بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار علوم دامی

3 دامپزشکی علوم دامی

4 استادیار کرمان

چکیده

وزن بدن از جمله صفات مهم اقتصادی و در عین حال پیچیده در طیور است که انتخاب به کمک نشانگر1(MAS) می تواند در بهبود آن نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاههای صفات کمی2(QTL) مرتبط با وزن بدن در سنین مختلف با استفاده از طرح ناتنی می باشد. 220 بلدرچین ژاپنی برای 6 نشانگر ریز ماهواره با قدرت اطلاع دهندگی بالا بر روی کروموزومهای شماره 1، 2 و 9 تعیین ژنوتیپ شده و به روش نقشه یابی فاصله ای برای تعیین QTL های موثر بر وزن بدن در سنین مختلف شامل وزن تولد، 1، 2، 3 و 4هفتگی استفاده شدند. برای وزن بدن در زمان تولد و نیز وزن بدن در سن 1 هفتگی، QTL های موثری (01/0P<) بر روی کروموزوم شماره 2 شناسایی شد. برای وزن بدن در سنین 3 و 4 هفتگی نیز QTL های موثری به ترتیب با احتمال (05/0P<) و (01/0P<) بر روی کروموزوم شماره 1 شناسایی شد. علاوه بر این برای وزن بدن در سن 4 هفتگی دو QTL بر روی کروموزومهای 2و 9 پیشنهاد شد. QTL شناسایی شده برای وزن تولد 25/1% از واریانس فنوتیپی را تشریح نمود. این در حالی است که QTL شناسایی شده برای وزن 1 هفتگی 63/1% ، QTL شناسایی شده برای وزن در سن 3 هفتگی18/1% و QTL شناسایی شده وزن در سن 4 هفتگی 13/1% از واریانس فنوتیپی را تشریح نمودند. QTL های شناسایی شده برای وزن بدن در سنین مختلف در این تحقیق می توانند در مطالعات آینده جهت بررسی ژنهای کاندیدا و نیز انجام انتخاب به کمک نشانگر (MAS) برای صفت وزن بدن در بلدرچین ژاپنی مفید و سودمند باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QTL Mapping for Body Weight up to 28 Days of Age using Candidate Regions in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • elham rezvan nejad 1
  • abbas pakdel 2
  • seidreza miraey 3
  • hasan mehrbani yagane 2
  • mohammad mahdi yaghoobi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Body Weight (BW) is a complex and important economic trait that may benefit from the implementation of Marker Assisted Selection (MAS). The objective followed in this study was to identify QTLs associated with BW at different ages as distinct traits based on an experimental half-sib cross of Japanese quails divergently selected for BW at 4 weeks of age. The body weights at hatch, and as well at one, two, three and four weeks of age were assessed in the F2 population. A total 220 F2 individuals were genotyped for 6 informative microsatellite markers located on chromosomes 1, 2 and 9. The interval mapping was conducted to identify putative QTLs. A QTL for BW at hatch while another at 1 wk of age were identified as significant on chromosome 2 (P<0.01) which may include 1.25% vs. 1.63% of the phenotypic variance, respectively. A QTL for BW at 3 wk of age can be susggested on chromosome 1. As for BW at 4 wk of age, one QTL was recognized as significant on chromosome 1 (P<0.01) while two suggested on chromosomes 2 and 9. A significant QTL explains 1.13% of the phenotypic variance. In conclusion, the results introduced some regions as harboring significant QTLs that affect BW traits. This study provided a potential for further work(s) on candidate gene(s), and Marker Assisted Selection for Body Weight traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • Half sib design
  • Japanese quail
  • microsatellite markers
  • QTL