نویسنده = مهرداد محمدی
تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 449-456

10.22059/ijas.2013.30265

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علیمهر


تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف، بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های تالشی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

مسعود دیدارخواه؛ مهرداد محمدی؛ مختار مهدیزاده


اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم‌مرغ برعملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

مریم کشاورز معتمدی؛ مهرداد محمدی؛ مجید متقی طلب