دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 105-202