اثر راه‌کارهای تغذیه‌ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت‌ها سرمی و عملکرد کبدی در ‏گاوهای هلشتاین تازه‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، ‏شهرکرد، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی آثار کاهش درصد نشاسته با حفظ سطح فیبر حاصل از شوینده خنثی در جیره به وسیله جایگزین کردن دانه جو، سیلاژ ذرت و یا هر دو بر ماده خشک مصرفی، عملکرد شیردهی، غلظت متابولیت­ها، شاخص عملکرد کبد (LFI) و شاخص کمی حساسیت به انسولین تجدیدنظرشده (RQUICKI) در جیره گاوهای تازه‌زا بود. سی‌وشش رأس گاو چند بار زایش بر اساس تولید شیر پیشین و امتیاز وضعیت بدنی بلوک‌بندی شدند و به‌طور تصادفی به یکی از 4 تیمار آزمایشی از روز زایش تا 21 روز پس از زایش اختصاص یافتند. جیره‌های آزمایشی یک جیره با سطح نشاسته بالا حاوی دانه جو (CO؛ 9/24 درصد نشاسته و صفر درصد تفاله چغندرقند) و 3 جیره با سطوح نشاسته پایین که در آن‌ها تفاله چغندرقند به‌جای دانه جو آسیاب شده (BB؛ 6/19 درصد نشاسته و 7 درصد تفاله چغندرقند)، سیلاژ ذرت (BC؛ 6/20 درصد نشاسته و 12 درصد تفاله چغندرقند) و مخلوطی از دانه جو و سیلاژ ذرت (BCB؛ 3/20 درصد نشاسته و 12 درصد تفاله چغندرقند) جایگزین شد. ماده خشک مصرفی برای BC (2/1 کیلوگرم در روز) و BCB (1 کیلوگرم در روز) نسبت به گاوهای تیمار CO بالاتر بودند، درحالی‌که در گروه BB پایین‌تر (1/1 کیلوگرم در روز) بود. مطابق با نتایج ماده خشک مصرفی، تولید شیر تمایل داشت تا 5/2 و 4/2 کیلوگرم در گروه BC و BCB نسبت به گروه CO، بالاتر باشد؛ درحالی‌که گاوها در BB 4/2 کیلوگرم در روز شیر کم‌تری نسبت به CO تولید کردند. در مقایسه باCO، گاوهای تغذیه‌شده با BB دارای غلظت سرمی گلوکز پایین­تری بودند، درحالی‌که گاوهای تغذیه‌شده با BC و BCB دارای گلوکز سرم بالاتری بودند. غلظت انسولین سرم برای گاوهای BB کم‌تر از سایر جیره‌های آزمایشی بود. در مقایسه باCO، غلظت سرمی NEFA و BHB برای BC و BCB کم‌تر بود، اما بین BB  و CO مشابه بود. گاوهای COو BC در مقایسه با گاوهای BB، شاخص کمی حساسیت به انسولین تجدید نظر شده پایین‌تری داشتند و گاوهای BCB تمایل به داشتن RQUICKI کم‌تر در مقایسه با BB طی دوره پس‌زایش داشتند. غلظت گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در گاوهای BC و BCB نسبت به گاوهای CO و BB پایین‌تر بود. گاوهای تغذیه با CO  و BB، غلظت بیلی‌روبین سرم بیش‌تری نسبت به گاوهای تغذیه‌شده با BC و  BCB داشتند. گاوهای BC دارای شاخص عملکرد کبد بالاتری نسبت به گاوهای BB بودند و تمایل داشتند LFI  بیش‌تری نسبت به گاوهای CO داشته باشند. به‌طورکلی، کاهش نشاسته غذایی با جایگزینی سیلاژ ذرت (BC) یا ترکیبی از سیلاژ ذرت و دانه جو (BCB) در مقایسه با زمانی که تفاله چغندرقند به‌جای دانه جو (BB) به‌منظور کاهش نشاسته استفاده شد منجر به بهبود در ماده خشک مصرفی، تولید شیر، متابولیسم انرژی و عملکرد کبدی در طول 21 روز اول شیردهی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of feeding strategies to reduce starch levels on performance, serum ‎metabolites and liver function in Holstein fresh cows

نویسندگان [English]

 • Najme Eslamian Farsuni 1
 • Hamid Amanlou 2
 • Tahere Amirabadi Farahani 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural‏ ‏Resources Research and ‎Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The study objective was to evaluate the effects of reducing dietary starch content in fresh cow diets while maintaining NDF levels by substituting barley grain (BG), corn silage (CS), or both with beet pulp (BP) on DMI, lactation performance, serum mineral and metabolites concentrations, liver enzymes and liver functionality index (LFI), serum insulin and revised quantitative insulin sensitivity check index (RQUICKI). Thirty-six multiparous cows were randomly assigned to 1 of 4 experimental diets from calving to 21 days in lactation. Experimental diets were a high-starch diet with ground BG (CO; 24.9% starch; 0% BP) and 3 low-starch diets where BP substituted for either BG (BB; 19.6% starch; 7% BP), CS (BC; 20.6% starch; 12% BP) or CS and BG (BCB; 20.3% starch; 12% BP). Relative to CO cows (16.50 kg/d), DMI was greater for BC (17.70 kg/d) and BCB (17.50 kg/d) cows, but it was lesser in BB (15.60 kg/d) cows. Similar to DMI results, milk yields tended to be greater for BC (37.89 kg/d) and BCB cows (37.81 kg/d) compared to CO cows (35.41 kg/d), but BB cows (33.05 kg/d) tended to produce less milk than CO cows. Relative to CO, cows fed BB had lower serum glucose concentrations, whereas cows fed BC and BCB had higher serum glucose. Serum insulin concentrations were lower for BB cows than for other exprimental groups. Relative to CO, serum NEFA and BHB concentrations were lower for BC and BCB, but was similar between BB and CO. The RQUICKI was lower for CO, BC cows than BB cows, and cows in BCB tended to have less RQUICKI compared to BB during postpartum. The concentrations of gamma glutamyl transferase were lower in BC and BCB cows relative to CO and BB cows. The cows fed CO and BB had higher serum bilirubin relative to cows fed BC and BCB diets. Although, LFI for CO cows was similar to cows on BB, BC and BCB, BC cows had higher LFI than BB cows and tended to have greater LFI than CO cows. Overall, reducing dietary starch by replacing CS (BC) or a mix of CS and BG (BCB) with BP positively affected DMI and milk yield and indicated improved energy metabolism and liver function during the first 21 d of lactation compared to when BP was fed instead of BG to reduce starch (BB).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fresh cows
 • low-starch diet
 • non-forage fiber
 • sorum metabolites‎
 1. Alamouti, A. A., Alikhani, M., Ghorbani, G. R. & Zebeli, Q. (2009). Effects of inclusion of neutral detergent soluble fibre sources in diets varying in forage particle size on feed intake, digestive processes, and performance of mid-lactation Holstein cows. Animal Feed Science and Technology, 154(1-2), 9-23.
 2. Alamouti, A. A., Alikhani, M., Ghorbani, G. R., Teimouri-Yansari, A. & Bagheri, M. (2014). Response of early lactation Holstein cows to partial replacement of neutral detergent soluble fibre for starch in diets varying in forage particle size. Livestock Science, 160, 60-68.
 3. Allen, M. S. (2000). Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science, 83:1598–1624.
 4. Allen, M. S., Bradford, B. J. & Oba, M. (2009). Board-invited review: The hepatic oxidation theory of the control of feed intake and its application to ruminants. Journal of Animal Science, 87(10), 3317-3334.
 5. 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 6. Bertoni, G. & Trevisi, E. (2013). Use of the liver activity index and other metabolic variables in the assessment of metabolic health in dairy herds. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 29(2), 413-431.
 7. Chamberlin, W. G., Middleton, J. R., Spain, J. N., Johnson, G. C., Ellersieck, M. R. & Pithua, P. (2013). Subclinical hypocalcemia, plasma biochemical parameters, lipid metabolism, postpartum disease, and fertility in postparturient dairy cows. Journal of Dairy Science, 96(11), 7001-7013.
 8. Clark, P. W. & Armentano, L. E. (1997). Influence of particle size on the effectiveness of beet pulp fiber. Journal of Dairy Science, 80(5), 898-904.
 9. Drackley, J. K., Overton, T. R. & Douglas, G. N. (2001). Adaptations of glucose and long-chain fatty acid metabolism in liver of dairy cows during the periparturient period. Journal of Dairy Science, 84, E100-E112.
 10. Dann, H. M., Tucker, H. A., Cotanch, K. W., Krawczel, P. D., Mooney, C. S., Grant, R. J. & Eguchi, T. (2014). Evaluation of lower-starch diets for lactating Holstein dairy cows. Journal of dairy science, 97(11), 7151-7161.
 11. Ertl, P., Zebeli, Q., Zollitsch, W. & Knaus, W. (2016). Feeding of wheat bran and sugar beet pulp as sole supplements in high-forage diets emphasizes the potential of dairy cattle for human food supply. Journal of Dairy Science, 99(2), 1228-1236.
 12. Fernando, S. C., Purvis, H. T., Najar, F. Z., Sukharnikov, L. O., Krehbiel, C. R., Nagaraja, T. G., ... & DeSilva, U. (2010). Rumen microbial population dynamics during adaptation to a high-grain diet. Applied and Environmental Microbiology, 76(22), 7482-7490.
 13. Fredin, S. M., Akins, M. S., Ferraretto, L. F. & Shaver, R. D. (2015). Effects of corn-based diet starch content and neutral detergent fiber source on lactation performance, digestibility, and bacterial protein flow in dairy cows. Journal of Dairy Science, 98(1), 554-565.
 14. Gaines, W. L. & Overman, O. R. (1938). Interrelations of milk-fat, milk-protein and milk-energy yield. Journal of Dairy Science, 21, 261-271.
 15. Garverick, H. A., Harris, M. N., Vogel-Bluel, R., Sampson, J. D., Bader, J., Lamberson, W. R., Youngquist, R. S. (2013). Concentrations of nonesterified fatty acids and glucose in blood of periparturient dairy cows are indicative of pregnancy success at first insemination. Journal of Dairy Science, 96(1), 181-188.
 16. Grovum, W. L. (1995). Mechanisms explaining the effects of short chain fatty acids on feed intake in ruminants-osmotic pressure, insulin and glucagons. In Ruminant Physiology: Digestion, Metabolism, Growth and Reproduction. Proceedings of the English International Symposium on Ruminant Physiology, 1995. Ferdinand Enke Verlag.
 17. Holt, M. S., Williams, C. M., Dschaak, C. M., Eun, J. S. & Young, A. J. (2010). Effects of corn silage hybrids and dietary nonforage fiber sources on feed intake, digestibility, ruminal fermentation, and productive performance of lactating Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 93(11), 5397-5407.
 18. Holtenius, P. & Holtenius, K. (2007). A model to estimate insulin sensitivity in dairy cows. Acta Veterinaria Scandinavica, 49(1), 1-3.
 19. Ingvartsen, K. L. & Andersen, J. B. (2000). Integration of metabolism and intake regulation: a review focusing on periparturient animals. Journal of Dairy Science, 83(7), 1573-1597.
 20. Janicek, B. N., Kononoff, P. J., Gehman, A. M. & Doane, P. H. (2008). The effect of feeding dried distillers grains plus solubles on milk production and excretion of urinary purine derivatives. Journal of Dairy Science, 91(9), 3544-3553.
 21. Littell, R. C., Milliken, G. A., Stroup, W. W., Wolfinger, R. D. & Oliver, S. (2006). SAS for mixed models. SAS publishing.
 22. Mahjoubi, E., Amanlou, H., Zahmatkesh, D., Khan, M. G. & Aghaziarati, N. (2009). Use of beet pulp as a replacement for barley grain to manage body condition score in over-conditioned late lactation cows. Animal Feed Science and Technology, 153(1-2), 60-67.
 23. Marounek, M., Bartos, S. & Brezina, P. (1985). Factors influencing the production of volatile fatty acids from hemicellulose, pectin and starch by mixed culture of rumen microorganisms. Zeitschrift für Tierphysiologie Tierernährung und Futtermittelkunde, 53(1‐5), 50-58.
 24. McCarthy, M. M., Yasui, T., Ryan, C. M., Mechor, G. D. & Overton, T. R. (2015a). Performance of early-lactation dairy cows as affected by dietary starch and monensin supplementation. Journal of Dairy Science, 98(5), 3335-3350.
 25. McCarthy, M. M., Yasui, T., Ryan, C. M., Pelton, S. H., Mechor, G. D. & Overton, T. R. (2015). Metabolism of early-lactation dairy cows as affected by dietary starch and monensin supplementation. Journal of Dairy Science, 98(5), 3351-3365.
 26. Miron, J., Adin, G., Solomon, R., Nikbachat, M., Zenou, A., Yosef, E., Brosh, A., Shabtay, A., Asher, A., Gacitua, H & Mabjeesh, S. J. (2010). Effects of feeding cows in early lactation with soy hulls as partial forage replacement on heat production, retained energy and performance. Animal Feed Science and Technology, 155(1), 9-17.
 27. Mullins, C. R., Grigsby, K. N., Anderson, D. E., Titgemeyer, E. C. & Bradford, B. J. (2010). Effects of feeding increasing levels of wet corn gluten feed on production and ruminal fermentation in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 93(11), 5329-5337.
 28. Münnich, M., Khiaosa-Ard, R., Klevenhusen, F., Hilpold, A., Khol-Parisini, A. & Zebeli, Q. (2017). A meta-analysis of feeding sugar beet pulp in dairy cows: Effects on feed intake, ruminal fermentation, performance, and net food production. Animal Feed Science and Technology, 224, 78-89.
 29. Naderi, N., Ghorbani, G. R., Sadeghi-Sefidmazgi, A., Nasrollahi, S. M. & Beauchemin, K. A. (2016). Shredded beet pulp substituted for corn silage in diets fed to dairy cows under ambient heat stress: Feed intake, total-tract digestibility, plasma metabolites, and milk production. Journal of Dairy Science, 99(11), 8847-8857.
 30. National Research Council. (2001). Nutrient requirements of dairy cattle: 2001. National Academies Press.
 31. Nelson, B. H., Cotanch, K. W., Carter, M. P., Gauthier, H. M., Clark, R. E., Krawczel, P. D., Grant, R.J., Yagi, K., Fujita, K & Dann, H. M. (2011). Effect of dietary starch content in early lactation on the lactational performance of dairy cows. Journal of Dairy Science, 94(ESuppl.):637. (Abstr.)
 32. O’mara, F. P., Murphy, J. J. & Rath, M. (1997). The effect of replacing dietary beet pulp with wheat treated with sodium hydroxide, ground wheat, or ground corn in lactating cows. Journal of Dairy Science, 80(3), 530-540.
 33. Penner, G. B., Beauchemin, K. A. & Mutsvangwa, T. (2007). Severity of ruminal acidosis in primiparous Holstein cows during the periparturient period. Journal of Dairy Science, 90(1), 365-375.
 34. Piantoni, P., Lock, A. L. & Allen, M. S. (2015a). Saturated fat supplementation interacts with dietary forage neutral detergent fiber content during the immediate postpartum and carryover periods in Holstein cows: Production responses and digestibility of nutrients. Journal of Dairy Science, 98(5), 3309-3322.
 35. Piantoni, P., Lock, A. L. & Allen, M. S. (2015). Saturated fat supplementation interacts with dietary forage NDF content during the immediate postpartum in Holstein cows: Energy balance and metabolism. Journal of Dairy Science, 98, 3323-3334.
 36. Piccioli-Cappelli, F., Loor, J. J., Seal, C. J., Minuti, A. & Trevisi, E. (2014). Effect of dietary starch level and high rumen-undegradable protein on endocrine-metabolic status, milk yield, and milk composition in dairy cows during early and late lactation. Journal of Dairy Science, 97(12), 7788-7803.
 37. Rabelo, E., Rezende, R. L., Bertics, S. J. & Grummer, R. R. (2003). Effects of transition diets varying in dietary energy density on lactation performance and ruminal parameters of dairy cows. Journal of Dairy Science, 86(3), 916-925.
 38. Rabelo, E., Rezende, R. L., Bertics, S. J. & Grummer, R. R. (2005). Effects of pre-and postfresh transition diets varying in dietary energy density on metabolic status of periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science, 88(12), 4375-4383.
 39. Reid, I. M., Roberts, C. J. & Manston, R. (1979). Reduced fertility associated with fatty liver in high-yielding dairy cows. Veterinary Science Communications, 3(1), 231-236.
 40. Shahmoradi, A., Alikhani, M., Riasi, A., Ghorbani, G. R. & Ghaffari, M. H. (2016). Effects of partial replacement of barley grain with beet pulp on performance, ruminal fermentation and plasma concentration of metabolites in transition dairy cows. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100(1), 178-188.
 41. Stocks, S. E. & Allen, M. S. (2012). Hypophagic effects of propionate increase with elevated hepatic acetyl coenzyme A concentration for cows in the early postpartum period. Journal of Dairy Science, 95(6), 3259-3268.
 42. Stocks, S. E. & Allen, M. S. (2013). Hypophagic effects of propionic acid are not attenuated during a 3-day infusion in the early postpartum period in Holstein cows. Journal of Dairy Science, 96(7), 4615-4623.
 43. Sun, Y. & Oba, M. (2014). Effects of feeding a high-fiber byproduct feedstuff as a substitute for barley grain on rumen fermentation and productivity of dairy cows in early lactation. Journal of Dairy Science, 97(3), 1594-1602.
 44. Van Soest, P. V., Robertson, J. B. & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583-3597.
 45. Voelker, J. A. & Allen, M. S. (2003a). Pelleted beet pulp substituted for high-moisture corn: 1. Effects on feed intake, chewing behavior, and milk production of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 86(11), 3542-3552.
 46. Voelker, J. A. & Allen, M. S. (2003b). Pelleted beet pulp substituted for high-moisture corn: 2. Effects on digestion and ruminal digestion kinetics in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 86(11), 3553-3561.
 47. Weiss, W. P. (2012). Use of a corn milling product in diets for dairy cows to alleviate milk fat depression. Journal of Dairy Science, 95(4), 2081-2090.
 48. Wildman, E. E., Jones, G. M., Wagner, P. E., Boman, R. L., Troutt, H. F. & Lesch, T. N. (1982). A dairy cow body condition scoring system and its relationship to selected production characteristics. Journal of Dairy Science, 65(3), 495-501.
 49. Zammit, V. A. (1990). Ketogenesis in the liver of ruminants–adaptations to a challenge. The Journal of Agricultural Science, 115(2), 155-162.