1. اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

آنا شیخعلی پور؛ علی حسینخانی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمد زاده

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 427-436

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.255252.653630

چکیده
  تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی روش­های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش غذایی دانه ماشک انجام شد. دانه ماشک با روش­های پرک، تفت و ماکروویو فراوری شد. تجزیه‌پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه­های نایلونی در زمان­های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48 ساعت انکوباسیون شکمبه­ای تعیین شد. فرآوری دانه ماشک، تجزیه‌پذیری ماده خشک را تحت تأثیر قرار داد ...  بیشتر

2. اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی

فاطمه شمعی؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 247-261

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56419

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف فراوری‌های حرارتی شامل اتوکلاو، تفت‌دادن، پولکی‌کردن با بخار و ریزموج، بر ترکیب شیمیایی، غلظت مواد ضد مغذی (تانن و ترکیبات فنولیک)، تجزیه‌پذیری مادۀ خشک و پروتئین خام انجام گرفت. در این آزمایش از سه رأس گاو نر بالغ فیستوله‌گذاری‌شدۀ نژاد هلشتاین (طرح بلوک کامل تصادفی) و میزان گاز ...  بیشتر

3. تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان

تقی نجفی؛ محمد رضا دهقانی؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 143-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51817

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ترکیبات ارزش غذایی علف مورچه ( (Cressa creticaبا روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی، تعیین قابلیت هضم در شرایط درون‌تنی، و تعیین مقادیر تجزیه‌پذیری با روش کیسه‏های نایلونی، در سه مرحلۀ فنولوژیکی (رویشی، گل‌دهی، و بذردهی) بود. مقدار پروتئین در مرحلۀ بذردهی به‌صورت معنی‌داری کاهش یافت (01/0P<). اما مقادیر الیاف نامحلول ...  بیشتر

4. اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 207-219

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی، در یک دوره 65 روزه روی20 راس گاو شیری هلشتاین سه و بیش از سه بار زایش شده با میانگین وزن 7/33 ± 586 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 32/9 ± 15/48 انجام گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی: ...  بیشتر

5. اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند

مسعود دشتی ساریدرق؛ یوسف روزبهان؛ سید عباس شجاع‌الساداتی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی تفاله چغندرقند خشک، پرک و بدون ملاس عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila) از طریق تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب قابلیت هضم به روش in vitro و تجزیه‌پذیری ماده خشک (DM) و پروتئین خام (CP) به روش in sacco انجام شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر DM، CP، دیواره سلولی (NDF)، ...  بیشتر