کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

نویسندگان

1 دستیار علمی دانشگاه پیام نور مروست

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گوسفند کرمانی یکی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان کرمان است که تاکنون از طریق نشانگرهای ریزماهواره ویژه کروموزوم Y مطالعه نشده است. در این پژوهش وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریزماهواره ویژه کروموزوم Y گاوی در گوسفند کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد صد قوچ و 20 میش غیرخویشاوند به طور تصادفی انتخاب و خون‌گیری انجام شد. استخراج DNA با استفاده از کیت DNA Purification Kit انجام شد. واکنش‌های PCR با تمام آغازگرها با موفقیت انجام شد. همه آغازگرها، یعنی UMN2303، UMN0929، UMN0907، INRA124، INRA189، INRA057، BM861، UMN0108، UMN0307، UMN2405، UMN0301، UMN2706، UMN3008، UMN0406، UMN0504، UMN2713 و UMN0803 چندشکل بودند. در مجموع 102 آلل در این 17 ریزماهواره شناسایی شد که بیشترین و کمترین باندهای مشاهده شده به ترتیب مربوط به جایگاه‌های INRA124 (16 باند) و UMN2303 (5 باند) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان از ریزماهواره‌های ویژه کروموزوم Y گاوی به منظور تعیین تنوع ژنتیکی در گوسفند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Microsatellite Markers for a Study of Kermani Sheep Genome

نویسندگان [English]

  • Ameneh Mohammadifar 1
  • Mohammadreza Mohammadabadi 2
1
2
چکیده [English]

Kermani sheep breed is one of the major sheep breeds in Iran, especially in Kerman province for which no study has yet been carried out through Y-chromosome specific microsatellite markers. Throughout this study, amplification quality related to 17 bovine Y-chromosome specific microsatellites was evaluated for the mentioned sheep breed. One hundred males and twenty females of non-related animals were randomly selected and blood sampled. Genomic DNA was isolated from blood using DNA Purification Kit. PCR reactions making use of all the 17 primers were successfully done. All the primers, UMN0803, UMN0929, UMN0108, UMN3008, UMN0307, UMN0907, UMN2303, UMN0301, UMN0406, UMN0504, UMN2405, UMN2706, UMN2713, INRA057, INRA124, INRA189, and BM861 are found out to be polymorphs. In total, 102 alleles were observed in these 17 microsatellites, the highest, and the lowest number of which were observed in INRA124 (16 alleles) and UMN2303 (5 alleles), respectively. The results of this research indicated that bovine Y-chromosome specific microsatellites can be employed for a determination of the genetic diversity in sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermani sheep
  • microsatellite markers
  • Y-chromosome