دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، بهمن 1400 

مقاله پژوهشی

مقایسه پروفایل بیان افتراقی ژن‌های کاندیدا مرتبط با صفت باروری در گاوهای هلشتاین با استفاده از ‏دیدگاه ترانسکریپتوم و مبتنی بر فناوری ‏RNA-Seq

صفحه 217-229

10.22059/ijas.2021.322630.653824

فرزاد غفوری؛ مصطفی صادقی؛ ابوالفضل بهرامی؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ آرش جوانمرد؛ سید رضا میرائی آشتیانی


بررسی میزان آلودگی به هپاتوزئون کنیس در سگ‌های شهرستان ارومیه

صفحه 253-260

10.22059/ijas.2021.329716.653845

محمدرضا زینالی؛ فرناز ملکی فرد؛ آلاله رخشانپور؛ محمد یخچالی