کلیدواژه‌ها = نشانگرهای ریزماهواره
بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 423-430

10.22059/ijas.2012.29349

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی


کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 337-344

آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی


تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 11-19

وحید ایران پور مبارکه؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ ابراهیم اسدی خشوئی