1. اثر جایگزینی کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود بر عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای ‏تازه‌زای هلشتاین

مصطفی شامی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 153-162

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.320545.653817

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود شده در دمای 135 درجه سانتی­گراد بر روی عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای تازه­زای هلشتاین بود. 24 راس گاو هلشتاین (وزن بدن ± SD؛  33/28 ± 45/614) به طور تصادفی به دو جیره از روز زایش تا 21 روز پس از زایش اختصاص یافتند: 1- شاهد (حاوی کنجاله سویای حلالی؛ SSBM) و 2- آزمایشی ...  بیشتر

2. اثر راه‌کارهای تغذیه‌ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت‌ها سرمی و عملکرد کبدی در ‏گاوهای هلشتاین تازه‌زا

نجمه اسلامیان فارسونی؛ حمید امانلو؛ طاهره امیرآبادی فراهانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.317516.653813

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی آثار کاهش درصد نشاسته با حفظ سطح فیبر حاصل از شوینده خنثی در جیره به وسیله جایگزین کردن دانه جو، سیلاژ ذرت و یا هر دو بر ماده خشک مصرفی، عملکرد شیردهی، غلظت متابولیت­ها، شاخص عملکرد کبد (LFI) و شاخص کمی حساسیت به انسولین تجدیدنظرشده (RQUICKI) در جیره گاوهای تازه‌زا بود. سی‌وشش رأس گاو چند بار زایش بر اساس ...  بیشتر

3. اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کم‌مصرف بر عملکرد و سلامت میش‌های آبستن افشاری و ‏بره‌های آنها ‏

حمید امانلو؛ مرضیه خبری؛ بهنام رستمی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ محسن خلیلی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 183-192

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.294836.653763

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر خوراندن منابع متفاوت مواد معدنی کم‌مصرف (روی، مس، منگنز، سلنیوم و کبالت) از 5 هفته پیش از زایش تا 5 هفته پس از زایش بر عملکرد و سلامت میش‌ها و بره‌های افشاری بود. سی و شش رأس میش افشاری آبستن از 5±5/32 روز پیش از زایش مورد انتظار به‌طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ...  بیشتر

4. تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین

حمید امانلو؛ زهرا حسینی فیروزکوهی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 123-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.61675

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطح پروتئین خام (CP) بر مادة خشک مصرفی (DMI) پیش از زایش، توان تولیدی و سلامت گاوهای تازه‌زا انجام شد. بیست رأس گاو هلشتاین چند بار زایش به‌طور تصادفی به دو تیمار اختصاص یافتند. تیمار 1 شامل: 13 درصد پروتئین خام (تیمار شاهد) و تیمار 2 شامل 16 درصد پروتئین خام بود. جیره‌ها ازلحاظ انرژی خالص شیردهی یکسان بودند و برای ...  بیشتر