تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به ­منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخم‌مرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز، آزمایشی با استفاده از چهار رأس بز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار انجام شد. نمونه‌ها دو بار در هفته از حیوانات جمع‌آوری و در رقیق‌کننده بر پایه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقیق و سپس منجمد شدند. پس از یخ­گشایی، فراسنجه­های کیفی ازجمله ویژگی‌های حرکتی اسپرم با کمک CASA، یکپارچگی غشا، درصد سلول‌های اسپرم با غشای فعال، درصد سلول‌های اسپرم با شکل طبیعی، وضعیت آپپتوز، یکپارچگی آکروزوم و قطعه­قطعه‌شدن DNA  مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از رویه GLM نرم‌افزارSAS  آنالیز شدند. جنبایی کل و جنبایی پیش‌رونده، در رقیق‌کننده حاوی 20 درصد زرده (به‌ترتیب 69/1±00/69 و 29/1±57/52) در برابر 15 درصد زرده (به‌ترتیب 69/1±21/68 و 29/1±35/52) تفاوت معنی‌دار نداشت. همچنین درصد اسپرم زنده، اسپرم با غشای فعال و درصد سلول‌های اسپرم طبیعی در رقیق‌کننده حاوی 20 درصد زرده (به­ترتیب 08/1±88/83، 43/2±80/72 و 85/1±31/84) و در رقیق‌کننده حاوی 15 درصد زرده (به­ترتیب 08/1±65/86، 43/2±37/72 و 85/1±25/79) اختلاف معنی­داری نداشتند. درصد اسپرم با آکروزوم سالم و نرخ قطعه‌قطعهشدن DNA بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت. اما در آزمون آپپتوزیس، سلول‌های اسپرم زنده  بیشتری در گروه حاوی 20 درصد (17/0±18/46) نسبت به گروه حاوی 15درصد (17/0±52/45) زرده دیده شد (05/0>P). داده­های حاضر نشان­دهنده بهبود نسبی انجمادپذیری اسپرم بز در رقیق­کننده حاوی 20 درصد زرده تخم­مرغ است، اما برای اظهارنظر دقیق‌تر در خصوص سطح مناسب زرده در رقیق‌کننده، به مطالعات باروری درون تنی نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the egg yolk optimum level in the goat sperm freezing extender by In vitro evaluations

نویسندگان [English]

 • Mohammad Tar 1
 • Armin Towhidi 2
 • Saeed Zeinoaldini 3
 • Mahdi Zhandi 3
 • Mohammad Hosein Moazeni Zadeh 4
1 M. Sc. Student, Department of Animal science, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Animal science, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal science, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Ph.D. Candidate, Department of Animal science, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This research aimed to evaluate two concentrations of egg yolk inclusion rate (15% and 20%) in the semen extender of goat semen cryopreserved during breeding season. Thirty ejaculates were collected from five trained Mahabadi goats and diluted in egg yolk based extenders. The semen samples were frozen, and after thawing evaluated for seminal characteristics i.e. sperm motility and morphology, membrane and acrosome integrity, viability, apoptosis status and DNA fragmentation. The data were analyzed using GLM procedure in SAS software. There were not significant differences in total and progressive motility of sperm in 20% egg yolk extender (69.00±1.69 and 52.57±1.29 respectively) and 15% egg yolk extender (68.21±1.69 and 52.35±1.29 respectively). Moreover, sperm viability, membrane integrity, and normal sperm cells percentage in extender with 20% and 15% egg yolk were evaluated to be (83.88±1.08, 72.80±2.43, and 84.31±1.85) and (86.65±1.08, 72.37±2.43, and 79.25±1.85) respectively. Also, in the terms of sperm with intact acrosome and DNA fragmentation rate, no significant differences were observed in the extenders. In the apoptosis test, more live sperms were observed in the group containing 20% egg yolk compared with the one containing 15% egg yolk. To elucidate the effect of diluents used in present study on sperm fertility, further studies should be conducted in vivo

کلیدواژه‌ها [English]

 • egg yolk
 • extender
 • Goat
 • Semen
 1. Aboagla, E. M. E. & Terada, T. (2003). Trehalose-enhanced fluidity of the goat sperm membrane and its protection during freezing. Biology of Reproduction, 69(4), 1245-1250.
 2. Aires, V. A., Hinsch, K. D., Mueller-Schloesser, F., Bogner, K., Mueller-Schloesser, S. & Hinsch, E. (2003). In vitro and in vivo comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of bovine semen. Theriogenology, 60(2), 269-279.
 3. Aisen, E. G., Medina, V. H. & Venturino, A. (2002). Cryopreservation and post-thawed fertility of ram semen frozen in different trehalose concentrations. Theriogenology, 57(7), 1801-1808.
 4. Aitken, R. J., Lambourne, S. & Gibb, Z. (2014). The John Hughes Memorial Lecture: aspects of sperm physiology-oxidative stress and the functionality of stallion spermatozoa. Journal of Equine Veterinary Science, 34(1), 17-27.
 5. Amirat, L., Tainturier, D., Jeanneau, L., Thorin, C., Gérard, O., Courtens, J. L. & Anton, M. (2004). Bull semen in vitro fertility after cryopreservation using egg yolk LDL: a comparison with Optidyl®, a commercial egg yolk extender. Theriogenology, 61(5), 895-907.
 6. Amoah, E. A. & Gelaye, S. (1997). Biotechnological advances in goat reproduction. Journal of Animal Science, 75(2), 578-585.
 7. Barbas, J. P. & Mascarenhas, R. D. (2009). Cryopreservation of domestic animal sperm cells. Cell and Tissue Banking, 10(1), 49-62.
 8. Bencharif, D., Amirat, L., Anton, M., Schmitt, E., Desherces, S., Delhomme, G. & Tainturier, D. (2008). The advantages of LDL (low density lipoproteins) in the cryopreservation of canine semen. Theriogenology, 70(9), 1478-1488.
 9. Bispo, C. A. S., Pugliesi, G., Galvão, P., Rodrigues, M. T., Ker, P. G., Filgueiras, B. & Carvalho, G. R. (2011). Effect of low and high egg yolk concentrations in the semen extender for goat semen cryopreservation. Small Ruminant Research, 100(1), 54-58.
 10. Bousseau, S. & Brillard, J. P. (1994). In vitro and in vivo results of fertility in cattle, following inseminations performed with semen diluted and frozen in a diluent free of animal origin products (Biociphos Plus). In: European AI Vets. Sixth Meeting. Edinburgh, Scotland.
 11. Bucak, M. N., Ateşşahin, A. & Yüce, A. (2008). Effect of anti-oxidants and oxidative stress parameters on ram semen after the freeze–thawing process. Small Ruminant Research, 75(2), 128-134.
 12. Cabrera, F., Gonzalez, F., Batista, M., Calero, P., Medrano, A. & Gracia, A. (2005). The effect of removal of seminal plasma, egg yolk level and season on sperm freezability of canary buck (Capra hircus). Reproduction in Domestic Animals, 40(3), 191-195.
 13. Chauhan, M. S. & Anand, S. R. (1990). Effect of egg yolk lipids on the freezing of goat semen. Theriogenology, 34(5), 1003-1013.
 14. Daskin, A. & Tekin, N. (1996). The effect of egg-yolk on the quality of frozen Angora buck semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 20(5), 395-398.
 15. Dhami, A. J., Sahni, K. L. & Mohan, G. (1992). Effect of various cooling rates (from 30° C to 5° C) and thawing temperatures on the deep-freezing of BosTaurus and BosBubalis semen. Theriogenology, 38(3), 565-574.
 16. Dias, J. C. O. (2010). Adição de ringer lactato, citrato de sódio 2, 92% e solução tris em sêmen caprino descongelado. Dissertaçao (M.Sc.). Universidade Federal de Vi çosa, Viçosa, MG.
 17. Dorado, J., Rodríguez, I. & Hidalgo, M. (2007). Cryopreservation of goat spermatozoa: comparison of two freezing extenders based on post-thaw sperm quality and fertility rates after artificial insemination. Theriogenology, 68(2), 168-177.
 18. Emamverdi, M., Zhandi, M., Zare Shahneh, A., Sharafi, M. & Akbari‐Sharif, A. (2013). Optimization of Ram Semen Cryopreservation Using a Chemically Defined Soybean Lecithin‐Based Extender. Reproduction in Domestic Animals, 48(6), 899-904
 19. Farshad, A., Khalili, B. & Fazeli, P. (2009). The effect of different concentrations of glycerol and DMSO on viability of Markhoz goat spermatozoa during different freezing temperatures steps. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(3), 239.
 20. Ferreira, V. D. S., Mello, M. R. B. D., Fonseca, C. E. M. D., Dias, Á. C. F., Cardoso, J. M., Silva, R. B. & Martins Júnior, W. P. (2014). Effect of seminal plasma and egg yolk concentration on freezability of goat semen. Revista Brasileira de Zootecnia, 43(10), 513-518.
 21. Forouzanfar, M., Sharafi, M., Hosseini, S. M., Ostadhosseini, S., Hajian, M., Hosseini, L. & Nasr-Esfahani, M. H. (2010). In vitro comparison of egg yolk–based and soybean lecithin–based extenders for cryopreservation of ram semen. Theriogenology, 73(4), 480-487.
 22. Graham, J. K. & Foote, R. H. (1987). Effect of several lipids, fatty acyl chain length, and degree of unsaturation on the motility of bull spermatozoa after cold shock and freezing. Cryobiology, 24(1), 42-52.
 23. Hancock, J. L. (1956). The morphology of boar spermatozoa. Journal of Microscopy, 76(3), 84-97.
 24. Hinsch, E., Hinsch, K. D., Boehm, J. G., Schill, W. B. & Mueller‐Schloesser, F. (1997). Functional Parameters and Fertilization Success of Bovine Semen Cryopreserved in Egg‐yolk Free and Egg‐yolk Containing Extenders. Reproduction in Domestic Animals, 32(3), 143-149.
 25. Holt, W. V. (2000). Basic aspects of frozen storage of semen. Animal Reproduction Science, 62(1), 3-22.
 26. Hu, J. H., Jiang, Z. L., Lv, R. K., Li, Q. W., Zhang, S. S., Zan, L. S., ... & Li, X. (2011). The advantages of low-density lipoproteins in the cryopreservation of bull semen. Cryobiology, 62(1), 83-87.
 27. Hu, J. H., Li, Q. W., Zan, L. S., Jiang, Z. L., An, J. H., Wang, L. Q. & Jia, Y. H. (2010). The cryoprotective effect of low-density lipoproteins in extenders on bull spermatozoa following freezing–thawing. Animal Reproduction Science, 117(1), 11-17.
 28. Kaufmann, S. H. & Hengartner, M. O. (2001). Programmed cell death: alive and well in the new millennium. Trends in Cell Biology, 11(12), 526-534.
 29. Maldjian, A., Pizzi, F., Gliozzi, T., Cerolini, S., Penny, P. & Noble, R. (2005). Changes in sperm quality and lipid composition during cryopreservation of boar semen. Theriogenology, 63(2), 411-421.
 30. Martínez‐Soto, J. C., Landeras, J. & Gadea, J. (2013). Spermatozoa and seminal plasma fatty acids as predictors of cryopreservation success. Andrology, 1(3), 365-375.
 31. Nunes, J. F., Corteel, J. M., Combarnous, Y., Baril, G. & Leboeuf, B. (1982). Rôle du plasma séminal dans la survie in vitro des spermatozoïdes de bouc. Reproduction Nutrition Développement, 22(4), 611-620.
 32. Phillips, P. H. & Lardy, H. A. (1940). A Yolk-Buffer Pabulum for the Preservation of Bull Semen1. Journal of Dairy Science, 23(5), 399-404.
 33. Naijian, H. R., Sadeghipanah, H. & Masoudi, R. (1396). Comparison different concentration of egg yolk and soybean lecithin on the function of Marghoz goat spermatozoa. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 116, 29-40. (in Farsi)
 34. Pellicer-Rubio, M. T. & Combarnous, Y. (1998). Deterioration of goat spermatozoa in skimmed milk-based extenders as a result of oleic acid released by the bulbourethral lipase BUSgp60. Journal of Reproduction and Fertility, 112(1), 95-105.
 35. Purdy, P. H. (2006). The post-thaw quality of ram sperm held for 0 to 48h at 5°C prior to cryopreservation. Animal Reproduction Science, 93(1), 114-123.
 36. Revell, S. G. & Mrode, R. A. (1994). An osmotic resistance test for bovine semen. Animal Reproduction Science, 36(1-2), 77-86.
 37. Ritar, A. J. & Salamon, S. (1991). Effects of month of collection, method of processing, concentration of egg yolk and duration of frozen storage on viability of Angora goat spermatozoa. Small Ruminant Research, 4(1), 29-37.
 38. Salmani, H., Towhidi, A., Zhandi, M., Bahreini, M. & Sharafi, M. (2014). In vitro assessment of soybean lecithin and egg yolk based diluents for cryopreservation of goat semen. Cryobiology, 68(2), 276-280.
 39. Schiavon, R. S., Gastal, G. D. A., Goulart, K. L., Tonieto, R. A., Lucia Júnior, T. & Deschamps, J. C. (2010). Cryprotectant effect of trehalose and low-density lipoprotein in extenders for frozen ram sperm. Small Ruminant Research, 93(2), 206-209.
 40. Schiller, J., Arnhold, J., Glander, H. J. & Arnold, K. (2000). Lipid analysis of human spermatozoa and seminal plasma by MALDI-TOF mass spectrometry and NMR spectroscopy- effects of freezing and thawing. Chemistry and Physics of Lipids, 106(2), 145-156.
 41. Stoll, C., Stadnick, H., Kollas, O., Holovati, J. L., Glasmacher, B., Acker, J. P. & Wolkers, W. F. (2011). Liposomes alter thermal phase behavior and composition of red blood cell membranes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1808(1), 474-481.
 42. Tarig, A. A., Wahid, H., Rosnina, Y., Yimer, N., Goh, Y. M., Baiee, F. H. & Ebrahimi, M. (2017). Effect of different concentrations of egg yolk and virgin coconut oil in Tris-based extenders on chilled and frozen-thawed bull semen. Animal Reproduction Science, 182, 21-27.
 43. Tonieto, R. A., Goularte, K. L., Gastal, G. D. A., Schiavon, R. S., Deschamps, J. C. & Lucia, T. (2010). Cryoprotectant effect of trehalose and low-density lipoprotein in extenders for frozen ram semen. Small Ruminant Research, 93(2), 206-209.
 44. Ustuner, B. U. R. C. U., Gunay, U. & Nur, Z. E. K. A. R. I. Y. A. (2009). Effect of seminal plasma, egg yolk, and season on the freezability of Saanen buck semen. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 53, 369-374.
 45. Watson, P. F. (2000). The causes of reduced fertility with cryopreserved semen. Animal Reproduction Science, 60, 481-492.
 46. Wilhelm, K. M., Graham, J. K. & Squires, E. L. (1996). Effects of phosphatidylserine and cholesterol liposomes on the viability, motility, and acrosomal integrity of stallion spermatozoa prior to and after cryopreservation. Cryobiology, 33(3), 320-329.
 47. Zanganeh, Z., Zhandi, M., Zare-Shahneh, A., Najafi, A., Nabi, M. M. & Mohammadi-Sangcheshmeh, A. (2013). Does rosemary aqueous extract improve buck semen cryopreservation?. Small Ruminant Research, 114(1), 120-125.
 48. Zeron, Y., Tomczak, M., Crowe, J. & Arav, A. (2002). The effect of liposomes on thermotropic membrane phase transitions of bovine spermatozoa and oocytes: implications for reducing chilling sensitivity. Cryobiology, 45(2), 143-152.