دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، اسفند 1399 
بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R

صفحه 313-336

10.22059/ijas.2021.296109.653768

زهرا اکبری؛ آرش اردلان؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ فرجاد رفیعی؛ میثاق مریدی