دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، شهریور 1400 
بررسی منحنی‌های شیردهی استاندارد و نامتعارف گاوهای سیمنتال و جرسی در ایران

صفحه 123-131

10.22059/ijas.2021.323864.653826

مخنارعلی عباسی؛ رستم پهلوان؛ محمدرضا افرازنده؛ مزدک کاظمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ علی کاظمی؛ نگین جمالی