نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، کارشناسی ارشد

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، استادیار

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار

چکیده

این تحقیق با هدف تأیید تفرق QTL مؤثر بر صفات رشد در بخش انتهایی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام شد. جمعیت مورد بررسی شامل 162 حیوان مربوط به 5 خانواده ناتنی پدری بود. داده‌های فنوتیپی شامل اندازه‌گیری‌های وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، وزن شیرگیری، وزن شش‌ماهگی، دور سینه در شش‌ماهگی، طول بدن در شش‌ماهگی، ارتفاع جدوگاه در شش‌ماهگی، وزن نه‌ماهگی و وزن دوازده‌ماهگی بودند. 5 والد نر و نتاج آنها برای نشانگرهای ریزماهواره‌ای در یک ناحیه مشخص از کروموزوم 18 تعیین ژنوتیپ شدند. آنالیز ناحیه کروموزومی مرتبط با صفات کمی (QTL) به روش مکان‌یابی درون فاصله‌ای مبتنی بر رگرسیون و یک مدل تک QTL انجام گردید. بر اساس آنالیزهای انفرادی خانواده‌ها، QTLهای مرتبط با وزن تولد (در موقعیت cM117)، وزن یک‌ماهگی (در موقعیت cM116) و وزن شیرگیری (در موقعیت cM118) بین نشانگرهای CSSM18 و TMR1، در خانواده اول شناسایی گردیدند (01/0P<). در خانواده پنجم نیز QTL‌های مرتبط با دور سینه در شش‌ماهگی (در موقعیت cM114) (01/0P<) و ارتفاع جدوگاه در شش‌ماهگی (در موقعیت cM113) (05/0P<) بین نشانگرهای CSSM18 و TMR1 شناسایی شدند. با انجام آنالیز به صورت همزمان بر روی دو خانواده‌ اول و پنجم، یک QTL مرتبط با صفات وزن یک‌ماهگی (01/0P<)، وزن شیرگیری (05/0P<) و دور سینه در شش‌ماهگی (01/0P<) به ترتیب در موقعیت‌های cM113، cM118 و cM118 بین نشانگرهای CSSM18 و TMR1، شناسایی شد. آنالیز توام کلیه‌ خانواده‌ها، حاکی از ارتباط معنی‌دار QTL پیشنهادی برای وزن شش‌ماهگی در موقعیت cM106 (05/0P<) و در نزدیکی نشانگر CSSM18نیز بود. با توجه به آن که ژن کارول بر روی کروموزوم 18 و در نزدیکی نشانگر CSSM18 قرار دارد، این ژن یک کاندیدای قوی برای اثرات مشاهده شده QTL بر صفات رشد در این نژاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

QTL Analysis of Growth Traits on Chromosome 18 in Lori-Bakhtiari Sheep

نویسندگان [English]

  • Vahid Iranpour mobarakeh 1
  • Ali Esmaeilzadeh kashkouieye 2
  • Ebrahim Asadi khashouei 3

چکیده [English]

In order to identify the segre QTL affecting growth traits on the end region of chromosome 18 in a Lori-Bakhtiari sheep population, 162 animals from 5 paternal half-sib families were taken to be studied. Phenotypic data included records of birth weight (BWT), weight at one month of age (W1), weaning weight (WWT), weight at six months of age (W6), chest circumference (GI6), body length (LG6), withers height at six months of age (HT6), weight at nine months of age (W9) as well as yearling weight (W12). Five sires along with their progeny were genotyped for 3 microsatellite markers in a candidate region on chromosome 18. QTL analysis was conducted using regression interval mapping with a single-QTL model. The individual family analysis suggested some QTLs segregating in families 1 and 5. In family 1, a QTL residing between CSSM18 and TMR1 markers was associated with BWT (117 cM), W1 (116 cM) and WWT (118 cM) (P<0.01). Also, in family 5, a QTL located between CSSM18 and TMR1 markers was linked to GI6 (114 cM) (P<0.01) and HT6 (113 cM) (P<0.05). Joint analysis of families 1 and 5 proposed some QTL related with W1 (P<0.01), WWT (P<0.05) and GI6 (P<0.01) being located at 113, 118 and 118 cM, respectively. A final analysis of all the families indicated a significant QTL affecting W6 (not previously verified) employing individual family analysis. In the joint analysis of all the families, QTL for W6 was positioned at 106 cM close to CSSM18 marker (P<0.05). An overlapping of the position of detected QTL with that of Carwell gene suggest that this gene is a strong candidate for the observed QTL effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • half-sib family
  • Lori-Bakhtiari sheep
  • microsatellite markers
  • QTL analysis