مقایسه اثر سطوح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش اثر سه سطح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بطور متوسط در مقادیر250، 183 و 114 میلی اکی والان برکیلوگرم روی عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد آزمون قرار گرفت. این بررسی با 486 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه آرین در یک طرح بلوک تصادفی در3 تکرار به انجام رسید. در هر تکرار 54 قطعه جوجه لحاظ گردید. جیره‌های غذائی بطور آزاد درسه مرحله تغذیه ای وطی 42 روز در اختیار جوجه ها قرار داده شد و در پایان هر مرحله تغذیه‌ای نیزمیزان سدیم، پتاسیم وکلرخون و همچنین درپایان 42روزگی میزان خاکستر استخوان ساق پا درگروه های آزمایشی بررسی گردید. دراین آزمایش هنگام مرحله آغازین پرورش با افزایش تعادل الکترولیتی جیره مصرف خوراک و میزان رشد بطور معنی داری کاهش یافت (P<0.05) و پس از آن درمراحل رشد و پایانی با افزایش تعادل الکترولیتی جیره تفاوت معنی‌داری در عملکرد جوجه‌ها مشاهده نگردید (P>0.05 ). در هر سه مرحله تغذیه‌ای با افزایش تعادل الکترولیتی جیره میزان سدیم وکلرخون بترتیب افزایش وکاهش یافتند ولی تغییرات قابل ملاحظه ای در غلظت پتاسیم خون گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد.همچنین بر اساس نتایج تفاوت معنی داری درمیزان خاکستر استخوان پا درگروه‌های موردآزمایش مشاهده نشد (P>0.05 ) وافزایش تعادل الکترولیتی جیره تاثیری در شیوع سندرم آسیت و دیسکندروپلازیای استخوان درشت نی نداشت. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد تغییر تعادل الکترولیتی جیره بطور میانگین در دامنه 114 تا 250 میلی اکی والان برکیلوگرم جیره اثر معنی‌داری بر عملکردجوجه های گوشتی در پایان 42 روزگی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparision of the Effect of Different Levels of Dietary Electrolyte Balance on Broiler Performance

نویسندگان [English]

  • hamid reza ali akbar pour
  • abd-ol-reza kamyab
  • ahmad Qodrat nama
  • dordi Qojeq
چکیده [English]

The effect of three different levels of dietary electrolyte balance (DEB), in mean values of 114, 183 and 250 (mEq/kg), on broiler performance was evaluated. A number of 486 Arian male chicks were employed in a randomaized block design of three replicates and 54 chicks in each level replication. Diets were available to chicks ad lib and in three dietary phases. Serum Na+,K+, Cl- concentrations were measured at the end of each dietary phase. Leg bone(Tibia) ash content in each experimental group was tested at the end of day 42. In starter phase, feed intake and weight gain were decreased significantly by rising DEB (p<0.05). After that, no response was detected in on broiler performance in grower or finisher phases by an increase in DEB (p>0.05). In all the three phases, rise in DEB increased serum Na+,while decreasing serum Cl-, but having no significant effect on serum K+. As well, there was no significant differences observed among leg bone ash in different experimental groups (p>0.05) In addition, an increase in DEB did not have any effect on either Ascites syndrome or Tibia Dyschondroplasia. The results of this study have finally shown that DEB changes in a range of 114 to 250 mEq/kg of diet have no significant effect on broiler performance as observed throughout the experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • broiler
  • Comparision
  • dietary electrolyte balance
  • "