی: NC) و یا با Dexa و سطوح مختلف سلنیوم آلی شامل صفر (شاهد مثبت؛ PC)، 15/0 (Se15+Dexa)، 30/0 (Se30+Dexa) یا 45/0 (Se45+Dexa) میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک بود. طی دوره آزمایش، غلظت تستوسترون، کورتیکوسترون، مالون‌دی‌آلدهید (MDA)، ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی (TAC)، فعالیت آنزیم‌های کبدی (ALT و AST)، ‌اسید اوریک، پروتئین تام، آلبومین، فراسنجه‌های چربی و گلوکز پلاسما هر دو هفته یک‌بار ارزیابی شدند. فعالیت آنزیم‌های کبدی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، TAC، غلظت اسید اوریک، پروتئین تام، آلبومین و گلوکز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0>P). تزریق دگزامتازون غلظت پلاسمایی کلسترول تام، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا (HDL) و پایین (LDL) و MDA را در گروه PC نسبت به گروه NC افزایش داد (05/0>P)؛ با این حال، oSe این اثرات منفی Dexa بهبود بخشید (05/0> P). به‌طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که oSe اثرات منفی Dexa بر برخی از فراسنجه‌های خونی در خروس‌های تحت چالش با دگزامتازون را بهبود می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

‍‍The effect of different levels of organic selenium on blood parameters of roosters under dexamethasone challange

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Khalil-Khalili 1
  • Mahdi Zhandi 2
  • Mojtaba Zaghari 3
  • Hassan Mehrbani-Yeganeh 4
  • Alireza Yousefi 5

1 Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Department of Animal Science, University f Tehran

3 Prof. at university of Tehran

4 Associate prof. at university of Tehran

5 Department of Research, Breeding and Production of Laboratory Animals, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of dietary supplementation of organic selenium (oSe) on blood parameters of male broiler breeder under dexamethasone (Dexa) challange. Fifty broiler breeder roosters (Ross 308) at the age of 64 weeks were randomly allotted to five groups (10 roosters/group) and fed a standard diet supplemented with different levels of oSe during 10 successive weeks of the experimental period. To induce stress, dexamethasone (2 mg/kg body weight) was injected during weeks of 4 to 6 of the experiment, in one-day-interval manner. Experimental treatments including diet without oSe supplementation and Dexa treatments (negative control; NC), or treated with Dexa and different levels of oSe including 0 (positive control; PC), 0.15 (Se15+Dexa), 0.30 (Se30+Dexa) or 0.45 (Se45+Dexa) mg/kg of diet. During the experimental period, concentration of testosterone, corticosterone, malondialdehyde (MDA), total antioxidant capacity (TAC), hepatic enzymes activity (ALT and AST), uric acid, total protein, albumin, plasma lipid and glucose parameters, were evaluated every two weeks. Hepatic enzymes and glutathione peroxidase (GPX) activity, TAC, concentration of uric acid, total protein, albumin and glucose were not affected by the treatments (P<0.05). Dexamethasone injection increased plasma concentrations of total cholesterol, HDL, LDL and MDA in the PC group compared with the NC group (P<0.05). However, oSe ameliorated these negative impacts in dexamethasone-stressed roosters (P<0.05). Generally, the results of this study indicate that dietary inclusion of oSe improved the negative effects of Dexa on some blood parameters in roosters under dexamethasone challange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Oxidative stress
  • Hormone
  • Hydroxy selenomethionine