اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی

ایوب عزیزی شترخفت؛ حسن فضائلی؛ نادر پاپی؛ جواد رضایی

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 385-392

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54359

چکیده
  این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و نه تکرار روی 36 رأس برة نر مغانی انجام گرفت که در آن چهار جیرة غذایی حاوی سطوح صفر (شاهد)، 7، 14 و 21 درصد کود مرغی فراوری‌شده، آزمایش شد. نتایج نشان داد که مصرف سطوح مختلف کود مرغی درجیره، بر مصرف اختیاری خوراک و افزایش وزن بره‌ها در طول دورة آزمایش اثری نداشت (05/0< P). با افزایش کود مرغی ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری‌شده در جیرة غذایی بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر هلشتاین

احمد محمدی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 197-208

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.53775

چکیده
  در این پژوهش، اثر جیره‌های غذایی حاوی چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 درصد) کود مرغی فرآوری‌شده، با انرژی و پروتئین یکسان، بر عملکرد پرواری 60 رأس گوسالة نر هلشتاین با میانگین وزن زندة 9±309 کیلوگرم و سن حدود 9-8 ماه، در قالب طرح کاملاً تصادفی به مدت 200 روز بررسی شد. در پایان دورة آزمایش همة گوساله‌ها کشتار شدند و علاوه بر بازرسی لاشه و ارگان‌ها، ...  بیشتر

اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 9-21

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32127

چکیده
  به منظور سالم‌سازی و بهینه‌سازی استفاده از بستر جوجه گوشتی در تغذیه نشخوار‏کنندگان، اثر فراوری حرارتی در دو کارگاه فراوری سبزوار و سمنان بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی CNCPS و گوارش‌پذیری با روش تلی و تری مورد بررسی قرار گرفت. میانگین مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‏سلولز، خاکستر، ...  بیشتر

ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان

زهرا حسینی نژادد؛ مصطفی یوسف الهی؛ حسن فضائلی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24904

چکیده
  از پنج گونه از گیاهان شورپسند غالب در منطقه سیستان شامل علف شور (Salsola griffithii) ، سلمه تره(Chenopodium album) ، بونی (Aeluropus logopoidies) ، دم روباهی (Alopecurus textillis) و ازمک (Cardaria draba) در اواخر مرحله رویشی نمونه برداری شد. نمونه ها در شرایط سایه خشک و سپس آسیاب شدند و ترکیبات شمیایی آن ها شامل: ماده خشک، ماده آلی، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و ...  بیشتر

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 ...  بیشتر

کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  تأثیر جایگزینی یونجه با بقایای خشک پسته در سطوح 0، 25، 50 و 75 درصد (براساس ماده خشک)، بر روی ماده خشک مصرفی بزهای ماده رائینی، پس از زایمان و افزایش وزن بزغاله‌های آنها بررسی شد. تعداد 5 رأس بز ماده رائینی تک قلوزا‌ برای هر سطح جایگزینی در نظر گرفته شد. جیره‌ی پایه حاوی یونجه و جو بود که میزان انرژی قابل متابولیسم آنها به ترتیب 9/9 و 4/13 مگاژول ...  بیشتر