اثر پپتیدهای استخراج شده از کنجاله تخم‌آفتابگردان بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر پپتیدهای استخراج‌ شده از کنجاله تخم‌آفتابگردان بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جوجه گوشتی انجام شد. در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد بدون افزودنی 2) جیره‌ شاهد + 300 میلی‌گرم ویتامین ای در کیلوگرم 3) جیره‌ شاهد + 250 میلی‌گرم پپتید استخراج ‌شده‌ ازکنجاله تخم‌آفتابگردان در کیلوگرم 4) جیره‌ شاهد + 500 میلی‌گرم پپتید استخراج ‌شده‌ ازکنجاله تخم‌آفتابگردان در کیلوگرم 5) جیره‌ شاهد + 1000 میلی‌گرم پپتید استخراج ‌شده‌ ازکنجاله تخم‌آفتابگردان در کیلوگرم. بیشترین و کمترین مصرف خوراک و افزایش وزن، به ترتیب مربوط به تیمار 5 و تیمار شاهد بود. کمترین مقدار ضریب تبدیل خوراک در دوره‌ رشد و در کل دوره مربوط به تیمار 5 ( به ترتیب37/1و 36/1) بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری داشت ) 05/0< p ). تاثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد لاشه معنی‌دار بود ) 05/0< p ). بیشترین درصد لاشه مربوط به تیمار 5 (31/73 درصد) و کمترین درصد لاشه مربوط به تیمار 2 (37/68 درصد) بود ) 05/0< p ). غلظت مالون‌دی‌آلدئید در گروه‌های دریافت کننده‌ سطوح مختلف پپتید و تیمار 2 پایین‌تر از تیمار شاهد بود) 05/0< p ). بطورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پپتیدهای زیست فعال کنجاله تخم آفتابگردان علاوه بر بهبود عملکرد، سبب افزایش کیفیت گوشت در مدت ذخیره سازی پس از کشتار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of peptides extracted from sunflower seed meal on performance, carcass characteristics and antioxidant activity in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Hamid Ashkevar Ghorbani 1
  • Mansour Rezaei 2
  • Mohammad Kazemifard 2
1 Department of Animal Science, College of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Department of Animal Science, College of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effect of peptides derived from sunflower seed meal on performance, carcass characteristics, and antioxidant activity in broiler chickens. In this experiment, 200 Ross 308 male broiler chicks were used in a completely randomized design with five treatments, four replicates, and 10 chicks in each replicate, for 26 days. Experimental treatments included: 1) Control diet without any additives, 2) Control diet + 300 mg vitamin E per kg diet, 3) Control diet + 250 mg sunflower seed meal peptides per kg diet, 4) Control diet + 500 mg sunflower seed meal peptides per kg diet, 5) Control diet + 1000 mg sunflower seed meal peptides per kg diet. There were significant differences among treatments in feed conversion ratio and body weight gain in grower and whole periods of the experiment (p<0.05). The mostt, and leastt body weight gain belonged to treatment 5, and control treatment. The least feed conversion ratio in grower and whole period was observed in treatment 5 (1.37 and 1.36) respectively (p<0.05). The effect of experimental treatments on carcass percentage was significant. The most carcass percentage belonged to treatment 5 (73.31%), and the least was observed in treatment 2 (68.37%) (p<0.05). The malondialdehyde concentration in breast and thigh meat in groups received different levels of peptides and in treatment 2 was lower than the control group. In conclusion, results of the present experiment, showed that sunflower seed meal peptides have antioxidant activity and improve performance, carcass characteristics, meat stability after slauthering,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive peptides
  • broiler
  • performance
  • sunflower seed meal