اثر طول دوره آبستنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری و سلامت گوساله‌های هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر طول دوره آبستنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری و سلامت گوساله-های هلشتاین بود. در کل، 3780 رأس گاو هلشتاین تک قلوزا (1994 رأس تلیسه و 1786 رأس گاو) با دامنه طول دوره آبستنی 258 تا 294 روز از دو مزرعه شیری تجاری استفاده شد. میانگین طول دوره آبستنی در 3780 رأس گاو 5 ± 276 روز بود که به صورت دوره آبستنی کوتاه (SGL؛ بیش از یک انحراف معیار (1SD) کمتر از میانگین جمعیت، میانگین = 267، دامنه 258 تا 270 روز)، متوسط (AGL؛ میانگین جمعیت ± یک انحراف معیار، میانگین = 276، دامنه 271 تا 281 روز) و بلند (LGL؛ بیش از یک انحراف معیار (1SD) بیشتر از میانگین جمعیت، میانگین = 284، دامنه 282 تا 294 روز) طبقه‌بندی شدند. در گاوهای یک‌بار زایش، تولید شیر بین تیمارها متفاوت نبود. اما، در گاوهای چند بار زایش گروه SGL تولید شیر کمتری نسبت به گروه AGL داشتند. در گاوهای یک‌بار زایش و چند بار زایش، وزن تولد گوساله در گروه SGL کمتر از گروه AGL بود. اما، گروه LGL وزن تولد گوساله بیشتری نسبت به گروه AGL داشتند. بروز پنومونی و اسهال گوساله نیز تحت تأثیر طول دوره آبستنی قرار نگرفت. در مجموع، گاوها با طول دوره آبستنی کوتاه عملکرد تولیدی و وزن تولد گوساله کمتری داشتند، اما بروز پنومونی و اسهال گوساله در بین گروه‌ها مشابه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gestation Period Length on Productive Performance of Dairy Cows and Health of Holstein Calves

نویسندگان [English]

  • Kamran Pajohande 1
  • Tahere Amirabadi 2
  • Najme Eslamian Farsuni 3
1 Department of Animal Science, Agricultural College, Shahrekord University, Sharekord, Iran
2 Department of Animal Science, Agricultural College, Shahrekord University, Sharekord, Iran.
3 Department of Animal Science, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effect of gestation length (GL) on productive performance of dairy cows and the health of Holstein calves. In total, 3,780 Holstein singleton cows (1,994 heifers and 1,786 cows) from two commercial dairy farms were used. The mean of GL for 3,780 cows was 276 ± 5 d, which were classified as short (SGL; more than 1SD less than the population mean, mean = 267, range 258 to 270 d), average (AGL; population mean ± 1SD, mean = 276, range 271 to 281 d), and long (LGL; more than 1SD greater than the population mean, mean = 284, range 282 to 294 d) gestation length. In primiparous cows, milk yield was not different across groups. However, in multiparous cows, the SGL cows had lower milk yield than the AGL cows. In both primiparous and multiparous cows, calf birth weight was lower in SGL group than AGL group, but the LGL group had higher calf birth weight than AGL group. The incidence of pneumonia and diarrhea of calf were not affected by the GL. In general, cows with short GL had lower productive performance and calf birth weight, but the incidence of pneumonia and diarrhea of the calf were similar among groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestation length
  • Health
  • Holstein
  • Productive performance