تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی

امید نوری؛ مجتبی زاغری؛ حسنا حاجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.336246.653866

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی، از 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، هشت تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. منابع سلنیوم مورد استفاده شامل سلنیت سدیم و سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بودند که ...  بیشتر

ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی

محمد نقی زاده؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 255-262

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36153

چکیده
  به منظور ارزیابی کارایی استفاده از نانوسید بعنوان محرک رشد در مقایسه با آنتی بیوتیک و اسید های آلی بر عملکرد و خصوصیات مرفومتریک روده جوجه های گوشتی، از تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه‌ (راس 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و 4 تکرار) استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین (ppm ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

حسن خیرخواه؛ آرمین توحیدی؛ حسین مروج؛ مولا محمدی آرخلو

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.24909

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی راس انجام شد. بدین منظور، 80 جوجه ماده سویه 308 راس در چهار تکرار با پنج مشاهده مقادیر صفر (شاهد)، 2/0 ، 25/0 و 3/0 میلی گرم زیلپاترول هیدروکلراید بر کیلوگرم وزن زنده را از روز 25 تا 45 دوره پرورش به صورت روزانه دریافت کردند. هر پرنده به صورت ...  بیشتر

مقایسه اثر سطوح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

حمیدرضا علی اکبر پور؛ عبدالرضا کامیاب؛ احمد قدرت نما؛ دردی قوجق

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این آزمایش اثر سه سطح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بطور متوسط در مقادیر250، 183 و 114 میلی اکی والان برکیلوگرم روی عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد آزمون قرار گرفت. این بررسی با 486 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه آرین در یک طرح بلوک تصادفی در3 تکرار به انجام رسید. در هر تکرار 54 قطعه جوجه لحاظ گردید. جیره‌های غذائی بطور آزاد درسه مرحله تغذیه ای وطی ...  بیشتر