بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری

مرتضی منصوریار؛ حمید رضا میرزایی الموتی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 305-312

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.233659.653527

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی امتیاز شرایط بدنی (BCS) در هنگام زایش و نیز رکورد روز آزمون چربی و پروتئین شیر در دو هفتۀ اول پس از زایش با بروز ورم پستان بالینی و زیر بالینی اجرا شد. 117 رأس گاو پس از زایش به دو گروه گاو چاق و عادی تقسیم شدند و نمونه‌های شیر از آن‌ها در دو هفتۀ اول پس از زایش گرفته شد. نتایج نشان داد، BCSزایش با سلامت پستان ارتباط ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

فاطمه عزیز علی آبادی؛ حسن درمانی کوهی؛ مهرداد محمدی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 463-471

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59801

چکیده
  این آزمایش به مدت 42 روز با استفاده از 240 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ سویۀ راس 308، در قالب آزمون فاکتوریل 2×3 با سه سطح پروتئین (پایین، متوسط و بالا) و دو سطح نانو­یاور (حاوی نانویاور و بدون آن) با شش تیمار و چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی انجام شد. اثرگذاری اصلی سطح پروتئین جیره در دورۀ آغازین و رشد بر خوراک ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 261-270

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59031

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه‌ای پروتئین کنجاله‌های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به‌منظور فرآوری کنجالۀ سویا (کنترل، 10 و 15 درصد از مادۀ خشک کنجاله) و کنجالۀ کلزا (کنترل، 5 و 10 درصد از مادۀ خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن‌های مختلف (انار-پسته، ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

علیرضا صفامهر؛ سجاد یعقوب زاده؛ علی نوبخت

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 95-106

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن ...  بیشتر

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 ...  بیشتر