دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 203-336