کلیدواژه‌ها = پروتئین
بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 305-312

10.22059/ijas.2017.233659.653527

مرتضی منصوریار؛ حمید رضا میرزایی الموتی؛ مهدی دهقان بنادکی


ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 261-270

10.22059/ijas.2016.59031

نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی