نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی اثر بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی راس انجام شد. بدین منظور، 80 جوجه ماده سویه 308 راس در چهار تکرار با پنج مشاهده مقادیر صفر (شاهد)، 2/0 ، 25/0 و 3/0 میلی گرم زیلپاترول هیدروکلراید بر کیلوگرم وزن زنده را از روز 25 تا 45 دوره پرورش به صورت روزانه دریافت کردند. هر پرنده به صورت جداگانه در روزهای 25 و 45 وزن کشی شدند. خونگیری دو بار و در روزهای 25 و 45 انجام گرفت. مصرف زیلپاترول در روز 45 قطع و در روز 48 وزن کشی و کشتار انجام شد. مصرف زیلپاترول هیدرو کلراید سبب کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد و مقدار 25/0 بهترین نتایج را در برداشت (05/0 p< ). در میانگین صفات مختلف لاشه، تفاوت معنی داری بین تیمار ها مشاهده نشد. مصرف زیلپاترول هیدروکلراید اثر معنی داری بر غلظت گلوکز و کلسترول داشت (05/0 p< ). زیلپاترول هیدرو کلراید سبب افزایش درصد پروتئین و کاهش چربی گوشت ران و ساق شد (05/0 p< ). بنابراین پیشنهاد می شود که مصرف زیلپاترول هیدرو کلراید در جوجه های گوشتی می تواند سبب بهبود عملکرد رشد و کیفیت لاشه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Zilpaterol Hydrochloride on Growth Performance, Carcass Quality and Sselected Blood Parameters in Broiler Chicken

نویسندگان [English]

  • hasan kheirkhah 1
  • armin towhidi 2
  • hossein moravej 2
  • mola mohammadi 1

چکیده [English]

The goal of this study was to determine the effects of ?-Agonist Zilpaterol hydrochloride on growth performance and carcass quality in Ross broiler chicken. Zilpaterol hydrochloride was daily fed at levels 0, 0.2, 0.25, 0.3 mg/kg of Live Body Weight (LBW) from d 25 to 45 of age. Eighty 308 Ross female broiler chickens were employed in a 20 d feeding trial of four replicates, five birds per treatment, in a completely randomized design. Birds were individually weighed on d 25 and 48 of the experiment. Blood samples were collected on d 25 and 45. Zilpaterol was withdrawn on d 45 and the birds weighted and slaughtered on d 48. Zilpaterol hydrochloride supplementation significantly decreased the feed intake and improved the Feed Conversation Ratio (FCR) in comparison with the control group (P<0.05). Treatment with 0.25 Zilpaterol hydrochloride led to the most appropriate FCR value (P<0.05). The effect of Zilpaterol hydrochloride on weight and carcass yield was not significant (P>0.05). Zilpaterol hydrochloride significantly affected plasma glucose and cholesterol concentration (P<0.05), and induced an increase in tissue protein along with a decrease in tissue fat of leg samples (P<0.05). It is finally concluded that Zilpaterol hydrochloride can improved boiler performance as well as its meat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta-adrenergic
  • Broiler Chicken
  • Carcass Quality
  • Growth performance
  • Zilpaterol hydrochloride