کلیدواژه‌ها = تجزیه‌پذیری
اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 427-436

10.22059/ijas.2018.255252.653630

آنا شیخعلی پور؛ علی حسینخانی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمد زاده


اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

دوره 42، شماره 3، دی 1390، صفحه 207-219

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی


اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

مسعود دشتی ساریدرق؛ یوسف روزبهان؛ سید عباس شجاع‌الساداتی