تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی‌های زنبور عسل (Apis mellifera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

نقش ویتامین‏ها در تغذیۀ زنبور عسل به‌ویژه در مواقعی که تغذیۀ کمکی با شکر یا جایگزین‏های گرده مطرح می‏گردد اهمیت دارد. به همین منظور تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر مورد پژوهش قرار گرفت. در این آزمایش کلنی‏های استفاده‌شده ازنظر جمعیت (5 قاب) و ملکۀ همسن، یکسان‌سازی شدند و همراه با شربت شکر(1:1) در سه سطح 2000، 4000، و 6000 میلی‏گرم ویتامین C در هر کیلوگرم شربت و گروه شاهد که فقط شربت شکر مصرف می‏‌کردند، مقایسه شدند. عملیات صحرایی در مدت 60 روز از دهم اردیبهشت‌ماه تا دهم تیرماه (45 روز تغذیه با شربت ویتامینه و 15 روز بعد از مصرف ) انجام گرفت. میزان تخم‌گذاری ملکه با استفاده از کادر تقسیم‌شده به مربع‏هایی با ابعاد 5×5 سانتی‏متر و پروتئین بدن براساس درصد وزن بدن اندازه‏گیری شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بین تیمارها ازنظر میزان تخم‌گذاری تفاوت معنی‏داری وجود داشت (05/0p<). بیشترین میزان تخم‌گذاری ملکه مربوط به تیمار 2000 میلی‏گرم در کیلوگرم شربت (9049 سانتی‏متر مربع) بود و کمترین میزان تخم‌گذاری را تیمار شاهد (4848 سانتی‏متر مربع) داشت. بررسی میانگین درصد پروتئین بدن زنبوران کارگر تغذیه‌شده با سطوح گوناگون ویتامین C نشان داد که تیمارها با یکدیگر تفاوت معنی‏داری داشتند (05/0p<). بالاترین درصد پروتئین بدن در تیمار 2000 میلی‏گرم ویتامین C در کیلوگرم شربت (45/57 درصد ) بود و کمترین میزان را تیمار 4000 میلی‌گرم ویتامین در کیلوگرم شربت (50/47 درصد ) داشت.
 با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‏توان گفت افزودن 2000 میلی‏گرم ویتامینC  در کیلوگرم به تغذیۀ بهاره (شربت 50 درصد شکر) سبب افزایش تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of vitamin C on queen laying rate and body protein percentage of worker in honey bee colonies (Apis mellifera L.)

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Ahmadi 1
  • Gholamali Nehzati-paghale 2
  • Mohammad Amiri Zandi 3
  • Saeed Abbasi 4
1 MSc., Islamin Azad University, Branch of Sannandaj, Iran
2 Assistance Professor, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistance Professor, Islamin Azad University, Branch of Sannandaj, Iran
4 MSc. Student, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Role of vitamins in bee nutrition is very important especially in case of supplemental feeding with sugar and pollen substitutes. In this experiment effects of different levels of vitamin C on the rate of queen lying and workers body protein were studied. Experimental colonies had the same age queens and the same population (5 frames). This study was held at April and July 2011 in three levels of vitamin C (2000, 4000 and 6000 ppm) with sugar syrup (50%) while the control group fed syrup without vitamin C for 45 days. Results of statistical analysis showed that between treatments in terms of queen lying was significantly different (P<0.05). The highest laying rate observed in treatment with 2000 ppm vitamin C and the lowest observed in control group with 9049, 4848cm2, respectively. Also, average percent of workers body protein fed by different levels of vitamin C showed that treatments are significantly different (P<0.05). The highest percent of protein was in treatment with 2000 ppm (57.45 percent) while the lowest was in treatment 4000 ppm (47.50 percent). According to our results adding of vitamin C (2000 ppm) to syrup, could increase rate of queen lying and the workers body protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body protein
  • Honeybee
  • queen lying
  • vitamin c