نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام. گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر رنگ‌دانه آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین با چهار تیمار، سه تکرار و 17 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه + 1/0 درصد پودر آلگاسان، 3- جیره پایه + 2/0 درصد پودر آلگاسان و 4- جیره پایه + 3/0 درصد پودر آلگاسان بودند. علاوه بر اندازه‌گیری میانگین افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، وزن زنده، وزن لاشه، بازده لاشه، در 38 روزگی، برای بررسی کیفیت گوشت، دو قطعه بلدرچین نر به‌صورت تصادفی از هر تکرار (شش پرنده در هر تیمار) انتخاب و کشتار شدند. داده‌های حاصل با نرم‌افزار SAS آنالیز و میانگین‌ها با آزمون دانکن مقایسه شدند. اثر سطوح مختلف رنگ‌دانه در جیره بلدرچین‌ها، بر میانگین افزایش وزن بدن، مقدار خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و وزن زنده، معنی‌دار نبود. اما در مقایسه با سایر تیمارها، بیشترین وزن لاشه در تیمار 1/0 درصد (33/118 گرم)، بالاترین بازده لاشه در تیمار 3/0 درصد (36/73 درصد)، بیشترین تراکم نوری در تیمار 1/0 درصد (029/2، 268/1 و 249/2 درصد) و بیشترین ظرفیت نگهداری آب در تیمار 3/0 درصد (720/4) آلگاسان مشاهده شد (05/0P≤). کمترین مقدار PH گوشت، درصد افت خونابه و درصد افت وزنی پس از پخت را به ترتیب تیمارهای شاهد (342/6)، 2/0 درصد (055/13 درصد) و 3/0 درصد (985/19 درصد) آلگاسان نشان دادند (05/0P≤). در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که رنگ‌دانه آلگاسان می‌تواند در بهبود برخی فراسنجه‌های عملکردی و کیفیت گوشت بلدرچین، مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of natural Algasan pigment on yield and quality of Japanese quail meat

نویسندگان [English]

  • Farhad Ahmadi 1
  • Seyyed Mojtaba Mousavi 2
  • Mohsen Mohammadi Saei 3
  • Babak Masoori 2

1 MSc. Student of Animal Physiology Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Assistant Professor of Animal Physiology Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Assistant Professor of Poultry Nutrition Agricultural Jihad Research and Training Center of Lorestan Province

چکیده [English]

To investigate the effect of different levels of Algasan pigment on the performance and quality of quail meat, 204 quails at the age of three days were randomly divided into four groups in three replications. Treatments included control diet (without pigment) or with 0.1, 0.2, and 0.3% (A1, A2, and A3) Algasan, respectively. In addition to recording performance data, at 38 days of age, two male quail were randomly selected from each replicate to evaluate meat quality. Data were analyzed by SAS software and means were compared by Duncan test. The effect of different levels of pigment in quail diets on mean body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, and live weight were not significant. But the highest carcass weight in A1 treatment (118.33 g), the highest carcass yield in A3 treatment (73.36%), the highest light density in A1 treatment (2.029, 1.268, and 2.249%), and the highest water holding capacity were observed in A3 treatment (4.720) (P≤0.05). The lowest meat pH, drip loss, and cooking loss showed in control (6.342), A2 (13.055%), and A3 (19.985%) treatments, respectively (P≤0.05). In general, Algasan pigment can be effective in improving some parameters of the performance and quality of quail meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Bird
  • Carcass
  • Weight gain