دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

اثر اسیدلینولئیک مزدوج و سدیم استات بر ماده خشک مصرفی، عملکرد و پروفایل چربی شیر در گاوهای هلشتاین تازهزا

صفحه 337-349

10.22059/ijas.2022.349988.653912

سحر کریمی ازندریانی؛ مهدی گنج خانلو؛ کامران رضایزدی؛ ابوالفضل زالی؛ حسین مرادی شهربابک؛ مهدی ژندی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار


تأثیر نانو ذرات سلنیوم بر فراسنجه‌های کمی و کیفی اسپرم سگ پس از نگهداری در یخچال

صفحه 379-390

10.22059/ijas.2023.350293.653914

مصطفی پناهی؛ علی سلیمان زاده؛ علی شالیزار جلالی؛ اسماعیل آین؛ رحیم مولایی