اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم‌مرغ برعملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر تزریق عصاره برگ ‌زیتون در تخم‌مرغ مادر گوشتی به عنوان یک آنتی‌بیوتیک محرک رشد روی درصد جوجه در‌آوری، وزن جوجه یک‌روزه، افزایش وزن جوجه‌های تولیدی در دوره‌های آغازین، پایانی و کل دوره، ضریب تبدیل غذایی، میزان خوراک مصرفی، میزان تلفات و کیفیت لاشه مورد بررسی قرار گرفت. 320 عدد تخم‌مرغ به 4 تیمار به طور تصادفی تقسیم شدند و در روز 18 جوجه‌کشی تزریق انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: 1- گروه شاهد (Con) بدون تزریق 2- تزریق 1 میلی‌لیتر آب ‌مقطر ‌استریل داخل کیسه ‌هوا (DW) 3- تزریق 1 میلی‌لیتر عصاره برگ زیتون حاوی75/0 درصد الوروپین (OL0.75) در کیسه‌هوا 4- تزریق 8/0 میلی‌لیتر عصاره برگ زیتون حاوی 9/0 درصد الوروپین (OL0.9) در کیسه‌هوا. تزریق عصاره برگ زیتون روی نرخ جوجه‌درآوری و وزن جوجه‌های یکروزه تأثیر معنی‌داری نداشت. در تیمار OL0.9 در دوره دوم پرورش (6-3 هفتگی) و کل دوره، میانگین افزایش وزن بطور معنی‌داری کاهش نشان داد (05/0P<). میزان خوراک مصرفی تحت تأثیر تزریق قرار نگرفت. بالاترین ضریب تبدیل (پایین‌ترین راندمان) در دوره دوم و کل دوره پرورش متعلق به تیمار OL0.9 بود و اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0P<). میزان تلفات در تیمارها در طول دوره پرورش معنی‌دار نبود. وزن مرغ پر‌کنده در تیمار OL0.9 از سایر تیمارها کمتر بود و وزن بورس در تیمارهای OL0.9و OL0.75 به طور معنی‌داری از سایر تیمارها کمتر بود (05/0P<). اثر تیمارها در دیگر خصوصیات تفکیک لاشه معنی‌دار نبود. بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به اینکه در میزان جوجه‌درآوری تأثیر سوئی مشاهده نشد استفاده از دزهای پائین عصاره برگ زیتون امکان پذیر است، اما در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of in ovo Injection of Olive Leaf Extracts on Broiler Performance

نویسندگان [English]

  • maryam keshavarz moatamedi
  • mehrdad mohammadi
  • majid motaghi talab
چکیده [English]

The effect of in ovo injection of olive leaf extract as a growth promoter antibiotic was studied on hatchability, day old chick weight, growth rate, feed conversion ratio, mortality and carcass efficiency. Three hundred and twenty eggs were divided into 4 groups, and injected on day 18. Treatments consisted of: 1- control (no injection). 2- injection of 1 ml of distilled water in air sac (DW), 3- injection of 1 ml olive leaf extract containing 0.75% of oleuropein (OL0.75) in the air sac. 4- Injection of 1 ml of olive leaf extract contain 0.9% of oleuropein (OL0.9) in air sac. No significant differences were observed in hatchability and in day old chick weight in eggs treated with olive leaf extract. OL0.9 treatment resulted in lowest mean live weight (P<0.05). Feed intake was not significantly affected by in ovo injection. The highest feed conversion ratio was observed in OL0.9 treatment during the final rearing period. Mortality was not found to be significantly different. Plucked carcass weight ecreased in eggs injected with 0.9% OL and the weight of bursa of fabricius was decreased in OL0.75 and in OL0.9 treatments (P<0.05). Other carcass parameters were not significantly affected by the treatment. It is concluded that a low dose of olive leaf extract may be recommended to promote egg quality, though more research is needed for further clarification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Broiler performance
  • In-Ovo injection
  • Olive leaf extract
  • "