استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های با سطوح مختلف پروتئین و اسید‌های‌آمینه بر عملکرد، ویژگی های لاشه، قابلیت هضم مواد مغذی و غلظت برخی از فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه علوم دام، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

جوجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گوشتی نر سویه راس 308، در سن یک تا 24 روزگی در قالب طرح کاملا" تصادفی با شش جیره‌غذایی آزمایشی در چهار تکرار (10 قطعه در هر تکرار) استفاده شد. جیره‌های غذایی آزمایشی عبارت بودند از 1. جیره شاهد بر پایه ذرت و کنجاله سویا توصیه شده براساس راهنمای سویه راس 308  2. جیره شاهد با افزودن آنزیم پروتئاز با سطوح توصیه شده (02/0 درصد) 3. جیره که پنج درصد، سطح پروتئین آن کاهش یافته بود 4. جیره با سطوح پایین پروتئین و کاهش غلظت اسیدهای آمینه ضروری (پنج درصد) 5 . جیره با سطوح پایین پروتئین (جیره غذایی آزمایشی سه) با افزودن آنزیم پروتئاز با سطح توصیه شده (02/0 درصد) 6 . جیره با سطوح پایین پروتئین و اسیدهای‌آمینه ضروری با افزودن آنزیم پروتئاز با سطوح توصیه شده (02/0 درصد).  بیشترین میزان مصرف خوراک در دوره آغازین و بیشترین ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و همچنین بیشترین درصد چربی محوطه بطنی مربوط به جیره با سطوح پایین پروتئین و اسید‌آمینه بود. آنزیم پروتئاز موجب افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد در جیره‌های با سطوح پایین پروتئین و اسید‌آمینه شد (05/0>.(P استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های با سطوح پایین پروتئین موجب بهبود قابلیت هضم ماده خشک و ماده‌ آ لی شد و بیشترین درصد ران و طحال و غلظت  HDL خون مربوط به جیره با سطوح پایین پروتئین با افزودن آنزیم پروتئاز بود (05/0> .(P بر اساس نتایج، استفاده از آنزیم پروتئاز در جیره‌های با سطوح پایین پروتئین و اسید آمینه عملکرد جوجه‌های‌گوشتی را بهبود داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of protease enzyme in diets with different levels of protein and amino acids on performance, carcass characteristics, nutrient digestibility and some blood parameters concentrations in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Sepideh Gazani 1
  • Mansour Rezaei 2
  • Mohammad Kazemifard 3
1 Department of Animal Science, College of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Department of Animal Sciences, College of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Department of Animal Sciences, College of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

A total of 240 male Ross 308 broiler chicks were allocated in completely randomized design, including six experimental diets with 4 replicates and 10 chicks per replicate. Experimentaldiets include 1- a control diet based on corn and soybean meal, recommended according to the guide of Ross strain (308) 2- a control diet with the addition of protease enzyme with recommended levels (0/02 %) 3- low protein diet (five percent reduction) 4- Diet with low levels of protein and essential amino acids (five percent reduction) 5- Diet with low levels of protein (experimental diet three) with the addition of protease enzyme with recommended levels (0/02 %) 6- Diet with low levels of protein and essential amino acids with the addition of protease enzyme with recommended levels (0/02 %).The highest amount of feed consumption in the starter  period and the highest feed conversion ratio  in the growth period, as well as the highest percentage of abdominal fat, were related to the diet with low levels of protein and amino acids. Protease enzyme increased the body weight and decreased the feed conversion ratio during the growth period in diets with low levels of protein and amino acids (P<0.05).The use of protease enzyme in diets with low protein levels improved the digestibility of dry matter and organic matter, and the highest percentage of thigh and spleen and blood HDL concentration was related to the diet with low protein levels with the addition of protease enzyme (P<0.05). Based on the results, use of protease enzyme in diets with low levels of protein and amino acid improved the performance of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protease enzyme
  • low protein diet
  • broilers
  • digestibility
  • performance

Extended Abstract

Introduction

    Protein is one of the expensive nutrient in broiler diets. One strategy for reducing of the cost of broiler chicks is to reduce of diet protein by supplementation of protease enzyme. In this research, the effect of using protease enzyme in diets with different levels of protein and amino acids on performance, carcass characteristics, nutrient digestibility some blood parameters concentrations in broiler chicks was investigated.

 

Materials and methods

    A total of 240 male Ross 308 broiler chicks were allocated in completely randomized design, including six experimental diets with 4 replicates and 10 chicks per replicate. Experimental diets include 1- a control diet based on corn and soybean meal, recommended according to the guide of Ross strain (308) 2- a control diet with the addition of protease enzyme with recommended levels (0/02 %) 3-low protein diet (five percent reduction) 4- Diet with low levels of protein and essential amino acids (five percent reduction) 5- Diet with low levels of protein (Experimental dietthree) with the addition of protease enzyme 6- Diet with low levels of protein and essential amino acids with the addition of protease enzyme. Diets containing enzymes in this experiment were supplemented with 0.02% (based on the manufacturer's recommendation) serine protease enzyme (RONOZYME ProAct, DSM Animal Nutrition & Health, Switzerland) The experimental period included starter (0 - 10 days old) and growth periods (11 - 24 days old). On the 21st day of the experiment, in order to study the effect of the experimental diets on the biochemical indices of blood serum, two pieces of birds from each experimental unit were randomly selected and blood was taken from the vein under their wing. Amounts of glucose, triglycerides, cholesterol, high-density lipoprotein (HDL-c), low-density lipoprotein (LDL-c) and very low-density lipoprotein (VLDL-c) using special kits or relevant formulas were measured. In order to evaluate the carcass and internal organs, at the end of the experimental period (age 25 days), after about six hours of starvation, the number of two birds from each experimental unit (eight birds for each experimental diet) with a body weight close to the average weight of the experimental unit were selected and killed after weighing. Then the whole carcass, breast, thighs and other parts of the carcass were separated and the relative weight of the carcass was calculated as a ratio of the live weight and the weight of other parts as a ratio of the carcass weight.

 

Results

    The highest amount of feed consumption in the starter period was related to diet 4 (diet with low levels of protein and amino acid) (P<0.05). Adding 0.02 percent of protease enzyme to the diet with low levels of protein and amino acid improved the amount of weight gain of the birds during the growth period and the whole rearing period. Supplementing the diet with low levels of protein and amino acid with protease enzyme during the growth period improved the feed conversion ratio (P<0.05). The highest and most unfavorable feed conversion ratio in the growth period and the entire rearing period was observed in birds fed with diet with low levels of protein and amino acid (experimental diet4), which was significantly different from other groups (P<0.05). The highest dry matter and organic matter digestibility were related to experimental diet 5 (diet with low protein levels with the addition of protease enzyme) (P<0.05). Addition of enzyme to diets with low levels of amino acid and protein improved the digestibility of protein (P<0.05).The effect of different experimental groups on the percentage of carcass components was significant (P<0.05). The highest breast weight ratio was observed in the control group supplemented with protease enzyme (experimental diet2) (P<0.05). The highest percentage of thigh weight was related to experimental diet 5 (diet with low levels of protein with addition of protease enzyme). The highest abdominal fat weight was related to diet 4 (diet with low protein and amino acid levels). The highest liver weight was related to experimental diet 4 (diet with low protein and amino acid levels without protease enzyme) and the highest heart weight was related to diet 2 (control diet with protease enzyme). Also, the highest spleen weight was related to experimental diet5 (diet with low protein levels with the addition of protease enzyme). Supplementing the diet with low levels of protein with protease enzyme increased the amount of HDL-c in the blood. In general, the findings of this research showed that the addition of protease enzyme to diets with low protein and amino acid levels significantly improved weight gain (in the growth period and the entire test period) and feed conversion ratio (growth period). Also, the enzyme increased the digestibility of dry matter, crude protein and organic matter in diets with low protein levels and increased the percentage of breast weight.

 

Conclusion

    Based on the results of the present experiment, use of protease enzyme in diets with low levels of protein and amino acid improved the performance of broiler chicks.    

Acamovic, T. (2001).Commericalapplication of enzyme technology for poult production.Worlds Poult.Sci.J., 57,225-242. DOI: https://doi.org/10.1079/WPS20010016.
Adeola,O.,&Cowieson, A.J. (2011). Board-Invited Review: Opportunities and challenges in using exogenous enzymes to improve nonruminant animal production. J. Anim. Sci.;89:3189–3218.https://doi.org/10.2527/jas.2010-3715
Ahmed,A.,& Mustafa, M. (2020). Effect of supplemental serine-protea from Bacillus licheniformis on growth performance and physiological change of broiler chickens.Journal of Applied Animal Research.86-92.
Applegate, T.J.,& Angel, R.(2014). Nutrient requirements of poultry publications: History and need for an update. J. Apple. Poult.Sci.;23:567-575. https://doi:10.3382/JAPR.2014-00980
 
Attia, Y.A., Bovera, F., Wang, J., Al-Harthi, M.A.,& Kim,W.K.(2020). Multiple amino acid supplementations to low-protein diets: effect on performance, carcass yield, meat quality and nitrogen excretion of finishing broilers under hot climate conditions. Animals.;10(6):973.https:// doi: 10.3390/ani10060973
Amer, S.A., Naser, M.A., Abdel-Wareth, A.A., Saleh, A.A., Elsayed, S.A., Abdel Fattah, D.M.,&Metwally, A.E. (2020). Effect of dietary supplementation of alpha-galactosidase on the growth performance, ileal digestibility, intestinal morphology, and biochemical parameters in broiler chickens. BMC Vet Res.16:1–13. https://doi: 10.1186/s12917-020-02359-7.
 
Angel, C.R., Saylor, W., Vieria, S.L.,& Ward., N. (2011). Effects of a monocomponent protease on performance and protein utilization in 7- to 22-day-old broiler chickens.Poult Sci. 90:2281–2286. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.062
 
Bar,A.,Rosenberg,J., & Hurwitz,S.(1982). Plasma and intestinal content of 1,25 d dihydroxy vitamin D3 in calcium or phosphorus restricted birds.Current Advances in Skeleton genesis.In proceeding of 5th work shop on calcified Tissues: 197-200.
Batal, A.B., &Prasons, C.M. (2002). Effects of Age on Nutrient Digestibility in Chicks fed Different Diets. Poult.Sci. 81,400-407. https://doi: 10.1093/ps/81.3.400
Cardinal, K.M., Moraes,M.Ld., Andretta, I., Schirmann, G.D., Belote, B.L., Barrios, M.A., Santin, E.,&Ribeiro, A.M.L. (2019). Growth performance and intestinal health of broilers fed a standard or low-protein diet with the addition of a protease. Rev Bras Zootecnia. 48:e20180232. https://doi.org/10.1590/rbz4820180232
 
Chambers, L.S., Black, J.L., Poronnik, P.,& Johnson, P.R. (2001). Functional effects of protease-activated receptor-2 stimulation on human airway smooth muscle. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.281:L1369–78.doi: 10.1152/ajplung.2001.281.6.L1369
 
Chen, L., Zhang, Y., Madl, R. L., &Vadlani, P. V.(2010). Nutritional enhancement of soybean meal and hull via enzymatic andmicrobial bioconversion. Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition: 471-486. https://doi.org/10.1094/CCHEM-01-13-0007-R
Choct,M. (2015). Feed non-starch polysaccharides for monogastric animals: Classification and function. Anim. Prod. Sci. 55,1360-1366.https:// doi:10.1071/AN15276
Cowieson,A.J. (2010). Strategic selection of exogenous enzymes for corn/soy-based poultry diets.Poult.Sci. J. 47, 1-7. https://doi.org/10.2141/jpsa.009045
Cowieson,A.J., Lu,H., Ajuwon,K.M.,Knap,I., &Adeola,O. (2016).Interactive effects of dietary protein source and exogenous protease on growth performance,immune competence and jejuna health of broiler chickens.Anim.Prod.Sci.57,252-261. https://doi.org/ /10.1071/AN15523
Cowieson, A.J., Zaefarian, F., Knap, I.,&Ravindran,V. (2017).Interactive effects of dietary protein concentration, a mono-component exogenous protease and ascorbic acid on broiler performance, nutritional status and gut health.Anim.Prod.Sci.57:1058-1068.https://doi: 10.1071/AN15740
Dalólio, F.S., Albino, L.F.T., Rostagno, H.S., Silva,D.L.d., Xavier,Júnior.M.d.L.,& Oliveira, V.D.d. (2016).Metabolizable energy and digestible amino acids of full-fat soybean without or with protease supplementation in diets for broilers. Ciência e Agrotecnol.40(5):565–76. https://doi.org/10.1590/1413-70542016405047915
 
Ding, X.M., Li, D.D., Li, Z.R., Wang, J.P., Zeng, Q.F.,&Bai, S.P., et al. (2016).Effects of dietary crude protein levels and exogenous protease on performance, nutrient digestibility, trypsin activity and intestinal morphology in broilers. Livest Sci.193:26–31.
 
Erdaw, M.M., Wu ,S.,&Iji, P.A. (2017).Growth and physiological responses of broiler chickens to diets containing raw, full-fat soybean and supplemented with a high-impact microbial protease. Asian-Australas J Anim Sci.30:1303–13https://doi.org/10.5713/ajas.16.0714 .
Fang, L. L.,Zulkifli, I.,Soleimani, F.A.,Juan,B.L.,&Elmutaz., A. A.(2018). Effects of protease supplementation of low protein and/or energy diets on growth performance and blood parameters in broiler chickens under heat stress condition.Italian Journal of animal science. 679-689.https://doi.org10.1080/1828051X.20218.1557019.
Fenton, T.,& Fenton, M. (1979). An improved procedure for the determination of chromic oxide in feed and feces. Can J AnimSci.59(3):631 –4.
Franciele,C.N.,Giacobbo,C.E.,Ricardo,V.N.,Cleison,S.,Levy,V.,Teixeira,R.P.,,Jan,S.S.,&Cristiano,B. (2021).Influence of Enzyme Supplementation in the Diets of Broiler Chickens Formulated with Different Corn Hybrids Dried at Various Temperatures.Animals.11,643.https:// doi: 10.3390/ani11030643.
Freitas,D.M.,Vieira,S.L.,AngelC.R.,Favero,A., &Majorka,A. (2011).Performance and nutrient utilization of broilers fed diets supplemented with a novel mono-component protease.J.Appl.Poult.Res.20:322-334.https://doi:10.3382/JAPR.2010-00295
 
Friedwald.W.T.,Leve, R.I., & Fredrichson, D.S.(1972). Estimation of concentration of low density lipoproteins separated by three different methods. Clinical chemistry, 18:499-502.
 
Fru.f.,Kluenter.A.M., Pontoppidan.K. & Fischer.M. (2011). A Feed Serine Protease Improves Broiler Performance and Increases Protein and Energy Digestibilit. The Journal of poultry science. 48(4):239. DOI:10.2141/jpsa.011035
 
Gervais, N.,Da-Hye, K.,Chang,W.,Kang,K.,Rae,K.,Yong.,J. J.,Sang,R. L., &Kyung,W. L. (2019).Effect of low- Protein Diets and Exogenous Protease on Growth Performance,CarcassTraits,IntestinalMorphology,Cecal Volatile Fatty Acids and Serum Parameters in Broilers.Animals.9(5):226. https://doi: 10.3390/ani9050226.
Hajati, H., Rezaei, M.,& Sayyahzadeh, H. (2009). The effects of enzyme supplementation on performance, carcass characteristics and some blood parameters of broilers fed on corn-soybean meal-wheat diets .Int J Poult Sci. 8(12):1199–1205.https://doi: 10.3923/ijps.2009.1199.1205
Isaksen, M.F., Cowieson, A.J., &Kragh, K.M. (2010). Starch- and protein-degrading enzymes: Biochemistry, enzymology and characteristics relevant to animal feed use. In: Bedford M.R., Partridge G.G., editors. Enzymes in Farm Animal Nutrition. 2nd ed. CAB International;Oxfordshire, UK. pp. 85–95.
Jin,S.H.,Corless,A., &Sell,S.L. (1998).Digestive system development in post-hatch poultry.WorldsPoult.Sci.J.54,335-345. https://doi.org/10.1079/WPS19980023
Kaczmarek,S.A.,Cowieson,J.,Jozefiak,D., &Rutkowski,A. (2013). Effect of maize endosperm hardness,drying temperature and microbial enzyme supplementation on the performance of broiler chickens. Anim.Prod.Sci. 54,956-965.
Kaczmarek, S., Rogiewicz, A.,Mogielnicka,M., Rutkowski, A., Jones, R.,&Slominski, B. (2014). The effect of protease, amylase, and nonstarch polysaccharide-degrading enzyme supplementation on nutrient utilization and growth performance of broiler chickens fed corn-soybean meal-based diets. PoultSci.93(7):1745–53. https://doi: 10.3382/ps.2013-03739
 
Kamran, Z., Mirza, M.A.,& Mahmood, S. (2004). Effect of decreasing dietary protein levels
with optimum amino acids profile on the performance of broilers. Pak Vet J.Citeseer;2004.
 
Kamran, Z., Sarwar , M., Un-Nisa ,M ., Nadeem, M.A.,  & Mahmood ,S. (2010). Effect of low levels of dietary crude protein with constant metabolizable energy on nitrogen excretion, litter composition and blood parameters of broilers.Int. J. Agric. Biol., 12 . 401-405.
 
Kocher, A., Choct, M., Ross,G., Broz, J., &Chung, T.k. (2003). Effects of enzyme combinations on apparent metabolizable energy of corn-soybean meal based diets in broilers. J. Appl. Poult. Res, 12,275-283. https://hdl.handle.net/1959.11/11112
Kumar, R., Ari,T.R.K..,Kumari,A.,Shahi,B., Singh,K.M., &Saha,S.K. (2019).Effect of Supplementation of Non-Strach Polysaccharide cocktail Enzyme on performance in Broiler.JAS,6,95-100.
Leeson, S. &Summers, J. D. (1997). Commercial poultry nutrition. 2nd edition Ontario, Canada, University books. Pp. 324 – 340.
Lemme, A., Ravindran, V.,&Bryden, W.L. (2004).Ileal digestibility of amino acids in feed ingredients for broilers. Worlds Poult. Sci. J. 60:423-437. https://doi: 10.1079/WPS200426.
Li,Z.,Li,j.,Liu,X.L.,Liu,D.D., Li,H., Li,Z.J., Han,R.L., Wang,Y.B., Liu,X.J., Kang,X.J., &Kang,X.T. (2019).Effects of different starch sources on glucose and fat metabolism in broiler chickens.Poult.Sci.98,5571-5581. https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1605150
Lourenco, J.M., Nunn, S.C., Lee, E., Dove, C.R., Callaway, T.R.,&Azain, M.J. (2020).Effect of supplemental protease on growth performance and excreta microbiome of broiler chicks.Microorganisms. 8(4):475.https:// doi: 10.3390/microorganisms8040475.
 
Mahmood, T.,Mirza,M.A.,Nawaz, H., Shahid, M.,Athar, M.,&Hussain,M. (2017). Effect of supplementing exogenous protease in low protein poultry by-product meal based diets on growth performance and nutrient digestibility in broilers.Anim. Feed Sci.Technol. 228:23-31.https://doi:10.1016/j.anifeedsci.2017.01.012
Mahmood, T.,Mirza, M., Nawaz, H.,&Shahid, M. (2018).  Exogenous protease supplementation of poultry by-product meal-based diets for broilers: effects on growth, carcass characteristics and nutrient digestibility. J AnimPhysiolAnimNutr. 102(1):e233–41.https:// doi: 10.1111/jpn.12734
 
Marsman,G.J.,Gruppen,H.,Van, A.F.,Kwakkel, R.P.,Verstegen, M.W.,&Voragen,A.G. (1997). The effect of thermal processing and enzyme treatments of soybean meal on growth performance,ileal nutrient digestibilities,and chime characteristics in broiler chicks.Poult.Sci.76:864-872. https://doi: 10.1093/ps/76.6.864
Masey, O., Neill, H.V.,Lui, N., Wang, J.P.,Diallo, A., &Hill,S. (2012). Effect of xylanase on performance and apparent metabolisable energy in starter broilers fed diets containing on maize variety harvested in different regions of China. Asian-Aust. J. Anim.Sci.25,515-523.doi: 10.5713/ajas.2011.11314
Middendorf, L., Radko, D., Düngelhoef, K., Sieverding, E.,& Windhaus, H. ( 2019). Amino acid pattern in the liver and blood of fattening turkeys suffering from hepatic lipidosis.Poult Sci. 98:3950–3962.https://doi: 10.3382/ps/pez131
National Research Council .Nutrient Requirements of poultry. 9th ed. National Academy press;Washington DC,USA: 1994.
Ndazigaruye, G., Kim, D.H., Kang, C.W., Kang, K.R., Joo, Y.J., Lee, S.R..,& Lee, K.W. (2019). Effects of low-protein diets and exogenous protease on growth performance, carcass traits, intestinal morphology, cecal volatile fatty acids and serum parameters in broilers.Animals. 9(5):226. https://doi: 10.3390/ani9050226
 
Nir, I., Nitsan, Z.,&Mahagna, M. (1993). Comparative growth and development of the digestive organs and of some enzymes in broiler and egg type chicks after hatching. Br. Poult.Sci. 34;523-532.https://doi: 10.1080/00071669308417607
Noy, Y.,&Sklan, D. (1995). Digestion and Absorption in the Young Chick. Poult.Sci. 74:366–373.https://doi: 10.3382/ps.0740366
NRC.Nutrient Requirements of Poultry,9th ed.;The National Academies Press; Washington,DC,USA,1994.
Rawlings, N.D. (2013). Protease Families, Evolution, and Mechanism of Action. In: Brix K., Stocker W., editors. Proteases: Structure and Function. Springer; Heidelberg, Germany. pp. 1–36.DOI: 10.1007/978-3-7091-0885-7_1
Saleh, A.A., Kirrella, A.A., Dawood, M.A.O.,& Ebeid, T.A.(2019b). Effect of dietary inclusion of cumin seed oil on the performance, egg quality, immune response and ovarian development in laying hens under high ambient temperature. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl).103(6):1810-1817.https://doi: 10.1111/jpn.13206.
SAS. (2002).Statistical Analysis Systems. Software, V.9, SAS Institute,Cary,NC.
Selle, P.H., Truong, H.H., McQuade, L.R., Moss, A.F.,& Liu, S.Y. (2016). Reducing agent and exogenous protease additions, individually and in combination, to wheat-and sorghum-based diets interactively influence parameters of nutrient utilization and digestive dynamics in broiler chickens. AnimNutr. 2(4):303–11. https://doi: 10.1016/j.aninu.2016.08.001
 
Shimaa, A.,Amer, R. R.,Beheiry, D. M., Abdel, F., Elshimaa, M., Roushdy, F. A. M.,Hassan,T.A. I., Noha, M. A.,Zaitoun, A.M. A., Abo-Elmaaty&Abdallah E. M. (2021). Effects of different feeding regimens with protease supplementation on growth,amino acid  digestibility, economic efficiency, blood biochemical parameters,and intestinal histology in broiler chickens. BMC Veterinary Research.17:283:5-16.https:// doi: 10.1186/s12917-021-02946-2
 
Siegert, W., Zuber, T., Sommerfeld, V., Krieg, J., Feuerstein, D., Kurrle, U.,&Rodehutscord, M. (2019).Prececal amino acid digestibility and phytate degradation in broiler chickens when using different oilseed meals, phytase and protease supplements in the feed. Poult Sci. 98(11):5700–13.https://doi: 10.3382/ps/pez355
Song,Y.S.,Frias,J.,MartinezVillaluenga,C.,Vidal.V.C.,&de Me jia,E.G.(2008).Immunoreactivity reduction of soybean meal by fermentation,effect on amino acid composition and antigenicity of commercial soy products. Food chem..108:571-581.https://doi: 10.1016/j.foodchem.2007.11.013
Song,Y.S.,Perez,V.G.,Pettigrew,J.E.,MartinezVillaluenga,C., & de Me jia,E.G.(2010). Fermentation of soybean meal and its inclusion in diets for newly weaned pigs reduced diarrhea and measures of immunoreactivity in the plasma. Animal Feed Science and Technology, 159(1):41-49. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2010.04.011
Sonu, Zile.Singh.Sihag.,Parveen, Kumar.Ahlawat.,&Rajesh,Dalal. (2018). Effect of Protease Enzyme on the Growth Performance and Carcass Traits of Broilers Fed with DDGS Supplemented Diet. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci  7(5): 2713-2719. https://doi: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.705.314
Swatson, H.K., Gous, R., Iji, P.A.,& Zarrinkalam, R. (2002). Effect of dietary protein level,amino acid balance and feeding level on growth, gastrointestinal tract, andmucosal structure of the small intestine in broiler chickens. Anim Res.51(6):501–15.https://doi:10.1051/animres:2002038
Swennen,Q., Janssens,G.P.J., Collin,A., Le,Bihan.Duval.E., Verbeke,K., Decuypere,E., &Buyse,J. (2006).Diet-induced thermogenesis and glucose oxidation in broiler chickens: influence of genotype and diet composition. Poult Sci. 85:731–742.https://doi: 10.1093/ps/85.4.731
Tactacan, G.B., Cho, S.Y., Cho, J.H.,& Kim, I.H. (2016). Performance responses, nutrient digestibility, blood characteristics, and measures of gastrointestinal health in weanling pigs fed protease enzyme. Asian Austral J Anim. 29(7):998. https://doi: 10.5713/ajas.15.0886
Toghyani, M., Wu, S., Pérez.Maldonado, R., Iji, P.,&Swick, R.A. (2017). Performance, nutrientutilization, and energy partitioning in broiler chickens offered high canola meal diets supplemented with multicomponent carbohydrase and monocomponent protease. Poult Sci. 96(11):3960–72. https://doi: 10.3382/ps/pex212
Woyengo,T.,Beltranena, E.,& Zijlstra, R. (2014).Nonruminant nutrition symposium:controlling feed cost by including alternative ingredients into pig diets: areview. J Anim Sci.92(4):1293–305.https://doi: 10.2527/jas.2013-7169
 
Xu, X., Wang, H.L., Pan, L.,Ma, X.K.,Tian, Q.Y.,Xu, Y.T., Long, S.F., Zhang, Z.H.,&Piao, X.S.(2017).Effects of coated proteases on the performance, nutrient retention, gut morphology and carcass traits of broilers fed corn
or sorghum based diets supplemented with soybean meal. Anim. Feed Sci. Technol. 223, 119–127. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2016.10.015
Yang, Z.,& Liao, SF. (2019). Physiological effects of dietary amino acids on gut health and functions of swine. Front Vet Sci. 6:169.https://doi 10.3389/fvets.2019.00169
Yuan, L., Wang, M., Zhang, X.,& Wang, Z. (2017). Effects of protease and non-starch polysaccharide enzyme on performance, digestive function, activity and gene expression of endogenous enzyme of broilers. PLoS ONE.12:e0173941.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173941