تاثیر سطوح مختلف بتاآلانین بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، کلسترول زرده و فراسنجه‌های خونی مرغ تخم‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

چکیده
هدف تحقیق حاضر مطالعه اثر سطوح بتاآلانین بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار بود. در این تحقیق از تعداد 180 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه "های لاین- W36" از سن 78 تا 86 هفتگی در پنج تیمار و شش تکرار (شش قطعه مرغ در هر تکرار) استفاده شد. تیمار های آزمایشی شامل سطوح 0، 400، 800، 1200 و 1600 میلی‌گرم بتاآلانین در هر کیلوگرم خوراک بود. نتایج این آزمایش نشان داد افزودن بتاآلانین در هر سطحی از کیلوگرم جیره سبب افزایش مصرف خوراک در کل دوره در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0˂P). افزودن 400 میلی‌گرم بتاآلانین در هر کیلوگرم از جیره بیشترین وزن پوسته به ازای واحد سطح در کل دوره داشت. تیمارهای بتاآلانین در هر سطحی از جیره سبب افزایش غلظت VLDL در سن 86-84 هفتگی در مقایسه با تیمار شاهد شد. غلظت کلسترول زرده در سن 84-82 هفتگی درمرغ هائی که با جیره حاوی 800 میلی‌گرم در کیلوگرم بتاآلانین تغذیه شدند بیشتر از پرندگان شاهد بود (05/0˂P). به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن 800 میلی‌گرم بتاآلانین در هر کیلوگرم خوراک در مقایسه با تیمار شاهد می‌تواند منجر به افزایش مصرف خوراک، غلظت VLDLو کلسترول زرده تخم‌مرغ شود.
کلید واژه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of β-alanine on performance, egg quality, yolk cholesterol and blood parameters of laying hen

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazemifard
  • Mansour Rezaei
  • aliasghar kardel
  • Essa Dirandeh
Department of Animal Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
The aim of this research was to study the effect of β-alanine levels on performance, quality characteristics of eggs and blood parameters of laying hens. In this research, 180 laying hens of "Hy-Line -W36" at the age of 78 to 86 weeks were used in five treatments and six replication (six hen in each replication). Experimental treatments included 5 level of 0, 400, 800, 1200 and 1600 mg of β-alanine per kg of diet. The results of this experiment showed that the addition of β-alanine at any level of the diet caused an increase in feed consumption in the whole period (P˂0.05). The addition of 400 mg of β-alanine per kg of the diet had more shell weight per surface area in the whole period (P˂0.05). The β-alanine treatments at any level of the diet caused an increase in VLDL concentration at the age of 84-86 week compared to the control treatment. The concentration of cholesterol in the yolk at the age of 82-84 week was higher in hens feed with a diet containing 800 mg per kg β-alanine than control birds (P˂0.05). In general, the results of this research showed that 800 mg of β-alanine per kg of diet can increase feed consumption, VLDL concentrations and egg yolk cholesterol compared to the control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg quality traits
  • Performance
  • Blood parameters
  • β-Alanine
  • Yolk cholesterol