بررسی اثرات افزودن کروسین بر رقیق‌کننده مایع منی سگ در طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی و طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه تولیدمثل دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه هانوفر، هانوفر، آلمان

چکیده

تلقیح مصنوعی با استفاده از منی سرد یکی از تکنیک‌های قابل‌دسترس در پرورش حیوانات اهلی است، اما فرایند سرد کردن به دلیل افزایش تنش اکسیداتیو سبب کاهش چشمگیری در کیفیت اسپرم می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات کروسین بر نگهداری مایع منی سگ در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در طی دوره ۴۸ ساعته است. در این مطالعه، ۲۵ انزال از ۵ سگ نژاد تریر گرفته شد و در یک رقیق‌کننده بر پایه تریس رقیق شدند. سپس، آن‌ها به ۵ قسمت در گروه‌های شاهد، شاهد حلال (دی­متیل­سولفوکساید 5 درصد حلال کروسین) و تیمار شده با ۵/۰، ۱ و ۵/۱ میلی‌مولار کروسین تقسیم شدند. فراسنجه‌های اسپرم ازجمله، جنبایی کل و پیش‌رونده، شاخص‌های جنبایی و قابلیت زنده ماندن اسپرم‌ها به مدت ۴۸ ساعت ارزیابی شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که جنبایی پیش‌رونده و کلی در طی ۴۸ ساعت ذخیره‌سازی به ترتیب در غلظت‌های ۵/۱، ۱ و ۵/۰ میلی‌مولار کروسین در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بالاتر بودند. همچنین بررسی شاخص‌های جنبایی به‌استثناء راستی مسیر طی شده  نشان دادند که افزودن ۵/۱ میلی‌مولار کروسین به‌طور معنی‌داری باعث بهبود شاخص‌ها نسبت به گروه شاهد می‌شود. بررسی قابلیت زنده‌ماندن اسپرم‌ها نشان داد که به‌طور معنی‌داری افزودن به ترتیب ۵/۱، ۱ و ۵/۰ میلی‌مولار کروسین باعث بهبود زنده‌مانی اسپرم‌ها می‌شود. درنتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که افزودن کروسین به مایع منی سگ، می‌تواند فراسنجه‌های منی سگ را پس از ذخیره‌سازی به‌صورت مایع بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of crocin addition on canine semen dilution during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Saeed Salehi 1
  • Ali Soleimanzadeh 1
  • Sandra Goericke-Pesch 2
  • Esmail Ayen 1
1 Department of Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Small Animal Reproductive Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Hanover, Hanover, Germany
چکیده [English]

Artificial insemination is one of the most accessible techniques for raising domestic animals. It has been proven that refrigeration significantly reduces the quality of sperm. The aim of this study is to investigate the effects of crocin on the storage of dog semen at 4 ºC during a period of 48 hours. In this study, 25 ejaculates were collected from 5 terrier dogs and diluted in a Tris-based diluent. Then, they were divided into 5 parts in control, control dissolve (Dimethyl sulfoxide 5%, dissolve of crocin) and treated with 0.5, 1 and 1.5 mM crocin groups. Sperm parameters including evaluation of total motility, progressive motility, motility characteristics and sperm viability were evaluated for 48 hours. The obtained results showed that progressive motility and total motility during 48 hours of storage were significantly higher in 1.5, 1, and 0.5 mM crocin concentrations compared to the control group. Also, the examination of motility characteristics, except for STR, showed that the addition of 1.5 mM crocin significantly improved the characteristics compared to the control group. Investigating sperm viability showed that the addition of 1.5, 1 and 0.5 mM crocin significantly improves sperm viability. As a result, the present study determined that the addition of crocin to dog semen can improve the parameters of dog semen after liquid storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidants
  • Crocin
  • dog sperm
  • Oxidative stress

Extended Abstract

Introduction

Artificial insemination is one of the most accessible techniques for raising domestic animals. It has been proven that refrigeration significantly reduces the quality of sperm. Various studies have shown that sperm cooling and freezing leads to increased oxidative stress and excessive reactive oxygen species production, and this process ultimately leads to membrane lipid peroxidation and sperm damage. In general, the introduction of sperm into a laboratory environment leads to lipid peroxidation and ultimately decreases DNA quality and integrity. During sperm storage, there are insufficient antioxidants to prevent free radical damage and lipid peroxidation in sperm. Sperm freezing leads to problems such as decreased sperm viability and motility after the freeze-thaw process. The aim of this study is to investigate the effects of crocin on the storage of dog semen at 4 ºC during a period of 48 hours.

 

Materials and Methods

In this study, 25 ejaculates were collected from 5 terrier dogs and diluted in a Tris-based diluent. Then, they were divided into 5 parts in control, control dissolve (Dimethyl sulfoxide 5%, dissolve of crocin) and treated with 0.5, 1 and 1.5 mM crocin groups. Sperm parameters including evaluation of total motility, progressive motility, motility characteristics and sperm viability were evaluated for 48 hours. The obtained results showed that progressive motility and total motility during 48 hours of storage were significantly higher in 1.5, 1, and 0.5 mM crocin concentrations compared to the control group. Also, the examination of motility characteristics, except for STR, showed that the addition of 1.5 mM crocin significantly improved the characteristics compared to the control group. Investigating sperm viability showed that the addition of 1.5, 1 and 0.5 mM crocin significantly improves sperm viability.

 

Discussion

This study is to investigate the effects of crocin on the storage of dog semen at 4 ºC during a period of 48 hours.  The present results showed that sperm samples containing crocin significantly improve the qualitative parameters of dog sperm after storage so that the fertility potential can be increased. The process of freezing-thawing and preserving sperm increases reducing sperm motility and viability and increasing the amount of free radicals. The before studies showed that the quality and integrity of the sperm plasma membrane is positively related to the rate of fertility. In the present study, it has been shown that the viability of sperm decreases during storage in the refrigerator. Also, the present study showed that adding crocin to dog semen increases sperm viability. As a result, the present study determined that the addition of crocin to dog semen can improve the parameters of dog semen after liquid storage. In this study, dose-dependent positive effects of crocin on quality parameters of dog sperm during refrigerated storage were shown. Considering the positive effects of crocin, the present study confirms the use of crocin in canine semen extenders. However, more research on fertility rates with crocin-containing sperms is needed to confirm its protective effects.

 

Akbari Kalesar, A., Seifi-Jamadi, A., Yadi, J., & Kohram, H. (2017). Effect of Butylated Hydroxy Anisole (BHA) and Butylated Hydroxy Toluene (BHT) on semen quality of Ram semen after freeze thawing Process. Iranian Journal of animal Science, 48(2), 287-295.
Ahmed, H., Andrabi, S. M. H., & Jahan, S. (2016). Semen quality parameters as fertility predictors of water buffalo bull spermatozoa during low-breeding season. Theriogenology, 86(6), 1516-1522.‏
Asadmobini, A., Bakhtiari, M., Khaleghi, S., Esmaeili, F., & Mostafaei, A. (2017). The effect of Tribulus terrestris extract on motility and viability of human sperms after cryopreservation. Cryobiology, 75, 154–159.
Bilodeau, J. F., Blanchette, S., Gagnon, C., & Sirard, M. A. (2001). Thiols prevent H2O2-mediated loss of sperm motility in cryopreserved bull semen. Theriogenology, 56(2), 275-286.‏
Boitrelle, F., Albert, M., Theillac, C., Ferfouri, F., Bergere, M., Vialard, F., Wainer, R., Bailly, M., & Selva, J. (2012). Cryopreservation of human spermatozoa decreases the number of motile normal spermatozoa, induces nuclear vacuolization and chromatin decondensation. Journal of Andrology, 33(6), 1371–1378.
Caballero-Ortega, H., Riverón-Negrete, L., Pereda-Miranda, R., Rivera-Luna, R., Hernández, M., Pérez-López, I., & Espinosa-Aguirre, J. J. (2002). In vitro evaluation of the chemopreventive potential of saffron. Revista de investigacion clinica; organo del Hospital de Enfermedades de la Nutricion, 54(5), 430-436.‏
Cassani, P., Beconi, M. T., & O’Flaherty, C. (2005). Relationship between total superoxide dismutase activity with lipid peroxidation, dynamics and morphological parameters in canine semen. Animal Reproduction Science, 86(1–2), 163–173.
Flesch, F. M., & Gadella, B. M. (2000). Dynamics of the mammalian sperm plasma membrane in the process of fertilization. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Biomembranes, 1469(3), 197-235.‏
Ghadimi, V., Zhandi, M., Towhidi, A., Shehab-El, M. A. M. M., & Nouri, H. (2014). Positive effect of manganese (III) meso-tetrakis (4-benzoic acid) porphyrin on stallion spermatozoa during storage in cool condition. Journal of Equine Veterinary Science, 34(11-12), 1329-1332.
Griveau, J. F., Dumont, E., Renard, P., Callegari, J. P., & Le Lannou, D. (1995). Reactive oxygen species, lipid peroxidation and enzymatic defence systems in human spermatozoa. Reproduction, 103(1), 17-26.‏
Holt, W. V. (2000). Basic aspects of frozen storage of semen. Animal Reproduction Science, 62(1-3), 3-22.‏
İnanç, M. E., Cil, B., Tekin, K., Alemdar, H., & Daşkin, A. (2018). The combination of CASA kinetic parameters and fluorescein staining as a fertility tool in cryopreserved bull semen. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 42(5), 452-458.‏
Khaleghi, S., Bakhtiari, M., Asadmobini, A., & Esmaeili, F. (2017). Tribulus terrestris extract improves human sperm parameters in vitro. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(3), 407–412.
Kim, S. H., Yu, D. H., & Kim, Y. J. (2010). Apoptosis-like change, ROS, and DNA status in cryopreserved canine sperm recovered by glass wool filtration and Percoll gradient centrifugation techniques. Animal Reproduction Science, 119(1-2), 106-114.‏
Linde-Forsberg, C. (2001). Regulations and recommendations for international shipment of chilled and frozen canine semen. In Recent advances in small animal reproduction (Vol. 1209). International Veterinary Information Service (www. ivis. org), Document.‏
Linde-Forsberg, C. (1991). Achieving canine pregnancy by using frozen or chilled extended semen. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 21(3), 467-485.‏
Longobardi, V., Zullo, G., Cotticelli, A., Salzano, A., Albero, G., Navas, L., ... & Neglia, G. (2020). Crocin improves the quality of cryopreserved goat semen in different breeds. Animals, 10(6), 1101.‏
Mardani, M., Vaez, A., & Razavi, S. (2014). Effect of saffron on rat sperm chromatin integrity. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 12(5), 343.‏
Martı́nez, A. P. (2004). Canine fresh and cryopreserved semen evaluation. Animal Reproduction Science, 82, 209-224.‏
Martínez, J. G., & Pardo C, S. (2013). Effect of freezing and thawing rates on sperm motility in Bocachico Prochilodus magdalenae (Pisces, Characiformes). Revista MVZ Córdoba, 18(1), 3295–3303.
Mehdipour, M., Daghigh Kia, H., Najafi, A., Mohammadi, H., & Álvarez-Rodriguez, M. (2020). Effect of crocin and naringenin supplementation in cryopreservation medium on post-thaw rooster sperm quality and expression of apoptosis associated genes. Plos one, 15(10), e0241105.‏
Michael, A. J., Alexopoulos, C., Pontiki, E. A., Hadjipavlou-Litina, D. J., Saratsis, P., Ververidis, H. N., & Boscos, C. M. (2009). Effect of antioxidant supplementation in semen extenders on semen quality and reactive oxygen species of chilled canine spermatozoa. Animal reproduction science, 112(1-2), 119-135.
Mokhber Maleki, E., Eimani, H., & Bigdeli, M. R. (2016). Golkar Narenji, A.; Abedi, R. Effects of crocin supplementation during in vitro maturation of mouse oocytes on glutathione synthesis and cytoplasmic maturation. International Journal of Fertility and Sterility, 10, 53-61.‏
Naghizadeh, B., Mansouri, S. M. T., & Mashhadian, N. V. (2010). Crocin attenuates cisplatin-induced renal oxidative stress in rats. Food and Chemical Toxicology, 48(10), 2650-2655.‏
Najm-Abadi, Z., Deldar, H., Ansari Pirsaraei, Z., & Dirandeh, E. (2022). Effect of vanillic acid in comparison with vitamin E+ C on short-and long-term‎ preservation of ram semen. Iranian Journal of Animal Science53(1), 23-32.
Ochiai, T., Ohno, S., Soeda, S., Tanaka, H., Shoyama, Y., & Shimeno, H. (2004). Crocin prevents the death of rat pheochromyctoma (PC-12) cells by its antioxidant effects stronger than those of α-tocopherol. Neuroscience Letters, 362(1), 61-64.‏
Oeda, T., Henkel, R., Ohmori, H., & Schill, W. B. (1997). Scavenging effect of N‐acetyl‐L‐cysteine against reactive oxygen species in human semen: a possible therapeutic modality for male factor infertility. Andrologia, 29(3), 125-131.‏
O’Hara, L., Hanrahan, J. P., Richardson, L., Donovan, A., Fair, S., Evans, A. C. O., & Lonergan, P. (2010). Effect of storage duration, storage temperature, and diluent on the viability and fertility of fresh ram sperm. Theriogenology, 73(4), 541-549.‏
Placer, Z. A., Cushman, L. L., & Johnson, B. C. (1966). Estimation of product of lipid peroxidation (malonyl dialdehyde) in biochemical systems. Analytical Biochemistry, 16(2), 359-364.‏
Perez-Llano, B., Lorenzo, J. L., Yenes, P., Trejo, A., & Garcia-Casado, P. (2001). A short hypoosmotic swelling test for the prediction of boar sperm fertility. Theriogenology, 56(3), 387-398.‏
Rahaiee, S., Moini, S., Hashemi, M., & Shojaosadati, S. A. (2015). Evaluation of antioxidant activities of bioactive compounds and various extracts obtained from saffron (Crocus sativus L.): a review. Journal of Food Science and Technology, 52(4), 1881-1888.‏
Retterstol, K., Haugen, T. B., Tran, T. N., & Christophersen, B. O. (2001). Studies on the metabolism of essential fatty acids in isolated human testicular cells. Reproduction, 121(6), 881-887.‏
Rodriguez-Martinez, H. (2012). Cryopreservation of porcine gametes, embryos and genital tissues: state of the art. Current Frontiers in Cryobiology, InTech, 231-260.‏
Sapanidou, V., Taitzoglou, I., Tsakmakidis, Ι., Kourtzelis, I., Fletouris, D., Theodoridis, A., ... & Tsantarliotou, M. (2015). Antioxidant effect of crocin on bovine sperm quality and in vitro fertilization. Theriogenology, 84(8), 1273-1282.‏
Saito, K., Kinoshita, Y., Kanno, H., & Iwasaki, A. (1996). The role of potassium ion and extracellular alkalization in reinitiation of human spermatozoa preserved in electrolyte-free solution at 4 C. Fertility and Sterility, 65(6), 1214-1218.‏
Shakouri, N., Soleimanzadeh, A., Rakhshanpour, A., & Bucak, M. N. (2021). Antioxidant effects of supplementation of 3, 4‐dihydroxyphenyl glycol on sperm parameters and oxidative markers following cryopreservation in canine semen. Reproduction in Domestic Animals, 56(7), 1004-1014.‏
Sheikholeslami, S. A., Soleimanzadeh, A., Rakhshanpour, A., & Shirani, D. (2020). The evaluation of lycopene and cysteamine supplementation effects on sperm and oxidative stress parameters during chilled storage of canine semen. Reproduction in Domestic Animals, 55(9), 1229-1239.‏
Tsantarliotou, M. P., Poutahidis, T., Markala, D., Kazakos, G., Sapanidou, V., Lavrentiadou, S., ... & Sinakos, Z. (2013). Crocetin administration ameliorates endotoxin-induced disseminated intravascular coagulation in rabbits. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 24(3), 305-310.‏
Verstegen, J., Iguer-Ouada, M., & Onclin, K. (2002). Computer assisted semen analyzers in andrology research and veterinary practice. Theriogenology, 57(1), 149-179.‏
Watson, P. F. (2000). The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. Animal reproduction science60, 481-492.
Wittayarat, M., Kimura, T., Kodama, R., Namula, Z., Chatdarong, K., Techakumphu, M. & Otoi, T. (2012). Long-term preservation of chilled canine semen using vitamin C in combination with green tea polyphenol. CryoLetters, 33(4), 318-326.‏
Wyrobek, A. J., Gordon, L. A., Burkhart, J. G., Francis, M. W., Kapp Jr, R. W., Letz, G., ... & Whorton, M. D. (1983). An evaluation of the mouse sperm morphology test and other sperm tests in nonhuman mammals: A report of the US Environmental Protection Agency Gene-Tox Program. Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology, 115(1), 1-72.‏
Zhang, R., Zhi-Yu, Q., Xiao-Yuan, H., Zhen, C., Jun-Ling, Y., & Hamid, A. (2009). Comparison of the effects of crocetin and crocin on myocardial injury in rats. Chinese Journal of Natural Medicines, 7(3), 223-227.‏