تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد مراغه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک در جیره‌‌های‌ غذایی جوجه‌‌های‌ گوشتی تحت تنش گرمائی به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار (540 قطعه جوجه‌گوشتی سویه راس) به مدت 42 روز بر عملکرد و سیستم ایمنی انجام گردید. برای این منظور تعداد 9 جیره غذایی بر اساس احتیاجات گزارش شده توسط انجمن تحقیقات ملّی تهیه شد که حاوی سه سطح پروتئین 90% ، 100% و 110% NRC و سه سطح پروبیوتیک (200 و400 ppm) بودند. پرندگان روزانه 8 ساعت (از ساعت 10 تا 18) تحت تنش گرمائی (C°3±34) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح پروتئین NRC و 110% NRC، به طور معنی‌داری نسبت به جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پروتئین 90% NRC، بیشتر بود (05/0P<). ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پروتئین 100 و 110% NRC، در مقایسه با جیره‌های غذایی با پروتئین90% NRC، در کلّ دوره پرورش، به طور معنی‌داری بهبود یافت (05/0P<). افزودن 200 گرم پروبیوتیک در تن به جیرهای غذایی، به طور معنی‌داری افزایش وزن بدن را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (05/0P<). تغذیه با جیره غذایی حاوی 110% NRC+ پروبیوتیک (200ppm)، به طور معنی‌داری افزایش وزن بدن را در مقایسه با تیمار‌های90% NRC + پروبیوتیک (صفر، 200 و 400 ppm) و گروه شاهد (NRC+ بدون پروبیوتیک) افزایش داد (05/0P<). تغذیه جوجه‌های گوشتی با پروتئین 110% NRC، در مقابل پروتئین 90% NRC، و به علاوه تغذیه 200 ppm پروبیوتیک در مقابل گروه شاهد (بدون پروبیوتیک) غلظت پروتئین تام سرم خون جوجه‌های گوشتی را در سن 42 روزگی به طور معنی‌داری افزایش داد. غلظت کلسترول سرم خون، در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با 200 و 400 گرم پروبیوتیک در تن، نسبت به آنهایی که جیره غذایی بدون پروبیوتیک دریافت کرده بودند، به طور معنی‌داری کمتر بود (05/0P<). مکمل نمودن جیره‌های غذایی با 200 و 400 گرم پروبیوتیک در تن، نسبت به گروه کنترل، به طور معنی‌داری تعداد گلبول‌های سفید را افزایش و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را‌ کاهش داد (05/0P<). به طور کلی این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سطح پروتئین جیره غذایی به میزان 110% NRC (1994) همراه با 200 ppm پروبیوتیک باعث بهبود عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی می‌گردد که می‌تواند به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات تنش گرمایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Protein and Probiotic on Performance and Immune Response in Broiler Chicks under Heat Stress

نویسندگان [English]

  • Alireza Safamehr 1
  • Sajad Yagoubzade 2
  • Ali Nobakht 3
1
2
3
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effects of different levels of protein and probiotic (Protexin) on performance, and immune response in Ross (308) broiler exposed to heat stress. Five hundred and forty one-day old broilers were employed in a compeletly randomized design (3×3 factorial arrangement) of 3 replicates for each treatment. The diets were formulated according to NRC (1994) recommendation with protein levels (90, 100 and 110% of NRC recommendations) along with probiotic (0, 200 and 400 ppm, containing 2×109 cfu/g of spores). The birds were exposed to heat stress (34±3?C) for 8 hours/day (10:00 to 18:00). The results indicated that, the body weight gain in broilers fed NRC plus %110 NRC protein was significantly higher than that in those fed %90 NRC protein (P<0.05). Feed conversion ratio in chicks fed diets containing 100 and %110 NRC protein were significantly improved in comparison with %90 NRC protein diet, within 0-42 days (P<0.05). The addition of 200 ppm probiotic to diets significantly increased body weight gain compared to control during the 0-42 days of age (P<0.05). The treatment containing %110 NRC protein +200 ppm Probiotic, significantly decreased feed conversion ratio as compared with treatments of %90 NRC+probiotic (0 and 400 ppm) in 0-42 day periods (P<0.05). Feeding of %110 NRC versus %90 NRC, along with a feeding of 200 ppm probiotic as against control (0 ppm probiotic), significantly increaseed total protein concentration in broiler's blood serum at its 42 days of age (P<0.05). Serum cholesterol concentration, was significantly lower in broilers fed 200 and 400 ppm probiotic, in comparison with those receiving no probiotic containing diet (P<0.05). Supplementing diet with 200 and 400 ppm probiotic significantly increased WBC count while decreasing H/L as compared with control group (P<0.05). In total, this research indicated that increase in protien level upto %110 of NRC (1994) in diets along with an addition of 200 ppm probiotic would improved the broilers' performance plus their immune response to heat stress, and which could be employed as a measure for diminishing the effects of heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler ckickns.
  • heat stress
  • performance
  • Probiotic
  • Protein