نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استاد، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

4 استادیار، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

5 استاد، مؤسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

6 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تعداد 1440 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-308 از سن یک تا 42 روزگی در قالب طرح بلوک های‌ کامل تصادفی با هشت تیمار در شش تکرار (30 قطعه در هر تکرار) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌های حاوی صفر (بر پایه کنجاله سویا) و 15 درصد دانه سویای خام، دانه سویای پرچرب اکسترود شده در دمای 90 و 150 درجه سلسیوس با مقادیر صفر و یا 02/0 درصد آنزیم پروتئاز بودند. استفاده از دانه سویای خام موجب کاهش معنی‌دار مصرف خوراک، وزن بدن و وزن نسبی لاشه و همچنین افزایش ضریب تبدیل خوراک و وزن لوزالمعده شد (01/0> P). آنزیم پروتئاز سبب بهبود افزایش وزن در جیره‌های حاوی دانه سویای خام شد (01/0> P). ضریب تبدیل خوراک در جیره‌های حاوی کنجاله و دانه خام سویا به هنگام استفاده از آنزیم پروتئاز بهبود یافت (01/0> P). دمای اکسترود کردن، شاخص‌های عملکرد رشد پرنده‌های آزمایشی را تحت تأثیر قرار نداد. جیره حاوی دانه سویای خام بدون آنزیم، سطح کلسترول خون را افزایش داد (05/0> P). بر اساس نتایج، استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های حاوی کنجاله سویا یا دانه سویای خام عملکرد جوجه‌های گوشتی را بهبود داد؛ با این وجود، چنین اثری در جیره‌های حاوی سویای پرچرب اکسترود شده، کم‌رنگ بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on the effects of dietary protease supplementation to broiler diets containing full-fat soybean extruded at different temperatures

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Heidari 1
  • Behrouz Dastar 2
  • Seyed Naser Mousavi 3
  • Reza Mirshekar 4
  • sayed abdoullah hosseini 5
  • Majid Abbasi 6

1 PhD student, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 َAsscociate Professor, Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

4 Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

5 Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

6 MSc Gradate, Young Researchers and Elite Club, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Karaj, Iran

چکیده [English]

A total of 1440 Ross 308 male broilers was used in a randomized complete block design with eight treatments in six blocks from 1 to 42 d. Experimental diets were: soybean meal (control treatment), raw soybeans, full-fat soybeans extruded (15%) at 90 and 150 °C, with (0.02%) or without protease enzyme supplementation. The use of raw soybeans compared to soybean meal or extruded full-fat soybean significantly reduced feed intake, body weight and relative carcass weight, as well as increased feed conversion ratio and pancreatic weight (P <0.01). weight gain was improved in diets supplemented by protease enzyme compared to diets containing raw soybeans (P <0.01). Feed conversion ratio was improved in diets containing raw soybean and soy bean meal by dietary protease supplementation (P <0.01). Extrusion temperature did not affect the growth performance of experimental birds. Diet containing raw soybean without enzyme increased blood cholesterol levels (P <0.05). According to the findings of this study, the use of protease enzyme in diets containing soybean meal or raw soybean can improve the performance of broilers However, such an effect is less pronounced in diets containing extruded full-fat soybean meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Processing
  • Protease enzyme
  • Soybean