1. تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی

محمد داودی فر؛ منصور رضایی؛ محمد هاشمی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.291281.653748

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تخمیر بر خصوصیات غذایی کنجاله کلزا (با استفاده از لاکتوباسیلوس فرمنتوم و باسیلوس سابتیلیس و آسپرژیلوس اوریزا) و همچنین مقایسه کنجاله کلزای فرآوری‌نشده با کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. دراین تحقیق تعداد280 قطعه جوجه نر یک روزه گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به ...  بیشتر

2. تأثیر پپتیدهای کانولا، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک جوجه‌های گوشتی

صادق کریم زاده؛ منصور رضائی؛ اسدا... تیموری یانسری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 129-139

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.221313.653481

چکیده
  هدف از این آزمایش بررسی تأثیر پپتیدهای منداب روغنی کانادایی یا کانولا (استخراج‌شده با روش آبکافت یا هیدرولیز آنزیمی از کنجالۀ کانولا)، پروبیوتیک و پری­بیوتیک بر عملکرد تولیدی، فعالیت آنزیم­های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک (ایلئوم) در جوجه‌های گوشتی بود. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، ...  بیشتر