1. اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی

پارمیس زاهدی مقدم؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 469-479

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.268190.653666

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر مکمل نمودن خیساب مایع ذرت به عنوان منبع نیتروژن با منابع مختلف کربوهیدرات در جیره غذایی بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی بود. از هشت جیره غذایی حاوی منابع مختلف کربوهیدراته (شامل سطوح مخلتف جو، ذرت و ملاس) که در همه آن‌ها از یک سطح ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی

علی حیدری مجد؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی؛ حسین امیدی میرزایی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 517-525

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.262053.653650

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات مکمل کردن جیرهگاوهای شیری با سطوح مختلف مکمل تجاری حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابه­ی شکمبه گاو در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودن ...  بیشتر

3. تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری

آرش آذرفر؛ فرشید فتاح نیا؛ رضا خدابخشی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.248424.653597

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال روی فراسنجه‌های سرم گاوهای شیری در دورۀ انتقال است. بدین منظور 32 گاو هلشتاین چند بار زایش کرده (21 روز پیشپیش از زایش) انتخاب شدند و به یکی از چهار تیمار آزمایشی تخصیص داده شدند: تیمار شاهد یا CC (بدون تزریق ویتامین B12 و دریافت مکمل بتائین)، تیمار دوم یا  CB(تزریق ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری هلشتاین

علی گوهردوست؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ امیر فدایی فر

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 493-503

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243378.653567

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر افزودن جیره­ای بتائین و تزریق ویتامین ­12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر از 32 رأس گاو شیری هلشتاین استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد یا CC(بدون افزودنی)، تیمار دوم یا CB (افزودن ۵۰ گرم بتائین حفاظت نشده در هر روز به ازای هر رأس دام)، تیمار سوم یا BC (تزریق ده روز یک‌بار 5 میلی­گرم ویتامین 12B) و تیمار ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

الهام کریمی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 549-558

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.246708.653590

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل کردن جیرۀبرۀ پرواری با سطوح مختلف مکمل تجاری فورتیدC (به‌دست‌آمده از هیدرولیز کنجالۀ پنبه‌دانه به‌عنوان منبع پپتیدهای کوچک زنجیر) بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبۀ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی بود. تیمارهای ...  بیشتر

6. تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی

صغری درخشان نیا؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی شترخفت؛ مهرداد تقی زاده

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 399-410

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.243102.653564

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن پودر دانۀ رازیانه (Foeniculum vulgare)، زیره (Carum carvi) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، قابلیت هضم مواد مغذی، جمعیت تک‌یاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی شکمبه­ بود. هفت جیرۀ آزمایشی شامل 1) جیرۀ شاهد و مکمل کردن جیرۀ شاهد با 2) 8 گرم رازیانه + 8 گرم زیره ...  بیشتر

7. قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول

میر حسن بیرانوند؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش اذرفر؛ عزت اله رفیعی علوی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 261-272

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.217434.653474

چکیده
  این پژوهش برای بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن مقادیر 400، 200 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم به ترتیب از کارواکرول، تیمول و منتول به یک جیرۀ شاهد بدون افزودنی بر ذخیره و توزیع چربی در لاشۀ جوجه­های گوشتی با استفاده از 96 قطعه جوجۀ گوشتی ماده از سن 12 تا 42 روزگی اجرا شد. افزودن کارواکرول، منتول و تیمول به جیره به ترتیب موجب کاهش معنی­داری در قابلیت ...  بیشتر

8. تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی

محمد تقی علیپور؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ مجید خالداری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 89-99

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.200821.653425

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر استفاده از موننسین و متافیکس به تنهایی و یا به‌صورت مخلوط بر فراسنجه­های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب عضلة راسته بره­های نژاد فراهانی  اجرا شد. جیره­های آزمایشی شامل جیرة بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیرة شاهد حاوی 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین (موننسین) ، 3) جیرة شاهد با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

9. تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی

علی اسدی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ احسان ولی پور

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 421-428

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59797

چکیده
  در این پژوهش تأثیر متافیکس به‌تنهایی و یا همراه با موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌ها و مواد کانی خون در بره‌های تودۀ فراهانی بررسی شد. شمار 24 رأس برۀ نر (6-4 ماهه، میانگین وزن 4/7 ± 9/35 کیلوگرم) به‌طور تصادفی در چهار گروه با، 1) جیرۀ بدون موننسین و متافیکس (شاهد)، 2) جیره با 24 میلی­گرم در کیلوگرم موننسین، 3) جیره با 4 گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

10. تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

آرش آذرفر؛ یونس ستاری کرکزلو؛ علی کیانی؛ حشمت ا... خسروی نیا؛ مجید خالداری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 245-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59030

چکیده
  به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن موننسین و متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی‌کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های تخمیر شکمبه و غلظت متابولیت‌های خون از چهار رأس گاو شیردۀ هلشتاین چند شکم­زا با میانگین وزنی 12±657 کیلوگرم و روزهای شیردهی 41±133 روز استفاده شد. گاوها به­طور تصادفی به جیره‌های ...  بیشتر

11. تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

احمد قاسمی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ حشمت‌اله خسروی نیا

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 465-476

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56831

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مکمل جیره‌ای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر، از 4 رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکم‌زا با میانگین وزنی 12 ± 657 کیلوگرم و روزهای شیردهی  133 ± 41روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 استفاده ...  بیشتر

12. مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی

مریم میردریکوندی؛ عباس مسعودی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-16

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54586

چکیده
   این آزمایش به منظور تعیین اثر مصرف سطوح مختلف عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی بر فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی برآوردشده توسط مدل ریاضی گمپرتز و مقایسة توان پیش‌بینی آن با شبکة عصبی مصنوعی انجام گرفت. به این منظور از 250 قطعه جوجة گوشتی سویة رأس 308 استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (آب فاقد عصارة کنگرفرنگی) و تیمارهای ...  بیشتر

13. تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ

زهرا خرمی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش آذرفر؛ اکبر چراغی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 153-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51818

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تزریق روغن زیتون (0 و 7/0 میلی‌لیتر) به درون کیسۀ زرده بر عملکرد تولیدی و افزایش حجم سینه در جوجه‌های گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ (0، 12، 24، 36، و 48 ساعت) اجرا شد. تعداد 800 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار، استفاده شد. وزن زندۀ جوجه‌های متأثر از 24 و 36 ساعت گرسنگی ...  بیشتر

14. تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی

سیده سهیلا نوشادی؛ آرش آذرفر؛ داریوش علیپور؛ حشمت‌الله خسروی نیا

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 163-171

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51819

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جایگزینی تفالۀ اسانس‌گیری‌شدۀ مرزۀ خوزستانی به‌جای یونجه در سطوح صفر (تیمار شاهد)، 25، 50، 75، و 100 در جیرۀ برۀ پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی بود. جیره‌های آزمایشی براساس 20 درصد علوفه و 80 درصد کنسانتره تنظیم گردید. جایگزینی تفالۀ مرزه به‌جای یونجه تأثیر معنی‌داری بر تولید گاز در ساعات ...  بیشتر