نویسنده = غلامعلی نهضتی پاقلعه
تعیین میزان تغییرات اجزای اصلی زهر زنبورعسل در سه فصل و چند منطقه جغرافیایی ‏ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-59

10.22059/ijas.2022.339985.653877

مهدیه مبارک؛ فاطمه غازیانی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ محسن فرهادپور


مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-113

10.22059/ijas.2019.257296.653635

محمدرضا عطاری؛ حسین مرادی شهربابک؛ غلامعلی نهضتی؛ محمد حسین بنابازی؛ محمدرضا هاشمی


تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-107

10.22059/ijas.2017.133536.653366

زهرا گرزین؛ حسین مروج؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه؛ لیلا تیریزی


ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 499-506

10.22059/ijas.2017.202821.653431

لعیا پورآزادی؛ غلامعلی نهضتی؛ فاطمه غازیانی؛ سعید عباسی


ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 329-335

10.22059/ijas.2016.59788

فاطمه دادخواه؛ غلامعلی نهضتی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی اماموردی